Λιώτσιος Κωνσταντίνος

Καθηγητής, Φυσικός,  Δρ. Πληροφορικής

Προσωπική ιστοσελίδα:      http://sites.google.com/site/liotsioskon/

e-mail:                                  liotsios.kon@gmail.com

Αίθουσα: 212, 203

Ώρες υποδοχής σπουδαστών:


ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχίο Φυσικής (ΑΠΘ, Ιούνιος 1981)

Διδακτορικό Πληροφορικής (ΑΠΘ, Ιούνιος 2007) με θέμα «Εκπαίδευση από απόσταση μέσω Διαδικτύου σε Τριτοβάθμια Εκπ.  Ιδρύματα”

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Σεμινάρια)

Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2002).

Vocational Training for Young People / U.K. (CEDEFOP, Study visits programme, Sheffield College, U.K., 2000).

Πληροφοριακά Συστήματα στην  Εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1999).

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Ε.Κ.Δ.Δ., 1996).

ENVIRO 2 - Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Περιβαλλοντολογία (ΤΕΙ Θεσ/νίκης, 1987).

Προγραμματισμός Η/Υ (Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., 1986 ).

Στατιστική και Μικροϋπολογιστές στην Εκπαίδευση (Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Ε.Σ.Ι., 1986).

Ειδική Διδακτική Φυσικής (Kent State University Κ.S.U., Kent, Ohio, USA, 1982).

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Είκοσι έξι (26) έτη καθηγητής σε ΑΕΝ Μακεδονίας (Οκτ. 1985)


ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Βιβλίο: "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ", Έκδοση: YΕΝ, Ευγενίδειο Ίδρυμα (Μάιος '93) εκπ. κείμενο για τις ΑΕΝ.

Βιβλίο: "EΙΣΑΓΩΓΗ στους ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ"  Έκδοση: ΥΕΝ, (Μάιος '95) εκπ. κείμενο για τις ΑΕΝ.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:          Σε  Διεθνή περιοδικά (3) τρεις, σε Διεθνή Συνέδρια (9) εννέα, σε Ελληνικά Συνέδρια (5) πέντε.

ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ:   σε Διεθνή Συνέδρια έξι (6), σε Βιβλία έξι (6).


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Από τον Ιούνιο 2007 μέχρι σήμερα συνεχίζω το ερευνητικό μου έργο σαν εξωτερικός συνεργάτης-ερευνητής (post doc) του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, με ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό έργο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Από απόσταση εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου, ηλεκτρονική μάθηση (e-learning),

Ανοικτή και από απόσταση εκπαίδευση (Open and Distance learning),

Υβριδική εκπαίδευση (Blended learning),

Διαδικτυακές κοινότητες μάθησης (Web based Communities).