دانلود mp3 قرآن با صدای استاد شیخ مشاری

ترتیل کامل قرآن با صدای الشیخ مشاری راشد با لینک مستقیم

شیخ مشاری راشد که نام مستعار او (ابو نورا) می باشد در سال ۱۹۷۶ در کویت به دنیا آمد. مشاری راشد علاوه بر فعالیت در عرصه موسیقی اسلامی یکی از بهترین قاریان و مفسران معروف قرآن کریم در سطح جهان می باشد وی همچنین امام مسجد الکبیر (مسجدی معروف در کویت) است.

http://advent.persiangig.com/image/new/alafasy.jpg

نام سوره

MP3-128 kb

1. Al-Fātihah

Download (0.79MB)

2. Al-Baqarah

Download (115.6MB)

3. Āl-`Imrān

Download (72.1MB)

4. An-Nisā'

Download (73.2MB)

5. Al-Mā'idah

Download (57.7MB)

6. Al-'An`ām

Download (66.38MB)

7. Al-'A`rāf

Download (76.22MB)

8. Al-'Anfāl

Download (28.05MB)

9. At-Tawbah

Download (55.31MB)

10. Yūnus

Download (41.39MB)

11. Hūd

Download (42.51MB)

12. Yūsuf

Download (38.53MB)

13. Ar-Ra`d

Download (18.78MB)

14. Ibrāhīm

Download (18.73MB)

15. Al-Hijr

Download (14.57MB)

16. An-Nahl

Download (38.81MB)

17. Al-'Isrā'

Download (30.47MB)

18. Al-Kahf

Download (30.67MB)

19. Maryam

Download (19.57MB)

20. Tā-Hā

Download (24.84MB)

21. Al-'Anbiyā'

Download (24.18MB)

22. Al-Hajj

Download (27.04MB)

23. Al-Mu'minūn

Download (22.89MB)

24. An-Nūr

Download (28.08MB)

25. Al-Furqān

Download (16.81MB)

26. Ash-Shu`arā'

Download (28.18MB)

27. An-Naml

Download (23.99MB)

28. Al-Qasas

Download (29.05MB)

29. Al-`Ankabūt

Download (19.61MB)

30. Ar-Rūm

Download (17.87MB)

31. Luqmān

Download (10.91MB)

32. As-Sajdah

Download (8MB)

33. Al-'Ahzāb

Download (26.81MB)

34. Sabā'

Download (17.44MB)

35. Fātir

Download (16.13MB)

36. Yā-Sīn

Download (16.17MB)

37. As-Sāfāt

Download (22.34MB)

38. Sād

Download (16.32MB)

39. Az-Zumar

Download (24.87MB)

40. Ghāfir

Download (24.14MB)

41. Fussilat

Download (17.71MB)

42. Ash-Shūrā

Download (17.85MB)

43. Az-Zukhruf

Download (18.74MB)

44. Ad-Dukhān

Download (9.02MB)

45. Al-Jāthiyah

Download (9.92MB)

46. Al-'Ahqāf

Download (14.61MB)

47. Muhammad

Download (11.26MB)

48. Al-Fath

Download (11.01MB)

49. Al-Hujurāt

Download (7.87MB)

50. Qāf

Download (8.54MB)

51. Adh-Dhāriyāt

Download (8.31MB)

52. At-Tūr

Download (7.4MB)

53. An-Najm

Download (7.04MB)

54. Al-Qamar

Download (7.36MB)

55. Ar-Rahmān

Download (10.36MB)

56. Al-Wāqi`ah

Download (10.94MB)

57. Al-Hadīd

Download (12.56MB)

58. Al-Mujādilah

Download (9.36MB)

59. Al-Hashr

Download (9.56MB)

60. Al-Mumtahanah

Download (6.89MB)

61. As-Saff

Download (4.47MB)

62. Al-Jumu`ah

Download (3.26MB)

63. Al-Munāfiqūn

Download (3.94MB)

64. At-Taghābun

Download (4.95MB)

65. At-Talāq

Download (5.51MB)

66. At-Tahrīm

Download (5.68MB)

67. Al-Mulk

Download (6.95MB)

68. Al-Qalam

Download (6.96MB)

69. Al-Hāqqah

Download (6.19MB)

70. Al-Ma`ārij

Download (4.85MB)

71. Nūh

Download (4.29MB)

72. Al-Jinn

Download (5.11MB)

73. Al-Muzzammil

Download (3.72MB)

74. Al-Muddaththir

Download (4.95MB)

75. Al-Qiyāmah

Download (3.23MB)

76. Al-'Insān

Download (4.81MB)

77. Al-Mursalāt

Download (4.56MB)

78. An-Naba'

Download (4.46MB)

79. An-Nāzi`āt

Download (3.91MB)

80. `Abasa

Download (3.36MB)

81. At-Takwīr

Download (2.42MB)

82. Al-Infitār

Download (2.09MB)

83. Al-Mutaffifīn

Download (4.73MB)

84. Al-Inshiqāq

Download (2.44MB)

85. Al-Burūj

Download (3.02MB)

86. At-Tāriq

Download (1.53MB)

87. Al-'A`lā

Download (1.64MB)

88. Al-Ghāshiyah

Download (2.05MB)

89. Al-Fajr

Download (3.25MB)

90. Al-Balad

Download (1.83MB)

91. Ash-Shams

Download (1.29MB)

92. Al-Layl

Download (1.7MB)

93. Ad-Duhā

Download (0.99MB)

94. Ash-Sharh

Download (0.66MB)

95. At-Tīn

Download (0.99MB)

96. Al-`Alaq

Download (1.45MB)

97. Al-Qadr

Download (0.69MB)

98. Al-Bayyinah

Download (1.93MB)

99. Az-Zalzalah

Download (0.92MB)

100. Al-`Ādiyāt

Download (1.07MB)

101. Al-Qāri`ah

Download (0.95MB)

102. At-Takāthur

Download (0.96MB)

103. Al-`Asr

Download (0.42MB)

104. Al-Humazah

Download (0.89MB)

105. Al-Fīl

Download (0.74MB)

106. Quraysh

Download (0.65MB)

107. Al-Mā`ūn

Download (0.88MB)

108. Al-Kawthar

Download (0.37MB)

109. Al-Kāfirūn

Download (0.83MB)

110. An-Nasr

Download (0.53MB)

111. Al-Masad

Download (0.63MB)

112. Al-Ikhlās

Download (0.33MB)

113. Al-Falaq

Download (0.5MB)

114. An-Nās

Download (0.76MB)Comments