คลังข้อสอบ

คลังGAT/PAT/มหาวิทยาลัย
GAT และ PAT ครั้งที่1(มีนา) ปีการศึกษา2554  New
            - ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) รหัสวิชา 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


GAT และ PATครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2553 

ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85
ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) รหัสวิชา 73
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) รหัสวิชา 74
ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) รหัสวิชา 75
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) รหัสวิชา 76
ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) รหัสวิชา 77
ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) รหัสวิชา 78
ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) รหัสวิชา 79
ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) รหัสวิชา 80
ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) รหัสวิชา 81
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) รหัสวิชา 82

GAT และ PATครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2552

ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 1
ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 2
ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) รหัสวิชา 73
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) รหัสวิชา 74
ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) รหัสวิชา 75
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) รหัสวิชา 76
ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) รหัสวิชา 77
ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) รหัสวิชา 78
ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) รหัสวิชา 79
ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) รหัสวิชา 80
ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) รหัสวิชา 81
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) รหัสวิชา 82

GAT และ PATครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2552

ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 1
ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 2
ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) รหัสวิชา 73
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) รหัสวิชา 74
ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) รหัสวิชา 75
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) รหัสวิชา 76
ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) รหัสวิชา 77
ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) รหัสวิชา 78
ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) รหัสวิชา 79
ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) รหัสวิชา 80
ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) รหัสวิชา 81
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) รหัสวิชา 82

GAT และ PATครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2552

ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 1
ความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 2
ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71
ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) รหัสวิชา 73
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) รหัสวิชา 74
ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) รหัสวิชา 75
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) รหัสวิชา 76
ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) รหัสวิชา 77
ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) รหัสวิชา 78
ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) รหัสวิชา 79
ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) รหัสวิชา 80
ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) รหัสวิชา 81
ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) รหัสวิชา 82

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2548

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2549

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2550 
สอบพ.ศ.2551

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ป.6
สอบพ.ศ.255

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.3
สอบพ.ศ.2552

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.6
สอบพ.ศ.2552

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ป.6
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.3
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย ปรับปรุงใหม่

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.6
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ

เฉลย ปรับปรุงใหม่

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ป.6
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

 • ฉบับ 61A หรือ ฉบับ 61B มี 5 วิชา
  - ภาษาไทย
  - วิทยาศาสตร์
  - สุขศึกษาฯ
  - ศิลปะ
  - การงานฯ
 • ฉบับ 62A หรือ ฉบับ 62B มี 3 วิชา
  - สังคมศึกษาฯ
  - ภาษาอังกฤษ
  - คณิตศาสตร์

เฉลย ปรับปรุงใหม่

 • เฉลยภาษาไทย ฉบับ 61A
 • เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 61A
 • เฉลยสุขศึกษา ฯ 61A
 • เฉลยศิลปะ ฉบับ 61A
 • เฉลยการงานอาชีพฯ ฉบับ 61A
 • เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ
 • เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ
 • เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.3
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

 • ฉบับ 91C หรือ ฉบับ 91D มี 5 วิชา
  - ภาษาไทย
  - วิทยาศาสตร์
  - สุขศึกษาฯ
  - ศิลปะ
  - การงานฯ
 • ฉบับ 92C หรือ ฉบับ 92D มี 3 วิชา
  - สังคมศึกษาฯ
  - ภาษาอังกฤษ
  - คณิตศาสตร์

เฉลย ปรับปรุงใหม่

 • เฉลยภาษาไทย ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยสุขศึกษา ฯ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยศิลปะ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยการงานอาชีพฯ 91C หรือฉบับ 91D
 • เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ
 • เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ
 • เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.6
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ

เฉลย กำลังจัดทำ

 • เฉลยภาษาไทย
 • เฉลยคณิตศาสตร์
 • เฉลยสังคมศึกษา
 • เฉลยวิทยาศาสตร์
 • เฉลยภาษาอังกฤษ
 • เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา
 • เฉลยศิลปะ
 • เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย(จากhttp://www.thaigoodview.com/)

วิชาภาษาไทย                  วิชาสังคมศึกษา              วิชาภาษาอังกฤษ   

วิชาคณิตศาสตร์ 1            วิชาคณิตศาสตร์ 2           วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ   

วิชาเคมี                             วิชาฟิสิกส์                        วิชาชีววิทยา    

วิชาพื้นฐานวิศวกรรม       วิชาวัดแววความเป็นครู   ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2543-ปัจจุบัน (PDF File)


คลังข้อสอบอื่นๆที่แนะนำ
http://www.admissionx.com

http://www.vcharkarn.com/exam/


http://www.trueplookpanya.com

http://exsim.net
Exam Test Certification Training E-Learning Education

เว็บฟิสิกส์ ครูเกิด

สพท.ตาก เขต 1

http://www.sudipan.net
header

http://phoenix.eng.psu.ac.th

http://teacherooh.com/tag/55
หน้าแรก

http://testo-net.oporjang.com

http://www.scimath.org/

http://www.vcdforstudy.com
Comments