ΕΓΓΡΑΦΑ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
Με το παρόν έγγραφο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ.23 του Ν.4332/2015 (άρθρο 19 του Ν.4251/2014).   2475k έκδ. 1 31 Μαρ 2016, 3:44 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Το παρόν έγγραφο αναφέρεται στην αναπροσαρμογή στα υφιστάμενα παράβολα για τη χορήγηση αδειών διαμονής, όπως προβλέπονται στον Κώδικα Μετανάστευσης, καθώς και στη θέσπιση νέων παραβόλων, τελών και προστίμων που επήλθε με βάση το άρθρο 38 του Ν. 4546/2018. (Σχετικά: 1) Είδη Παραβόλων από 12-09-2018, κατηγορία: Διάφορα - Βοηθήματα 2) Κ.Y.A. 43965/27-12-2018 Αναπροσαρμογή ύψους εισπραττόμενου παραβόλου)    1502k έκδ. 1 1 Μαρ 2019, 3:50 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την καταβολή παραβόλου αδειών διαμονής Δεκαετούς Διάρκειας και Επί Μακρόν Διαμένων - άρθρο 132 παρ. 2 ν. 4251/2014 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 38 του Ν. 4546/18.  250k έκδ. 1 17 Δεκ 2019, 5:05 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Καθορισμός εγγράφων βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή διαμονή στη Χώρα πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 31 του ν.4540/2018.  739k έκδ. 1 17 Δεκ 2019, 4:26 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Έκδοση απορριπτικής απόφασης σε κάτοχο βεβαίωσης τύπου Α΄ ενόσω παραμένει στη χώρα προέλευσής του. (Σχετικό: Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 22037/01-10-2010)     87k έκδ. 5 22 Οκτ 2010, 4:35 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Παροχή διευκρινίσεων για ζητήματα ιδιωτικής ασφάλισης πολιτών τρίτων χωρών, κατά την ανανέωση Μόνιμης Άδειας Διαμονής Επενδυτή (άρθ. 20 Β Ν. 4251/14).  153k έκδ. 1 17 Δεκ 2019, 5:45 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4251/2014 (εξουσιοδότηση, ασφαλιστική κάλυψη, υπολογισμός επαρκούς εισοδήματος επι μακρόν διαμένων, διαστήματα απουσίας απο τη χώρα, χορήγηση Δελτίου Διαμονής ή Προσωποπαγούς άδειας διαμονής, συντηρούμενα μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε., λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, αποφάσεις επιστροφής)   279k έκδ. 1 19 Απρ 2017, 5:59 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Παροχή διευκρινήσεων: α) για τις Άδειες Διαμονής που παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, β) για τη Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών και τη νόμιμη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών και γ) για τις Ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής και το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.    96k έκδ. 3 6 Ιουν 2010, 7:19 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Παροχή διευκρινίσεων σε ζητήματα εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων των παρ. 11 και 12 του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 (Εγκύκλιος 12/2014).  151k έκδ. 1 29 Μαΐ 2014, 11:31 μ.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Πρόσβαση υπηκόων τρίτων χωρών, αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. (Σχετικό: Π.Δ. 150/2006)  1567k έκδ. 3 11 Νοε 2010, 2:51 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 13431/18-06-2008 Έγγραφο αναφέρει τις Προϋποθέσεις και τα Δικαιολογητικά για την άδεια διαμονής Αόριστης Διάρκειας (Δεκαετούς Διάρκειας όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Νόμου 3731/2008).     138k έκδ. 3 6 Ιουν 2010, 7:19 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Με το παρόν έγγραφο παρουσιάζονται οι νέοι μειωμένοι σε άριθμό τύποι αδειών διαμονής του Ν.4251/2014 και το δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία που παρέχει ή όχι ο κάθε τύπος άδειας διαμονής.  92k έκδ. 1 31 Μαρ 2016, 2:04 π.μ. adeia diamonis