Materies

Advocaat Vergote werkt zowel voor particulieren als bedrijven.
Wenst u advies of bijstand in een geschil of een procedure klik dan hier voor een afspraak of bel 0479790407.
 
Hij heeft 19 jaar ervaring in o.a. volgende materies:
 

 Personen- en familierecht:

- afstamming: erkenning en ontkenning vaderschap, adoptie, ...

- huwelijk: weigering erkenning van een buitenlands huwelijk, ...

- wettelijke samenwoning: opstellen samenlevingsovereenkomst

- echtelijke moeilijkheden: procedures voor de familierechtbank

- verblijfsregeling en onderhoudsbijdrage kinderen

- echtscheiding: overspel, duurzame ontwrichting van het huwelijk en echtscheiding onderlinge toestemming. Klik hier voor meer info.

- onderhoudsbijdrage na echtscheiding

- vereffening en verdeling na echtscheiding of einde samenwoning

- rechtelijke bescherming (voorlopig bewind, geesteszieken, ...)

...

 Handelsrecht en incasso

- opstellen en nazicht algemene voorwaarden en opmaak bedrijfsdocumenten

- opstellen contracten

- invordering van facturen wanbetalers

- beslag op roerende en onroerende goederen

- oprichting handelszaak en vennootschap (BVBA, NV, CV, VOF, ...)

- tijdelijke betalingsmoeilijkheden (Wet Continuïteit Ondernemingen)

- faillissement (neerleggen boeken en aangifte van schuldvordering)

 

 

 Strafrecht:

- voor daders: alle misdrijven in de strafwet en bijzondere wetten

- voor slachtoffers: burgerlijke partijstelling en schadevergoedingen

- bemiddeling in strafzaken

- advies omtrent minnelijke schikking

 Verkeersrecht: (klik hier voor meer info)

- voor daders: alles misdrijven in de wegcode en bijzondere wetten

- voor slachtoffers: burgerlijke partijstelling en schadevergoedingen

 Jeugdrecht:

- burgerlijke zaken: geschillen omtrent het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de onderhoudsbijdrage voor minderjarige kinderen

- strafrechtelijke zaken: problematische opvoedingssituaties (POS) en door minderjarigen als misdrijf omschreven feiten (MOF)

 Vreemdelingenrecht: (klik hier voor meer info)

- asielprocedure en regularisatie

- buitenlands huwelijk 

 

 Verbintenissenrecht:

- contracten

- huur: woninghuur, handelshuur, pacht (klik voor meer info)

- koop (klik voor meer info)

- aanneming

- bouw: bijstand bouwheer, aannemer en architect

- vastgoedmakelaars, syndicus, ...

- eigendom, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, voorrechten en hypotheken

Beslagprocedures en collectieve schuldenregeling (klik hier voor meer info)

- beslag: revindicatieprocedure, verzet loonbeslag, ...

- opstellen verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling

- schuldbemiddelaar 

- invordering onderhoudsgeld en procedure bij DAVO

 Consumentenrecht: (klik hier voor meer info)

- consumentenkredieten en hypothecaire leningen

- wet op de handelspraktijken

- consumentenkoop

- zichtbare en verborgen gebreken

 Aansprakelijkheidsrecht:

- fout, schade en causaal verband tussen fout en schade

- overheidsaansprakelijkheid

- medische aansprakelijkheid

- beroepsaansprakelijkheid

- burenhinder

- verzekeringen: weigering dekking door verzekeraar, regresvordering, ...

 Sociaal recht:

- arbeidsrecht: arbeidscontracten arbeiders, bedienden en handelsvertegenwoordigers, opzeg, ontslag wegens dringende redenen, verbrekingsvergoedingen, ...

- sociale zekerheid: werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeit, OCMW, kinderbijslag, pensioen, zelfstandigen, ...

 
 
 
 
 
Comments