ΝΟΜΟΙSelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
Το Άρθρο 142 του Νόμου 4251/2014 αφορά Θέματα Ιθαγένειας. (Σχετικό: Νόμος 3838/2010)   88k έκδ. 1 6 Ιουν 2014, 4:25 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Στο Άρθρο 31 του Α.Ν. 1846/1951 και στα Άρθρα 22 και 20 του Ν. 3863/2010 προβλέπεται ο ελάχιστος αριθμός ημερομισθίων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από 1-10-2014 έως 30-09-2015 που καθορίζει η ΚΥΑ 51738/10-10-2014.  161k έκδ. 1 23 Δεκ 2014, 3:44 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας. (Σχετικό: Νόμος 3838/2010)      91k έκδ. 5 5 Ιουν 2010, 2:26 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Τα άρθρα 43 & 44 του Ν.3801/09 αφορούν την αυτοτελή άδεια διαμονής και τροποποιούν τα άρθρα 17,86 & 94 του Ν.3386/05.ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1&2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν.3801/2009,σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014     1001k έκδ. 8 6 Ιουν 2014, 4:49 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας.‎ (Σχετικό: Εγκύκλιος 12/2012 - Ίδρυση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις «υπηρεσίες μίας στάσης»). ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 4,7 & 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν.4018/2011, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014.  510k έκδ. 5 10 Ιουν 2014, 12:59 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Το άρθρο 42 του παρόντος Νόμου τροποποιεί τά άρθρα 2,3,6,7,8,9,16,17 και 22 του Π.Δ 106/2007 που αφορά την "Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους". ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 22-41 ΤΟΥ Ν.4071/2012, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014.  480k έκδ. 5 10 Ιουν 2014, 1:07 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
O Nόμος 4531_2018 στο άρθρο 31 (σελ. εγγράφου pdf 118) περιέχει ρυθμίσεις θεμάτων Ιθαγένειας.  1728k έκδ. 1 7 Μαΐ 2018, 4:11 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Νόμος 3386/2005 (Ο παλιός Μεταναστευτικός Νόμος, ισχύς έως 31/05/2014). Ο ΝΟΜΟΣ 3386/2005 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014, ΕΝΩ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 76,77,78,80,81,82,83 & 89 (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1-3) ΤΟΥ Ν.3386/2005.               738k έκδ. 24 17 Ιουν 2014, 1:20 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Ο ΝΟΜΟΣ 4332/2015 τροποποιεί διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως επίσης τροποποιεί διατάξεις του νέου Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν.4251/2014). (Σχετικά: 1) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28/2015), 2) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29/2015, 3) Άδειες Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους, κατηγορία: Έγγραφα, 4) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42/2015 και 5) ΟΓΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2016)        245k έκδ. 1 14 Δεκ 2016, 4:54 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
O ΝΟΜΟΣ 4540/2018 περιέχει προσθήκες και τροποποιήσεις του Μεταναστευτικού Νόμου 4251/2014. (Σχετικό: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2018)  316k έκδ. 1 14 Νοε 2018, 4:25 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Άρθρο 38 Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων,τελών και προστίμων (Τροποποιεί το Ν. 4251/2014). (Σχετικά: 1) Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων, κατηγορία: Έγγραφα, 2) Είδη Παραβόλων από 12-09-2018, κατηγορία: Διάφορα - Βοηθήματα και 3) Κ.Y.A. 43965/27-12-2018 Αναπροσαρμογή ύψους εισπραττόμενου παραβόλου)     734k έκδ. 1 1 Μαρ 2019, 3:55 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Ο ΝΟΜΟΣ 4251/2014 είναι ο νέος Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης. Η ισχύς του Νόμου 4251/2014 αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2014, πλην των διατάξεων του άρθρου 138 παράγραφοι 11 και 12 και των άρθρων 141, 142, 143, 145, 146 και 147, που ισχύουν από την 1η Απριλίου 2014, καθώς και του άρθρου 144 που ισχύει από την 13η Μαρτίου 2014. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 12/2014, 2) Οδηγίες για την Εφαρμογή των Διατάξεων του Ν. 4251/2014, κατηγορία: Έγγραφα, 3) K.Y.A 30825/4-6-2014, 4) Κ.Υ.Α. 41712/11-08-2014, 5) Κ.Υ.Α. 51738/10-10-2014, 6) Κ.Υ.Α. 53821/21-10-2014 , 7) Τύποι Αδειών Διαμονής - Δικαίωμα Πρόσβασης στην Εργασία, κατηγορία: Έγγραφα, 8) Νόμος 4332/2015, 9) Κ.Υ.Α. 68019/2015/16-10-2015), 10) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42/2015, 11) Ν. 4540/2018, 12) Ν. 4546/2018 και 13 Κ.Υ.Α. 31399/18-09-2018)         407k έκδ. 1 10 Οκτ 2018, 4:58 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Ο Νόμος 3536/2007 περιέχει τροποποιήσεις ορισμένων άρθρων του Νόμου 3386/2005. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1,18&19 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3536/2007, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014. (Σχετικά: 1) Νόμος 3613/2007, 2) Εγκύκλιος 30/2007 και 3) Εγκύκλιος 53/2007)      353k έκδ. 5 6 Ιουν 2014, 4:46 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Ο Νόμος 3613/2007 περιέχει τροποποιήσεις ορισμένων άρθρων του Ν.3386/2005 και του Ν.3536/2007. (Σχετικό: Εγκύκλιος 21/2008). ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΤΟΥ Ν.3613/2007, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014.   141k έκδ. 4 6 Ιουν 2014, 4:48 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Ο Νόμος 3731/2008 περιέχει ρυθμίσεις θεμάτων Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής (άρθρα 37-41 και 45). (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 15/2009, 2) Εγκύκλιος 28/2009 και 3) υπ' αριθμ. 1768/30-01-2009 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατηγορία: Αποφάσεις). ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 3731/2008 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39, ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 4,5,6,7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40, Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η' ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45,σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014.       206k έκδ. 5 10 Ιουν 2014, 1:04 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις. (Σχετικά: 1) Νόμος 3284/04, 2) Νόμος 4251/2014 Άρθρο 142)     156k έκδ. 4 6 Ιουν 2014, 4:28 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
(1) Με τα άρθρα 16 έως και 41 του Ν.3907/2011 ρυθμίζονται θέματα για την επιστροφή παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. (Σχετικό: Εγκύκλιος 37/2011). (2) Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν. 3907/2011 αντικαθίσταται το άρθρο 44 του Ν. 3386/2005 (Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους). (Σχετικό: Δικαιολογητικά για χορήγηση και ανανέωση Αδειών Διαμονής για Ανθρωπιστικούς Λόγους και για Εξαιρετικούς Λόγους, κατηγορία: Αποφάσεις). ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3907/2011, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014.        180k έκδ. 6 6 Ιουν 2014, 4:49 π.μ. adeia diamonis