Resolucions 245/V i 899/V

Les Proposicions NO de Llei   i   les   Resolucions  245/V   i   899/V 

del  Parlament de Catalunya        

 (  que constaten i reafirmen La Llei Orgànica III del 1989, sobre la lliure Nudactivitat )

                                                         ( part de la documentació ès consultable abaix                                                    La nuesa i el Codi Penal del 1996

Al nou Codi Penal del gener de 1996 cap article tipifica directament com a delicte ni falta sancionable el simple fet de mantenir la nuesa. L'article que penalitzava l'escàndol públic, el 431, va ser derogat definitivament
.

La primera presentació a la Mesa del Parlament de Catalunya de la "Proposició no de Llei", està datada el 2-7-1996 núm. 7447 amb el títol:

" El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prendre les mesures necessàries, en l'àmbit català i en relació amb el govern de l'Estat, per a la despenalització total i expressa del dret a anar nu".

Fou discutida l'octubre del 1996 s' acordà una nova presentació, ja que no es podia despenalitzar quelcom que ja no contemplava ni el Codi Penal.

  • Aquesta nova presentació amb el títol :

"Proposició no de llei sobre la supressió dels obstacles reglamentaris que impedeixin la pràctica del nudisme ",

fou discutida i en va néixer la resolució 245/V el 13-2-1997.

El Parlament de Catalunya,

  aprova el   

13-2-1997,

una PROPOSICIÓ NO DE LLEI,

amb el següent text:

Proposició no de llei sobre la supressió dels obstacles reglamentaris que impedeixin la pràctica del nudisme.

Resolució 245/V,

(    Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm.    142 -10728-10729 24-2-1997   )A ) El Parlament de Catalunya reconeix que tots el ciutadans tenen els mateixos drets i llibertats, però cada persona pot desenvolupar-los fins el punt on no col.lisionin amb els drets i llibertats dels altres, la qual cosa subordina els seu exercici a la tolerància i al respecte mutus. 

B ) El Parlament de Catalunya constata la necessitat que les Administracions competents adoptin les iniciatives i mesures necessàries per suprimir els obstacles reglamentaris que impedeixin la pràctica del nudisme.


Història 
Cronologia   
Consideracions
Agraïments             

Primer escrit de denuncia de Jacint Ribas, dirigit al Parlament de Catalunya, President Joan Raventós- 1997


                 ( Click  pel  PDF )

Segon escrit de denuncia de Jacint Ribas,  dirigit al Parlament de Catalunya, President Joan Reventós - 1998

    
La 3ª petició de Proposició No de Llei

Pel reiterat incompliment dels Ajuntaments que continuen delimitant els Drets a la Nudactiviat incomplint tant les Lleis com la Resolució 245/V,  Jacint Ribas solicita novament al Parlament de Catalunya, ampara i desideixen fer una nova Proposició No de Llei.

Informació sobre la proposta de nova

Proposició no de llei,

dirigida a la Mesa del Parlament de Catalunya

AMB DATA D'ENTRADA - 22-2-1999


A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya-Els Verds, d'acord amb allò que preveu l'article 134 del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de llei.

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya va adoptar el 13 de febrer de 1997, una resolució sobre el dret a anar nu, es a dir: sobre el dret a l'exercici de la nuesa.

En el punt b) de l'esmentada resolució, llegim:"El Parlament constata la necessitat que les administracions que hi siguin competents adoptin les iniciatives i les mesures necessàries per suprimir els obstacles reglamentaris que impedeixen la pràctica del nudisme".

Les reiterades denúncies tant de particulars com d'organitzacions socials i cíviques sobre l'incompliment de les mesures que garanteixin l'exercici d'aquest dret a anar nu, porta el grup parlamentari d'IC-EV a formular la següent

Proposició no de llei

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:

1. Adoptar mesures administratives que garanteixin el dret a anar nu, en els termes de la resolució 245/V, de 13 de febrer de 1997.

 

2. Recordar a les Corporacions Locals la resolució esmentada per tal que puguin aplicar, en el marc de les seves competències, les mesures que garanteixin el dret a anar nu en qualsevol circumstància.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 1999PROPOSICIÓ NO DE LLEI,

amb el següent text:

Proposició no de llei sobre l 'aplicació de les mesures que garanteixin el dret a la pràctica del nudisme.

Resolució 899/V,

(    Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm.    392 -6-4-1999    ) A ) El Parlament de Catalunya insta el Govern a recordar a les corporacions locals la Resolució 245/V, sobre la pràctica del nudisme, perquè, si escau, apliquin, en el marc de llurs competències, les mesures que garenteixin el dret d'anar nu.