เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย


 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2547 

 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2547  ดำเนินการบริหารโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน  เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

 ดร.สุชีราภรณ์  ธุวานนท์  เป็นผู้รับใบอนุญาต และอธิการบดี  เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน มีสถานที่ตั้งในภูมิภาค 5 จังหวัด ได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ  ที่ตั้ง 99  หมู่ 6 ต.โพธิ์  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000  เบอร์ โทรศัพท์ 045-617-971  โทรสาร 045-617-974

 2. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาสุรินทร์  ที่ตั้ง 333  หมู่ 7  ถ.สุรินทร์–ปราสาท  กม.9 ต.เฉลียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  เบอร์โทรศัพท์ 044-143-143  

 3. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาบุรีรัมย์  ที่ตั้ง 333 หมู่ 8 ต.ชุมเห็ด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ 31000 เบอร์โทรศัพท์ 044-602-711  

 4. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์  ที่ตั้ง 333 หมู่ 8 ต.บ้านโตก  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  67000 เบอร์โทรศัพท์ 056-911-655  โทรสาร 056-911-654

 5. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช  ที่ตั้ง 333 หมู่ 13 ต.ช้างซ้าย  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช 80000  เบอร์โทรศัพท์ 075-446-458    

 


  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  สามารถผลิตบุคลากรให้กับท้องถิ่น  ทำให้เกิดคุณค่าและเป็น ประโยชน์ต่อสังคม  ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ

 มีมนุษยสัมพันธ์  คุณธรรม จริยธรรมและ ความรับผิดชอบต่อสังคม  สามารถสร้างองค์ความรู้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค

 ผู้เรียนมีศักยภาพในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ  


ปรัชญา

“สร้างความเป็นเลิศสู่อนาคต”  “Building  A  Future  of  Excellence” 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนในระดับปริญญาให้มีความเป็นเลิศ  ด้านทักษะ วิชาการ  ทักษะวิชาชีพ  ด้านมนุษย์สัมพันธ์  และด้านคุณธรรม  จริยธรรม 


มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ความรู้  ความชำนาญและ ทักษะแก่ผู้ศึกษา  สนองความต้องการโดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาติ  เน้นการ ปฏิบัติพันธกิจในด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้  

1. มุ่งให้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ  และฝึกฝนความชำนาญและทักษะในการปฏิบัติแก่ผู้ศึกษา  เพื่อพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ  และรู้จักใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์สามารถนำวิธีการมาประยุกต์ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

2. มุ่งปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ศิลปะและวัฒนธรรม ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม  

3. มุ่งเป็นศูนย์บริการการศึกษา บริการวิชาการแก่สังคม สร้างความเสมอภาคและโอกาสการพัฒนา ตนเองและสังคม 

4. มุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา วิจัยและสร้างองค์ความรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี โดยประสานสัมพันธ์กับสถาบันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  


ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

          ประกอบด้วย

                        1. มงกุฏ

                        2. วงกลมรอบมงกุฎภายในวงกลมมีข้อความ “มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ”

                        3. ข้อความ “BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE”

                        มงกุฎ หมายถึง เกียรติยศและความสง่างามของผู้ประสบความสำเร็จ

                        วงกลมรอบมงกุฎ หมายถึง การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด

                        ข้อความ “BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE” หมายความว่า สร้าง ความเป็นเลิศสู่อนาคต

                        ประกอบด้วย ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ ความมีคุณธรรม อัจฉริยะด้านความรู้ ความ มีทักษะในการประกอบวิชาชีพ และความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเลิศต่อบุคคลอื่น