Associació per a la Defensa del Dret a la Nuesa.

       La Nudactivitat /  els  GAN's 
                                                  

       Recuperar o mantenir la Nuesa, és un dels teus Drets Fonamentals.
                     Fes que te'l respectin,  ja  !!!
  • Enguany celebrem els 28 anys de la Llei Orgànica III, del 1989, que despenalitzà la Nuesa. !!!!
  • Vegeu : Tot sobre l'ordenança Cívica amb la denuncia al 
    TDHE : Tribunal de Drets Humans Europeu d'Estrasburg

 Descripció:


Indiscutiblement la nuesa és l'estat humà original, de tal manera que qui la prefereixi mantenir només segueix un bon costum alhora que gaudeix del benestar més natural i ètic. Redescobrir-la és tota una  experiència d'alliberament molt recomanable. En canvi vestir-se o cobrir certes parts del cos és una acció o conducta, que també reivindiquem lliure. La roba té força usos, com els de protecció, ostentació, moda, uniformització,
erotisme i d'altres, que només esmentem.
 
Cal entendre que no estem gens d'acord en el concepte de "practicar" quan es recupera o es manté la nuesa ni tampoc en que aquest fet es qualifiqui de conducta. La conducta 
de cobrir o ocultar parts del cos és un afegit artificiós  a la naturalesa humana nua. Aquesta qüestió prové de diverses morals confessionals que han penetrat en els valors socials i que han acabat per imposar-se a tothom, que ha de seguir per força la pauta tot i que no comparteixi les creences que la motiven. En aquest cas i en molts d'altres la norma moral ha traspassat els límits de la privadesa de la confessió on caldria mantenir-la fins a contaminar lleis així com accions civils i penals en contra de qui la contravingui.

Per desgràcia, amb l'educació formal i informal s'han transmès i en certa mesura es transmeten encara mentides, repressions i menysteniments, com sexisme, pudor (que relacionen amb "sexe" o "vergonyes"), moral única, vestidisme, racisme, superioritat cultural, nudofòbia (malestar per la nuesa pròpia o observada, una expressió del pudor), masclisme, homofòbia, entre d'altres. Típicament s'ensenya als infants allò que han de pensar, sentir i ser, dins d'un model poc flexible. Han d'aprendre a seguir fidelment l'ideari o la creença que els volen transmetre, sense que importi gens allò que realment poden creure, saber o sentir. Que els progenitors tinguin el dret a  guiar en els propis valors morals la seva descendència  no ha de ser sinònim de tenir el dret de rentar-los el cervell, que és un fet que contravé els drets dels infants reconeguts per la Declaració Universal dels Drets dels Infants.

Tota persona neix nua i la seva frontera natural és només la superfície de la seva pell.

El pudor per la nuesa no és quelcom natural, com es preten que creguem. D'una banda en molts grups humans no existeix i per una altra en d'altres s'observen altres menes de pudors diferents, com el que sorgeix per no ocultar els pits femenins, sense que importi no cobrir la vulva o com l'antic pudor per no ocultar els peus diminuts de dones d'alt rang a l'antiga Xina o també el que apareix per no ocultar la ingestió d'aliments de la vista de gent estranya, entre d'altres.
A la cultura occidental el pudor per la nuesa s'ensenya i s'aprèn per les actituds d'ocultació de la nuesa davant dels menors, per la reprovació de la nuesa, pels reforços per ocultar-la així com amb regals de vestits, de banyadors o de roba interior.
Hi ha força pàgines divulgatives que expliquen la cura que cal tenir per introduir i reforçar la vergonya pel propi cos i que tracten el pudor com si fóra un sentiment que sorgeix de forma "natural". La qüestió és que pretenen reservar les parts de l'anatomia que s'intimitzen forçadament per poder-la oferir només a la persona escollida. 

Des de la seva limitació mental, l'associació "HazteOír" ha fet una campanya als autobusos que "resa": els nens tenen penis, les nenes tenen vulva. Apel·len a la biologia, matèria que creuen conèixer, per sustentar aquestes afirmacions. Per la seva desgràcia llancen als quatre vents la seva ignorància.
No en saben res de l'origen de la sexualitat, de le reproducció asexual i sexual, de les diverses formes de determinació del sexe, de la capacitat de canvi de sexe en algunes espècies, del desenvolupament de la sexualitat ni dels motius de la seva diversitat. Potser ja sàpiguen que la terra no és plana, ni tampoc el centre de l'univers. Si no és així i només segueixen les seves creences amb fanàtica convicció, potser encara veurem autobusos amb la següent inscripció, també falsa: La terra és plana i ocupa el centre de l'univers.

Gran part del poder polític, ple d'ignoràncies o enfosquit per les seves particulars creences que l'aboquen a "valors" negatius, perpetra arreu abusos, persecucions i genocidis.
 
Certes "autoritzacions", passades o presents, dictades per càrrecs polítics només són abusos aparentment progressistes: 

-Deixar seure a persones de pell fosca si no n'hi ha cap de blanca dempeus, un exemple contra el qual s'hi va rebel·lar Rosa Parks, que va acabar aconseguint un tracte igualitari als transports públics. 
-Recloure les persones que vulguin mantenir l'estat natural de nuesa dins d'espais delimitats, els moderns guetos "nudistes", alhora que la crua realitat és que una persona nua no pot estar-se fora del lloc "autoritzat" per l'autoritat discriminadora. Amb respecte mutu i igualtat de drets, tothom pot conviure arreu. 
Per deixar-ho ben clar: Qualsevol persona que vulgui mantenir la nuesa, per força ha de recloure's al gueto "autoritzat" assignat i, per tant, no pot florir la convivència amb mutu respecte a la resta de llocs. 

Cal evitar la tergiversació de certs articles, com s'ha fet amb el 63.1b.

Els valors negatius de l'Assumpta Escarp, del Xavier Trias i d'altres han abocat a la perpetració d'una suposada Ordenança de  
Civisme comparable al ban moralista del 1957.

No existeix el dret de no veure allò que ens ofereix la diversitat i per tant no s'hauria de prohibir la llibertat d'altres persones.
Cal mostrar sempre respecte per qualsevol diversitat humana: nuesa, pentinat, sexualitat, discapacitats, ètnies, etcètera. 

El respecte no l'hem d'interpretar mai com a sinònim de submissió a allò que vingui imposat.

Tota diversitat mereix igual respecte tracte, de tal manera que tan                    
Foto Jacint Ribas Deix, de la Pàgina inicial del 
del Tríptic de Barcelona del 2004
respectable és mantenir qualsevol             
grau de nuesa com usar vestits o induments.
                                                                                                               
Tota "autorització" per recloure persones dins d'un gueto condicional, com són les platges o centres "nudistes", discrimina a qui vol mantenir la nuesa, alhora que impedeix la normal convivència. 

Exigim la igualtat de tracte per a tothom i un respecte escrupolós per les característiques i convenciments de cada persona.

Nudactivitat és tota acció dirigida a mostrar aquests convenciments.

No ens confongueu amb un grup de sexe, tot i que no hi estiguem en contra. 

El llenguatge que usem no és de gènere. 
 Avís : 

La major part de documentació antiga encara parla de "nudisme".)

Amb l'evolució i el temps, ens hem adonat que el concepte de "nudisme" no s'ajusta als nostres convenciments. Des d'ADDAN defensem és que la nuesa és la conseqüència de mantenir l'estat natural de les persones, una qüestió passiva. Vestir-se és un acte, una conducta que prové del fet de cobrir la nuesa natural. 

D'altra banda el mot "nudista" i els seus derivats s'han usat també en sentit pejoratiu. 

Així doncs, per nosaltres cobrir el cos és un acte, mantenir la nuesa no és, doncs ni acte ni conducta susceptibles de qualificació, d'obligació ni de prohibició. 

L'obligació d'adquirir i d'usar peces de roba és un costum alhora que una imposició cultural d'arrel moralista. Aquesta obligació ha provocat que es tracti al manteniment de la nuesa, -una qüestió passiva,- com una falsa "conducta" o una "acció", la de despullar-se.
Fins i tot la gent nudista creu que "practica el nudisme", en comptes, simplement, de mantenir la nuesa natural o alternativament de cobrir la seva nuesa, amb l'acció o conducta de vestir-se

Pel fet que acceptem que les persones triïn sense imposicions externes tant si volen mantenir la seva nuesa, com si volen seguir la conducta cultural de cobrir parts del seu cos, no usem cap mot que acabi en "isme", perquè no pretenem transformar ningú, només pretenem igualtat de tracte i la fi de les imposicions de vestir-se o de mantenir la nuesa, en els àmbits tèxtils o nudistes.

A tot allò que hem fet, fem i farem per explicar els nostres convenciments, per tal d'aconseguir igualtat de tracte amb tolerància i respecte, en diem :

                               
                                   "  Nudactivitat  ". Stadistics   Webstats4U - Free web site statistics