ADVOKAT IVAN STEFANOVIĆ

        Advokat IVAN STEFANOVIĆ rodjen je 1978. godine u Požarevcu.Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a pripravnički staž do polaganja pravosudnog ispita obavljao kod advokata Jovana Stanojevića i Đorđa Rankovića.
Godine 2008. položio je pravosudni ispit i upisan u imenik advokata
Advokatske komore Požartevac.
        Dugogodišnji rad na zaštiti interesa klijenata, kao i iskustvo u tumačenju i primeni propisa uticale su na specijalizaciju za odredjene oblasti prava kojima se bavi.
        Težište rada Advokatske kancelarije:
-
krivično pravo
-nasledno pravo (testamenti, ugovori o doživotnom izdržavanju i sl. )
-
porodično pravo
- stvarno pravo
- posebno PROMET NEPOKRETNOSTI
- radno pravo
- Privredno pravo , norme Zakona i drugih propisa koje se odnose na registraciju pojedinih oblika obavljanja delatnosti - preduzeća, radnji, banaka, potražna prava subjekata privredne delatnosti.
-
Obligaciono pravo , potražna prava, dužničko poverilački odnosi i posebna podoblast zaključenje svakovrsnih ugovora, kao poseban vid specijalizacije prožet kroz sve napred navedene oblasti.
-
Saveti, korisne informacije, izreke : u okviru ovog linka možete dobiti korisne savete, latinske sentence, narodne mudrosti.
-
osnivanje domaćih , stranih i mešovitih preduzeća i predstavništava