5.ความรู้เบื้องต้น Microsoft Excel

ใบความรู้ 

     เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม   Microsoft Excel

Excel คืออะไร

              Excel เป็นโปรแกรมประเภทสเปรตชีท (speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ สูตรคำนวณ ลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ตารางแต่ละช่องจะมีชื่อกำกับไว้ในแนวตั้งหรือสดมภ์ของตารางเป็นตัวอักษรภาษอังกฤษเริ่มจาก A,B,C,...เรื่อยไปจนสุดขอบตารางทางขวา มีทั้งหมด 256 สดมภ์(Column) แนวนอนมีหมายเลขกำกับเป็นบรรทัดที่ 1,2,3,...เรื่อยไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายจำนวนบรรทัดจะต่างกันในแต่ละโปรแกรมในที่นี้เท่ากับ 65,536 แถว(Row) ช่องที่แนวตั้งและแนวนอนตัดกันเรียกว่า เซลล์ (Cell) ใช้บรรจุข้อมูล ข้อความ หรือสูตรคำนวณ โปรแกรมประเภทสเปรตชีต        มีผู้พัฒนาขึ้นมาหลายโปรแกรม เช่น ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) วิสิแคล(VisiCalc) โลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) ออราคิล (Oracle) และไมโครซอฟท์เอ็กเซล(Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล

ความสำคัญ โปรแกรม   Microsoft Excel

                         ความสำคัญของโปรแกรม  Microsoft Excel 2003 คือเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานการคิดคำนวณได้หลากหลาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่างๆ ได้อย่างมาก เช่น การฝากหรือการถอนเงิน การกู้เงิน การจัดทำบัญชีและงบการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน หรือวิจัยการตลาด การคำนวณค่าทางสถิติที่ใช้ทำผลงานทางวิชาการ การคำนวณคะแนน หรือผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น

การเข้าสู่โปรแกรม

ขั้นตอนการเรียกใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล
              1. คลิกที่ปุ่ม Start
              2. เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ Programs
              3. เลื่อนเมาส์ไปที่ Microsoft Office
              4. เลือกคลิกไปที่โปรแกรม Microsoft Excel 2003Title bar ( แถบชื่อเรื่อง)          แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อเวิร์กบุ๊คที่ใช้งานอยู่

Menu bar ( เมนูบาร์ )              แถบเมนูคำสั่งสำหรับงานต่างๆ

Tool bar ( ทูลบาร์ )                 แถบเครื่องมือที่เป็นปุ่มคำสั่งที่ช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น

Formula bar (แถบสูตรคำนวณ)  เป็นบริเวณที่ใช้พิมพ์สูตร,ใส่ข้อมูล,แก้ไขข้อมูลและใช้แสดงสูตรหรือข้อมูลในเซลล์

Worksheet ( แผ่นงาน )              พื้นที่ทำงานที่เราใช้กรอกข้อมูลต่างๆลงไปจะมี       ลักษณะเป็นช่องตารางแต่ละช่องเรียกว่า เซล

 

Task pane ( ทาส์กเพน )             หน้าต่างที่เราใช้แสดงคำสั่งสำหรับการทำงานบางอย่าง

                                                 เช่น สร้างเวิร์กบุ๊คใหม่ แทรกรูปคลิปอาร์ต เป็นต้น

Status bar ( แถบสถานะ )          แสดงสถานะการทำงาน เช่น การกด Numlock และแสดงผลรวมจากกลุ่มตัวเลข                                                 ที่เลือก

 

 

แถบเครื่องมือ

 

แถบชื่อเรื่อง ( Title Bar ) อยู่ด้านบนสุดของโปรแกรม ข้อความทางด้านซ้ายมือจะบอกว่ากำลังใช้โปรแกรมใดอยู่ หรือเปิดใช้แฟ้มข้อมูลใด ทางด้านขวาเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุม หน้าต่างการทำงานของโปรแกรม ดังนี้

ใบงานที่ 7
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม
Microsoft Excel

 ชื่อ ....................นามสกุล ......................เลขที่ ........ ชั้น ม.3 / ........
ให้นักเรียน ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel แล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. โปรแกรม   Microsoft Excel เป็นโปรแกรมอย่างไร

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2. การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทำอย่างไร

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. แถบคำสั่ง (Menu Bar) เป็นแถบเครื่องมืออย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

4. แถบเครื่องมือ(Tool Bar) มีกี่แบบ อะไรบ้าง

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

5. ตัวชี้เซลล์ (Active Cell) คืออะไร
 

ใบงานที่ 8
เรื่อง
การสร้างชิ้นงานจาก Microsoft Excel 

ชื่อ ....................นามสกุล ......................เลขที่ ........ ชั้น ม.3 / ........

ชื่อ ....................นามสกุล ......................เลขที่ ........ ชั้น ม.3 / ........

ชื่อ ....................นามสกุล ......................เลขที่ ........ ชั้น ม.3 / ........

ชื่อ ....................นามสกุล ......................เลขที่ ........ ชั้น ม.3 / ........

ชื่อ ....................นามสกุล ......................เลขที่ ........ ชั้น ม.3 / ........

ให้นักเรียน แบ่งกลุ่ม 4 5 คน แล้วให้สำรวจข้อมูลของนักเรียนทุกคนในห้องแล้วนำข้อมูลมาสร้างในโปรแกรม Microsoft Excel แล้วสร้างแผนภูมิตกแต่งให้สวยงาม โดยมีหัวข้อให้ ดังนี้

          - พาหนะการมาโรงเรียนของนักเรียน

          - จำนวนการแต่งกายมาโรงเรียนของนักเรียน

          - จำนวนการใช้ปากกาต่อคนต่อเดือนของนักเรียน

          - จำนวนการมาโรงเรียนของนักเรียนในห้อง

          - จำนวนค่าใช้จ่ายของนักเรียนในห้อง

..............................................................................................................................................................................

Comments