Home

Międzynarodowa Konferencja pt.
Koncepcje nowoczesnej edukacji dorosłych. 
Strategie Lifelong Learning w latach 2014 -2020. 
Międzynarodowe spojrzenia.

Chcielibyśmy podkreślić specjalistyczny charakter Konferencji
– jej celem głównym jest, omówienie współczesnych koncepcji edukacji dorosłych.


Chociaż Konferencja podzielona jest na następujące panele:

  • Dziedzictwo  Lifelong Learning,
  • Aktualne problemy andragogiki - między teorią i praktyką edukacji dorosłych. Case study,
  • Najnowsze trendy w edukacji dorosłych. Procesy internacjonalizacji wykształcenia,
  • Nowe technologie w edukacji dorosłych. W poszukiwaniu innowacji. Case study,

zachęcamy wszystkich zainteresowanych uczestników do proponowania tematów zgodnych z ogólnym celem Konferencji.


Szczegóły nt. publikacji: kliknij


 Współpracujące Uczelnie z Europy oraz Azji pragną zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji  nt.  edukacji dorosłych, która odbędzie się 7 kwietnia 2014 w Józefowie. 

Organizatorzy:


Wyższa Szkoła 

Gospodarki Euroregionalnej 

im. Alcide De Gasperi 

w Józefowie

www.wsge.edu.pl


Patronat medialny: Journal of Modern Science

Международная конференция «Концепция современного обучения взрослых. Стратегия «Обучение в течение всей жизни» на 2014–2020 гг. международный взгляд».


Хотим подчеркнуть специализированный характер конференции – ее целью является обсуждение современных концепций образования взрослых.

В рамках конференции будут работать следующие секции:

  • Наследие Lifelong Learning,
  • Актуальные проблемы андрагогики – между теорией и практикой образования взрослых. Социологические исследования,
  • Современные тенденции в области образования взрослых. Процессы интернационализации образования,
  • Новые технологии в образовании взрослых. В поисках инноваций. Социологические исследования
Приглашаем всех заинтересованных к участию. Просим предлагать темы докладов, соответствующие общей теме конференции.

Подробнее о публикации – на сайтеиздательства WSGE.

WSGE совместно с учебными заведениями-партнерами из Европы и Азии имеет честь пригласить Вас принять участие в Международной конференции, посвященной образованию взрослых, которая состоится 7 июня 2014 года в Юзефове (пригород Варшавы).


Университет еврорегиональной 
экономики 
им. Альчиде де Гаспери 
в Юзефове

Меценатство издательский: Journal of Modern Science