Associació per a la Defensa del Dret a la Nuesa.

       La Nudactivitat /  els  GAN's 
                                                  

       Recuperar o mantenir la Nuesa, és un dels teus Drets Fonamentals.
                     Fes que te'l respectin,  ja  !!!
  • Enguany celebrem els 28 anys de la Llei Orgànica III, del 1989, que despenalitzà la Nuesa. !!!!
  • Vegeu : Tot sobre l'ordenança Cívica amb la denuncia al 
    TDHE : Tribunal de Drets Humans Europeu d'Estrasburg
  • El vestidisme és la pràctica imposada de forma inaparent. Abandonar-la no suposa fer cap acció ni cap conducta.

 Descripció:


Indiscutiblement la nuesa és l'estat humà original, de tal manera que qui la prefereixi mantenir o recuperar només segueix un bon costum alhora que pot gaudir del benestar més ètic i natural. Redescobrir el benestar que s'associa a abandonar la pràctica imposada del vestidisme i per tant a mantenir o a recuperar l'estat natural de nuesa és tota una experiència d'alliberament. Absolutament recomanable. 
Des d'aquí et recomanem que encetis el camí de treure't del tot la repressió vestidista del damunt, t'hi atreveixes?
La frontera natural del cos humà és la seva superfície anatòmica i no pas els vestits o induments externs, que es poden usar de forma voluntària, però que bàsicament els han fet d'ús obligatori.

Després del condicionament moral i social que rebem la major part de les persones, dins de la cultura tradicional, s'acaba suposant que tothom cobreix habitualment certes parts del seu cos i que aquesta conducta imposada des de la més tendra infància és el més cívic i desitjable que cal fer. A partir d'aquest condicionament previ es facilita que no hi hagi ja la capacitat per adonar-se que la "pràctica del vestidisme o textilisme" és una conducta, costum o acció interposada a la naturalesa humana que consisteix en obligar-se i en obligar tothom a vestir-se o a cobrir certes parts del cos. L'arrel del vestidisme el trobem en la cultura cristiano-occidental, aquella que va sobrevenir a la greco-romana. El vestidisme, aquesta inaparent pràctica d'arrel moralista ha substituït la nuesa natural com a punt de partida "normal", normalitzat, a través de la repressió interioritzada de les persones. I ja que el vestidisme no pot ser natural per definició, al menys el volen considerar el punt de partida "normal". Així, vivim en una societat que ignora, i que s'entesta en ignorar, que en realitat practica el vestidisme i que alhora exigeix que tothom hi militi, havent ja perdut la capacitat crítica per adonar-se'n. Tothom es veu en l'obligació de seguir per força una pauta moral que ha traspassat els seus límits i que s'ha interioritzat. És tan general aquesta creença errònia que per desgràcia fins i tot la gent "naturista" i "nudista" defensa que "practica el nudisme", fet que vol dir que mentalment parteixen de l'estat definit forçadament com a "normal" de cobrir el cos. 
A partir de la manipulació inicial que hem assenyalat, ja poden atribuir, -malèvolament o equivocada-, una acció imaginària o una conducta, la de despullar-se, a qui sigui que vulgui recuperar o mantenir la nuesa natural
A partir de la malèvola definició d'acció o conducta al fet de mantenir la nuesa natural, es pot engegar la maquinària repressiva en contra. Quan es pregunta a algú que perquè s'ha despullat, ja s'està indicant una culpabilitat latent, tot i que sigui una pregunta d'ordre absolutament moral. Amb tota probabilitat hi podem trobar una similitud equivalent a preguntar per quin motiu no s'ha assistit a un determinat ofici religiós, amb la prèvia presumpció que tothom segueix la mateixa creença i que, per tant, tothom ha de seguir-ne les regles.
Tot i que a l'estat espanyol ja no existeix cap delicte en la nuesa, -ja al segle passat va desaparèixer del codi penal el delicte d'escàndol públic- ,s'acusa les persones que volen mantenir la seva nuesa de mostrar una "conducta incívica" apel·lant a conductes sexuals en públic, a aldarulls de diversa mena o altres actituds de provocació explícites que volen fer passar pel vigent delicte d'exhibicionisme, com si la nuesa simple (abans considerada dins del ja esmentat escàndol públic), pogués ser qualificada d'un delicte més greu. Aquesta manipulació és equivalent, perquè s'entengui més clarament, a dir d'una manifestació pacífica que és una acció tumultuària, sediciosa o rebel,  o a acusar de pederàstia a l'església catòlica en conjunt.

El induments i la roba tenen força usos, com els de protecció, ostentació, uniformització,
moda, erotisme i d'altres, que només esmentem.
 
Pels motius que hem esmentat, cal entendre que no estem gens d'acord en el concepte de "practicar" res quan es recupera o quan es manté la nuesa ni molt menys que mantenir aquest estat natural es qualifiqui de conducta. Tampoc estem d'acord en la contaminació moral de lleis ni en les accions civils i penals en contra de l'estat natural de les persones.

La "pràctica del vestidisme o textilisme" es considera com a punt de partida des del qual es jutja a qui prefereix de no practicar-la. És un prejudici, un comportament de base moral que preten obligar tothom a:
 
-Cobrir habitualment certes parts del cos, sobretot les zones genitals.
-Vestir-se i exigir a altres persones que ho facin, incloses familiars.
-Inculcar, sentir i transmetre el pudor i considerar que apareix "espontàniament".
-Indignar-se i escandalitzar-se davant la nuesa d'altres persones, sigui parcial o total.
-Considerar que la nuesa no és
 estètica o que no és higiènica.
-Opinar que mantenir la nuesa és una conducta exhibicionista.
-Creure que mantenir o recuperar l'estat natural de nuesa es una
pràctica o una conducta.
-Creure que, com en antics exemples de segregació social, és progressista "autoritzar" guetos "nudistes". 
-Exigir que tota persona nua vagi al gueto "autoritzat" o "nudista"
 o ser-hi favorable.
-Creure que les persones vestidistes no poden conviure amb la resta als mateixos llocs.
 
-Tractar determinades platges o
            
 
espais com si foren, en sí mateixos,
             Foto Jacint Ribas Deix, de la Pàgina inicial del 
del Tríptic de Barcelona del 2004
"nudistes", equivalent a destinar espais 
per a discriminar altres diversitats humanes. 
-Criminalitzar la nuesa humana.

Per desgràcia, amb l'educació formal i informal s'han transmès i en certa mesura es transmeten encara mentides, repressions i menysteniments, com sexisme, pudor (que relacionen amb "sexe" o "vergonyes"), moral única, vestidisme, racisme, superioritat cultural, nudofòbia (malestar per la nuesa pròpia o observada, una expressió del pudor), masclisme, homofòbia, entre d'altres. Típicament s'ensenya als infants allò que han de pensar, sentir i ser, dins d'un model poc flexible. Han d'aprendre a seguir fidelment l'ideari o la creença que els volen transmetre, sense que importi gens allò que realment poden creure, saber o sentir. Que els progenitors tinguin el dret a  guiar en els propis valors morals la seva descendència  no ha de ser sinònim de tenir el dret de rentar-los el cervell, que és un fet que contravé els drets dels infants reconeguts per la Declaració Universal dels Drets dels Infants.

El pudor per la nuesa no és quelcom natural, com es preten que creguem. D'una banda en molts grups humans no existeix i per una altra en d'altres s'observen altres menes de pudors diferents, com el que sorgeix per no ocultar els pits femenins, sense que importi no cobrir la vulva o com l'antic pudor per no ocultar els peus diminuts de dones d'alt rang a l'antiga Xina o també el que apareix per no ocultar la ingestió d'aliments de la vista de gent estranya, entre d'altres.
A la cultura occidental el pudor per la nuesa s'ensenya i s'aprèn per les actituds d'ocultació de la nuesa davant dels menors, per la reprovació de la nuesa, pels reforços per ocultar-la així com amb regals de vestits, de banyadors o de roba interior.
Hi ha força pàgines divulgatives que expliquen la cura que cal tenir per introduir i reforçar la vergonya pel propi cos i que tracten el pudor com si fóra un sentiment que sorgeix de forma "natural". La qüestió és que pretenen reservar les parts de l'anatomia que s'intimitzen forçadament per poder-la oferir només a la persona escollida. 

Des de la seva limitació mental, l'associació "HazteOír" ha fet una campanya als autobusos que "resa": els nens tenen penis, les nenes tenen vulva. Apel·len a la biologia, matèria que creuen conèixer, per sustentar aquestes afirmacions. Per la seva desgràcia llancen als quatre vents la seva ignorància.
No en saben res de l'origen de la sexualitat, de la reproducció asexual i sexual, de les diverses formes de determinació del sexe, de la capacitat de canvi de sexe en algunes espècies, del desenvolupament de la sexualitat ni dels motius de la seva diversitat. Potser ja sàpiguen que la terra no és plana, ni tampoc el centre de l'univers. Si no és així i només segueixen les seves creences amb fanàtica convicció, potser encara veurem autobusos amb la següent inscripció, també falsa: La terra és plana i ocupa el centre de l'univers.

Gran part del poder polític, ple d'ignoràncies o enfosquit per les seves particulars creences que l'aboquen a "valors" negatius, perpetra arreu abusos, persecucions i genocidis.
 
Certes "autoritzacions", passades o presents, dictades per càrrecs polítics només són abusos aparentment progressistes: 

-Deixar seure a persones de pell fosca si no n'hi ha cap de blanca dempeus, un exemple contra el qual s'hi va rebel·lar Rosa Parks, que va acabar aconseguint un tracte igualitari als transports públics. 
-Recloure les persones que vulguin mantenir l'estat natural de nuesa dins d'espais delimitats, els moderns guetos "nudistes", alhora que la crua realitat és que una persona nua no pot estar-se fora del lloc "autoritzat" per l'autoritat discriminadora. Amb respecte mutu i igualtat de drets, tothom pot conviure arreu. 
Per deixar-ho ben clar: Qualsevol persona que vulgui mantenir la nuesa, per força ha de recloure's al gueto "autoritzat" assignat i, per tant, no pot florir la convivència amb mutu respecte a la resta de llocs. A Barcelona ciutat hi ha una part de la platja de La Mar Bella "autoritzada" com a gueto "nudista" amb unes indicacions generals i unes altres que assenyalen els seus límits de forma molt específica, per tal d'evitar que hi hagi persones nues que s'escapin del seu gueto assignat, lloc on poden viure en nuesa en una mena de llibertat condicional. 
Al segle passat també s'autoritzaven platges per les dones i pels homes, en altres llocs platges per les ètnies negres. Així ni dones, ni homes, ni persones negres podien conviure amb la resta de la població en harmonia, perquè allò que realment no s'autoritzava era la sortida del seu gueto. Exactament com ara passa amb les platges "nudistes autoritzades". 
Habitualment s'esmenta el "respecte" que cal tenir vers la gent "vestidista", de la mateixa manera que els homes i les dones havien de respectar la segregació sexista de les platges o les ètnies negres les platges per les blanques. No ha estat mai "respecte" el fet d'haver de sotmetre's a les autoritzacions discriminatòries i abusives. Respecte no és sinònim de submissió en cap cas i, a més ha de ser mutu i ha de partir dels mateixos drets, com el de la llibertat per estar en qualsevol espai públic, sense discriminació, tot i mantenir la nuesa.
Per ara la idea de la "práctica del nudisme" i la demanda de llocs per dur a terme aquesta suposada "práctica" ha servit de base per "autoritzar" guetos on recloure-la, alhora que s'evita la cohabitació amb igualtat de drets a la resta d'espais. 
Justament en algun d'aquests llocs on creuen que hi "practiquen el nudisme" s'informa al públic, es reparteixen fulls o hi ha cartells amb la finalitat d'exigir "respecte" pel "nudisme" que creuen que hi "practiquen". Com en un mirall i amb el mateix grau de descerebració exigeixen la submissió d'altres persones, amb el mateix argument del suposat "respecte".
Si algun col·lectiu humà que pateixi menysteniments o discriminació també demanés un gueto exclusiu o on s'hi tolerés la seva presència, la resposta correcta des del punt de vista democràtic hauria de ser la denegació de tal "autorització" perquè si tota diversitat mereix el mateix respecte i tracte, no hi pot haver lloc pels guetos.

Cal evitar la tergiversació de certs articles, com s'ha fet amb el 63.1b.

Els valors negatius de l'Assumpta Escarp, del Xavier Trias i d'altres han abocat a la perpetració d'una suposada Ordenança de  Civisme comparable al ban moralista del 1957.

No existeix el dret de no veure allò que ens ofereix la diversitat i per tant no s'hauria de prohibir la llibertat d'altres persones.
Cal mostrar sempre respecte per qualsevol diversitat humana: nuesa, pentinat, sexualitat, discapacitats, ètnies, etcètera. 

Tota diversitat mereix igual respecte tracte, de tal manera que tan  respectable és mantenir qualsevol grau de nuesa com usar vestits o induments.
                                                                                                               
Tota "autorització" per recloure persones dins d'un gueto condicional, com són les platges o centres "nudistes", discrimina a qui vol mantenir la nuesa, alhora que impedeix la normal convivència. En conseqüència declarem que totes les platges i centres turístics només han de ser absolutament lliures per mantenir-hi o no qualsevol grau de nuesa i que cal acabar amb les platges  i centres "vestidistes", que són tots els que no s'han autoritzat o que no es toleren com a "nudistes", la immensa majoria. Naturalment hi ha d'haver la possibilitat d'aplicar el Dret d'Admissió als centres privats, que ha de complir amb la legalitat de forma escrupolosa, ja que en particular no es pot reconvertir en el dret de discriminació, tan il·legal però freqüent a l'actualitat.  

Exigim la igualtat de tracte per a tothom i un respecte escrupolós per les característiques i convenciments de cada persona.

Nudactivitat és tota acció dirigida a mostrar aquests convenciments.

No ens confongueu amb un grup de sexe, tot i que no hi estiguem en contra. 

El llenguatge que usem no és de gènere.


 
 Avís : 

La major part de documentació antiga encara parla de "nudisme".)

Amb l'evolució i el temps, ens hem adonat que el concepte de "nudisme" no s'ajusta als nostres convenciments. 
D'altra banda el mot "nudista" i els seus derivats s'han usat també en sentit pejoratiu.

Des d'ADDAN defensem és que la nuesa és un dret primari, però en la nostra cultura representa també la resistència a seguir la pauta imposada per una educació forçada, la que ha introduït i vigilat el sentiment de pudor.
 
Al menys una gran part d'allò que en diuen educació en valors no passa de ser un rentat de cervell primerenc, que s'aplica a nens i nenes, sense demanar cap consentiment perquè alhora prové d'altres cervells prèviament rentats que tenen una greu incapacitat per preguntar-se si la seva actitud és o no correcta.

És de vell conegut que tot allò que s'introdueixi al cervell en edats on no hi ha prou capacitat de raonament forma una capa permanent de prejudicis que ja no es qüestionen i a partir dels quals hi ha una mena de llibertat de raonament, prèviament condicionada. Així es pot convèncer a les noves generacions de qualsevol cosa, com per exemple de la inferioritat d'una ètnia o d'un gènere o de la naturalesa suprema d'un líder, entre d'altres possibles. D'aquesta manera, la població condicionada pot assumir i desitjar l'allau de conseqüències que se'n derivin.

En relació a tot plegat s'obre nova llum quan pensem en el tracte que rep la nuesa humana. De primer s'ha introduït el concepte de pudor, que fan creure que és quelcom que sorgeix de forma espontània, tot i la cura en provocar-lo i mantenir-lo. Després es protegeix el pudor prèviament forçat i ja convertit en un "dret" i es castiga tot allò que hi "atempti" en contra. Tot seguit es defineix com a acte o comportament tot allò que pretengui restituir la la llibertat perduda, la gestió de la pròpia nuesa. Per acabar-ho de rematar s'apliquen menysteniments o maltractes que es justifiquen en el trencament dels valors fets obligatoris, la pràctica obligada del vestidisme. Naturalment de les conseqüències de tot plegat es culpabilitza a les víctimes que no volen seguir amb el vestidisme imposat.

Amb maniobres similars s'han reprimit i castigat a milions de persones per oposar-se a l'esclavisme, a totalitarismes de diverses menes, a diverses dictadures, a líders visionaris, a repressions d'ordre religiós, al racisme, al masclisme imperant, al sexisme. La víctima comú són les persones o grups que formin part d'un col·lectiu assenyalat o que pretenguin restituir la llibertat i la igualtat perdudes, abusivament negades per autoritats civils, policials, judicials, morals i científiques condicionants i prèviament condicionades.  

L'obligació d'usar, comprar o llogar peces de roba és un costum alhora que una imposició cultural d'arrel moralista. Aquesta obligació ha arribat a considerar-se com al punt de partida de les persones, com si els vestits formessin part indestriable de la persona humana. Així es pot entendre aquest misteri que transmuta quelcom que és passiu, mantenir la nuesa, a un acte o una conducta: la de despullar-se.
Hi ha una típica pregunta, que ja indica un prejudici i una condemna prèvia: per què t'has despullat?

Fins i tot la gent nudista creu que "practica el nudisme", en comptes de poder afirmar amb convicció que només manté la nuesa natural o bé que oculta o cobreix el cos nu, amb l'acció o conducta de vestir-se

Per aquests motius considerem que les nostres conviccions no s'entenen, o potser és no es volen entendre. La idea de mantenir la nuesa la tergiversen i la reconverteixen en l'acte de despullar-se o de practicar el nudisme. No els entra al cap que mantenir la nuesa sigui una qüestió passiva, per força volen que sigui una acció o una conducta.
En aquesta línia el famós Síndic Rafael Ribó ens va contestar que hi havia gent a qui no li agradava la nuesa, realitat que no volem pas negar-li. El problema és que també hi ha gent a qui no agraden altres diversitats i conviccions i que haurien d'aprendre a respectar-les i a conviure-hi, síndic de greuges inclòs. També de l'institut català de la dona, van dir-nos que a les piscines públiques les dones havien d'usar els sostenidors fora de l'àrea específica exterior de les piscines, perquè així ho volien les dones. El problema és que parteixen dels supòsit de que totes i cadascuna de les dones volen usar-lo, de tal manera que en realitat se'ls nega la possibilitat de prescindir-ne.

També hi haurà gent a qui no agradi que les persones d'ètnies africanes hagin estat alliberades de l'esclavatge o que gaudeixin dels mateixos drets. Potser el Síndic i a l'institut català de les dones, no hi han pensat en això, pobriques persones. Si mantenir o recuperar qualsevol grau de nuesa és quelcom que depèn de qui no li agradi o de qui no hi vulgui conviure, mai no ens podrem alliberar.

Pel fet que acceptem que les persones triïn sense imposicions externes tant si volen mantenir la seva nuesa, com si volen seguir la conducta cultural de cobrir parts del seu cos, no usem cap mot que acabi en "isme", perquè no pretenem transformar ningú, només pretenem:
Respecte real.
Igualtat de tracte
Fi del fet de tractar la submissió, com a "respecte". 
Fi de les imposicions de vestir-se o de mantenir la nuesa, en diferents àmbits.

A tot allò que hem fet, fem i farem per explicar els nostres convenciments, per tal d'aconseguir igualtat de tracte amb tolerància i respecte, en diem :

                               
                                   "  Nudactivitat  ". Stadistics   Webstats4U - Free web site statistics