แนวข้อสอบ ภาคเรียนที่ ๒

แนวข้อสอบภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย มี ๑๓ ข้อ ให้นิสิตทำเพียง ๖ ข้อ ตามคำถามที่บอก?

๑.      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.      องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

๓.      ซอฟต์แวร์

๔.      ฮาร์ดแวร์

๕.      ระบบปฏิบัติการ

๖.      ข้อมูลและการจัดกรฐานข้อมูล

๗.      การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

๘.      การเขียนผังงาน

๙.      เครือข่ายคอมพิวเตอร์

๑๐. อินเทอร์เน็ต

๑๑. ระบบสารสนเทศ

๑๒. การพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์

๑๓. จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยระบบ

Comments