Untitled

 บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่ โทรศัพท์ 
นางนุจริน  โชติญาโน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
  * ช่วย ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป.
ควบคุม ดูแล ประสานงาน
    * ช่วยกลั่นกรอง ตรวจสอบ ให้ ความเห็นและผ่านงานในกลุ่ม
* ควบคุมดูแล กำกับ ให้คำแนะนำ ปรึกษา บุคลากรในกลุ่ม
    * สรุป รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม เสนอ ผอ.สพป.

043-272818
0885699924นางนุจริน  โชติญาโน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

  *ควบคุมดูแล งานประชาสัมพันธ์
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
* จัดทำแผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์
*กำหนดรูปแบบการติดต่อประสานงานการส่งข้อมูลข่าวสาร
*เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ต่อสาธารณชน
*พิธีกรการประชุม อบรม สัมมนา

 
   *พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ฯ   

 043-272818
 088-5699924
 นางพิลาวรรณ  พรมเท่า
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

   *อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
*การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการฏิบัติราชการ
      *การจัดคำสั่งมอบหมายงานของข้าราชการ /ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
*กำกับดูแลการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา
       * การประชุมคณะผู้บริหารเขต 
    


043-272818
 091-0538984
นางเพ็ญพักตร์  โคตรจันดี
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
*มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
*การควบคุมภายใน
*ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา/ประธานศูนย์ ฯ และเจ้าหน้าที่ภายใน สพป.
*ควบคุมวันลา/การลงเวลามาปฏิบัติราชการ
*สวัสดิการและ สวัสดิภาพ ฯหนังสือรับรองเงินเดือน


043-272818
089-5695762
นางสาวฐิตารีย์  ภูมิเนาว์นิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
*สารบรรณกลาง
*การเลือกตั้ง สรรหา ผู้แทนครู ในองค์กรต่างๆ
*การสรรหาประธานศูนย์เครือข่าย ฯ และคณะกรรมการศูนย์ ฯ
*รายงานการประหยัดพลังงาน
*ตรวจสอบ/รายงานโรงเรียนประสบภัยวิบัติ
* การแต่งตั้งเวรรักษาการณ์      *นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 


043-272818
088-5699936
นางสาวธัญชนก  สุไกรธิ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

 *งานเลขานุการ ผอ.สพป.
*งานราชพิธี รัฐพิธี 
  *วันสำคัญต่างๆ
*วันสำคัญทางศาสนา
วัฒนธรรม  ประเพณี รวมถึงกฐิน พระราชทาน และกฐินหน่วยงานต่างๆ
*ประสานงานเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าต่างๆ
     *ตรวจสอบ ติดตาม จัดส่ง แฟ้มเสนองานไปยังกลุ่มเจ้าของเรื่อง 
  *ลงบันทึกประจำวันในการไปราชการของ ผอ.สพป.
 043-272818
093-3642395
นายชาญวิทย์  จำปาวงษ์
พนักงานพิมพ์ดีด
 

*ช่วยงานเลขานุการ ผอ.สพป.

     *ตรวจสอบ ติดตาม จัดส่ง แฟ้มเสนองานไปยังกลุ่มเจ้าของเรื่อง 
*จัดเตรียมระบบ และเครื่องเสียงในการประชุมต่างๆ
  *ลงบันทึกประจำวันในการไปราชการของ ผอ.สพป.043-272818
081-7176979
นายสมจิต  สิทธิบุ่น
ช่างปูน 4
 
*งานปูน งานไม้
     *ประจำรถยนต์ส่วนกลาง
TOYOTA  ทะเบียน นข 5751 ขอนแก่น
*ตรวจสภาพรถยนต์ที่รับผิดชอบพร้อมใช้งานพร้อมทั้งบันทึกรายงานตามแบบก่อนไปและกลับ
*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยโรงรถติดถนนบ้านพักครู


043-272818
083-4165363
นายนัชนารถ  โกจารย์ศรี
ช่างปูน 4


*งานปูน งานไม้
     *ประจำรถยนต์ส่วนกลาง
์NISSAN ทะเบียน นข 9135 ขอนแก่น
*ตรวจสภาพรถยนต์ที่รับผิดชอบพร้อมใช้งานพร้อมทั้งบันทึกรายงานตามแบบก่อนไปและกลับ
*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยโรงรถติดสำนักงานลูกเสือ สพป.
043-272818
080-4123472
 
นายเทอดศักดิ์  วินไธสง
ลูกจ้างชั่วคราว


     *ประจำรถยนต์ส่วนกลาง
TOYOTA  ทะเบียน นข 2697 ขอนแก่น
TOYOTA  ทะเบียน บล  7958 ขอนแก่น
*ตรวจสภาพรถยนต์ที่รับผิดชอบพร้อมใช้งานพร้อมทั้งบันทึกรายงานตามแบบก่อนไปและกลับ
*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยโรงรถติดอาคารเรียน
 043-272818
087-6368068
 
นายกิตติพงศ์  จำปาทิ
ลูกจ้างชั่วคราว


     *ประจำรถยนต์ส่วนกลาง
TOYOTA  ทะเบียน กธ 6763 ขอนแก่น
MITSUBISHI ทะเบียน ม  5172 ขอนแก่น
*ตรวจสภาพรถยนต์ที่รับผิดชอบพร้อมใช้งานพร้อมทั้งบันทึกรายงานตามแบบก่อนไปและกลับ
*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยโรงรถติดสวนหย่อมด้านทิศเหนือและด้านสระน้ำ


 043-272818
091-3786811


 
นางสาวสุลัดดา  หอมทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
 

  *บริการ ต้อนรับ รับรอง แขกของหน่วยงาน
*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยชั้นล่างอาคารหลังเก่า /ทางเท้ารอบอาคารหลังเก่า*
*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยห้องน้ำอาคารหลังเก่า
*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยอาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยสวนหย่อมด้านหน้าและด้านหลังอาคารหลังเก่า 043-272818
084-3444005


 

นายนิเวศ  หนูจิตร์
ลูกจ้างชั่วคราว


*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยรอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต/
*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยห้องน้ำด้านทิศเหนือ
ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยสวนหย่อมด้านทิศเหนือและสวนหย่อมริมสระน้ำ
*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยอาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยชั้นบนอาคารหลังเก่า 043-272818
 094-2633014
 
นางสาวมณีรัตน์  พาทอง
ลูกจ้างชั่วคราว

*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยชั้นบนอาคารหลังใหม่ห้องน้ำชายอาคารหลังใหม่และ
ห้องกลุ่มพัฒนาครู ฯ
*ทำความสะอาดเรียบร้อยสวนหย่อมและไม้ประดับด้านหน้าอาคารหลังใหม่
*ติดต่อประสานงานธนาคาร/ไปรษณีย์
*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยอาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต


043-272818
063-2408743

  
นางสาวอุบล  ดวงชัย
ลูกจ้างชั่วคราว
 

*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยชั้นล่างอาคารหลังใหม่ห้องน้ำหญิงอาคารหลังใหม่และทางเท้ารอบอาคารหลังใหม่
*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยห้องประชาสัมพันธ์
*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยห้องรับรอง ฯ
*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยอาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  043-272818
086-4521849


    


 
นายทองใบ  ดีทุม
ลูกจ้างชั่วคราว


*ทำหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน อาคารประกอบทรัพย์สินของทางราชการ ตั้งแต่เวลา 16.30 น.- 07.00 น.ในวันราชการ และตั้งแต่เวล 06.00 น.-18.00 น.ในวันหยุดราชการ
*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในป้อมยาม ทางเข้าและถนนรอบอาคารหลังใหม่
*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยอาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  043-272818
089-4226998

นายธนวัฒน์  พูลสวัสดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว*ทำหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน อาคารประกอบทรัพย์สินของทางราชการ ตั้งแต่เวลา 16.30 น.- 07.00 น.ในวันราชการ และตั้งแต่เวล 06.00 น.-18.00 น.ในวันหยุดราชการ
*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในป้อมยาม  ทางเข้าและถนนรอบอาคารหลังใหม่
*ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยอาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 043-272818
061-9584538


Comments