Schedule


               8-27
Thursday
11-4
Thursday
4-8
Thursday
8-12
Dajah
Dakota
Dynasty
Enigma
Melody
Allison
Dajah
Dakota
Dynasty
Evelyn
Missy
Molly
Isabella
Cinnamon
Diamond
Jasmine
Missy
Molly
PJ
Raven
Red

              8-28
Friday
11am-4pm
Friday
4pm-9pm
Friday
9pm-2am
Autumn
Camille
Dakota
Dianna
Mercedez
Trinity
Allison
Ava
Brittany
Dianna
Jewlz
Jojo
Melody
MercedezRoxy
Red
Harper
PJ
Brittany
Cinnamon
Diamond
Jasmine
Jojo
Mariah
Missy
            8-29
Saturday
11am-4pm
Saturday
4pm-9pm
Saturday
9pm-2am
Ava
Camille
Dajah
Enigma
Evelyn
Melody
Missy
Brittany
Diamond
Dianna
Jojo
Mercedez
Raven
Red
Isabella
Red
Raven
Autumn
Brittany
Cinnamon
Diamond
Dianna
Jojo
Mariah
Molly
PJ
              8-30
Sunday
12pm-4pm
Sunday
4pm-8pm
Sunday
8pm-12am
Dajah
Dakota
Elle
Jewlz
Jojo
Harper
Ashley
Dakota
Elle
Jojo
Mariah
Melody
Mariah
Missy
Roxy
Stacy
Ashley
                         8-31
Monday
11am-4pm
Monday
4pm-8pm
Monday
8pm-12am
Allison
Dajah
Dynasty
Elena
Sophia
Trinity
 
Dajah
Dynasty
Melody
Missy
Raven
Roxy
Molly
Brittany
Camille
Diamond
Harper
Stacy
Mariah
Missy
    9-01
Tuesday
11am-4pm
Tuesday
4pm-8pm
Tuesday
8pm-12am
Dajah
Elena
Dianna
Autumn
Mercedez


Elle
Evelyn
Mariah
Mercedez


Diamond
Elle
Mariah
Stacy
    9-02
Wednesday
11am-4pm
Wednesday
4pm-8pm
Wednesday
8pm-12am
Allison
Dajah
Elena
Elle
Molly
Sophia
Autumn
Dajah
Dakota
Elle
Jewlz
Mercedez
Raven
PJ
Bella
Brittany
Cinnamon
Harper
Gianna
Roxy
Jewlz
Missy
  9-03
Thursday
11-4
Thursday
4-8
Thursday
8-12
Allison
Camille
Dajah
Dakota
Dynasty
Melody
Brittany
Dajah
Dakota
Dynasty
Mercedez
Missy
Molly
Red
Princess
Cinnamon
Diamond
Harper
Isabella
Jasmine
Mariah
Missy
Molly

   9-04
Friday
11am-4pm
Friday
4pm-9pm
Friday
9pm-2am
Allison
Dajah
Dianna
Jasmine
Mercedez
Camille
Trinity
Brittany
Dianna
Gianna
Jewlz
Jojo
Melody
MercedezPJ
Mariah
Red
Autumn
Brittany
Raven
Diamond
Harper
Gianna
Jewlz
 9-05
Saturday
11am-4pm
Saturday
4pm-9pm
Saturday
9pm-2am
Camille
Evelyn
Melody
Roxy
Red
Raven
Jojo
Isabella
Dianna
Diamond

Red
Raven
Autumn
Brittany
Cinnamon
Diamond
Dianna
Isabella
Jojo
Mariah
Molly
  9-06
Sunday
12pm-4pm
Sunday
4pm-8pm
Sunday
8pm-12am
Cinnamon
Dakota
Diamond
Elle
Harper
Jewlz
Jojo
Ashley
Dakota
Elle
Jojo
Melody
Red

Stacy
Red
Missy
Mariah
Jasmine
Ashley