3.รูปแบบโครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์

ใบความรู้ 

เรื่องความหมายและประเภทของภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

ภาษาคอมพิวเตอร์

          ภาษาเป็นสื่อที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของสิ่งมีชีวิตซึ่งมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป  มนุษย์เราสามารถใช้สื่อได้หลายรูปแบบเช่น ภาษาพูด  ภาษาเขียน  และภาษามือ เป็นต้น

          คอมพิวเตอร์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทำไมทำงานได้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานตั้งแต่งานที่ง่ายจนถึงระดับที่มีความสลับซับซ้อนมาก  คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งที่มนุษย์กำหนดไว้ให้ทำ  จึงมีการกำหนดภาษาขึ้นมาใหม่เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจคำสั่งของมนุษย์เราเรียกภาษานี้ว่า  ภาษาคอมพิวเตอร์หรือ  ภาษาประดิษฐ์  (Computer  language)  เป็นภาษาติดต่อสื่อสารกันระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

          การที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลได้นั้นจะต้องมีชุดคำสั่งทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเรียกว่า  โปรแกรม  (Program)    หรือ ซอฟท์แวร์  (Software)  โดยที่โปรแกรมนั้นถูกเขียนลงบนสื่อบันทึกข้อมูล  หรือป้อนผ่านทางแป้นพิมพ์เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อให้เครื่องทำงานตามโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมต้องเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ซึ่งในปัจจุบันภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมมีอยู่มากมายหลายชนิด  และแต่ละภาษาจะมีลักษณะ  วิธีการเขียนโปรแกรม  และข้อดี   ข้อเสีย แตกต่างกันไปทั้งนี้ก็เพื่อให้เหมาะสมกับงานด้านต่างๆ นั่นเองฉะนั้น ผู้เขียนโปรแกรม  (Programmer) จะต้องมีความเข้าใจถึงกฎเกณฑ์  และวิธีการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมี  3 ประเภท

                   -ภาษาเครื่อง  (Machine  Language)

                   -ภาษาระดับต่ำ   (Low - Level   Language)

                   -ภาษาระดับสูง  (High - Level Language)

         

1.   ภาษาเครื่องจักร  (Machine  Language)

          เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้โดยตรงซึ่ง     การเขียนคำสั่งให้กับคอมพิวเตอร์เป็นภาษาเครื่องนั้นยากต่อการเข้าใจ องค์ประกอบของภาษาเครื่องจะประกอบด้วยเลข 0และ1 หรือระบบเลขฐานสอง (Binary System)  เมื่อส่งผ่านให้คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ โปรแกรมที่ได้จากภาษานี้จึงเป็นกลุ่มรหัสคำสั่งของตัวเลขล้วน ๆ  ที่เรียงต่อกันดังนั้นโปรแกรมภาษาเครื่องจึงมีความยุ่งยากเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากอยู่ในรูปแบบหรือสัญลักษณ์ที่เราไม่คุ้นเคย  

ข้อดีของภาษาเครื่อง คือ กินเนื้อที่ความจำน้อย  เมื่อคำสั่งนี้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสั่งการทำงานได้ทันที  จึงมีความรวดเร็วสูง

 

ข้อเสียของภาษาเครื่อง  คือ ยากต่อการเรียนรู้และการจดจำ  ดังนั้นจึงทำให้ยากต่อการสร้างหรือการพัฒนาซอฟท์แวร์

 

2.   ภาษาระดับต่ำหรือภาษาแอสเซมบลี  (Low - Level  Language)

เป็นภาษาที่ใกล้ภาษาเครื่องหรือเครื่องเข้าใจง่าย โดยมากจะเป็นคำย่อที่วิศวกรคอมพิวเตอร์กำหนดขึ้นเพื่อให้ทำงานได้เร็วมากขึ้นกว่าการใช้ภาษาเครื่อง

          ภาษาระดับต่ำ (Low – Level  Language) มีใช้เพียงภาษาเดียว คือ  ภาษาแอสเซมบลี  (Assembly  Language)  เป็นภาษาที่ใช้สัญลักษณ์แทนการใช้รหัสตัวเลขที่ใช้ในภาษาเครื่องทำให้การเขียนโปรแกรมมีความสะดวกและง่ายขึ้น
              แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถรับรู้ได้หรือเข้าใจได้เพียงภาษาเดียวคือภาษาเครื่องดังนั้น  จึงต้องทำการแปลจากภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง 
(Machine  Language)  เสียก่อน  จึงจะสามารถนำไปใช้ควบคุมคำสั่งการให้เครื่องทำงานได้  โดยใช้ระบบโปรแกรมแปลภาษาซึ่งเรียกว่า  Translator  Program   โปรแกรมแปลภาษาของแอสเซมบลีจะมีชื่อเฉพาะของมันว่า แอสเซมเบลอร์  (ASSEMBLER)   

               ข้อดีของภาษาแอสเซมบลี   คือ เป็นภาษาที่ทำงานเร็วกว่าภาษาอื่น (ยกเว้นภาษาเครื่อง) สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมคำสั่งการตัวเครื่อง  (HARDWARE)  ได้โดยตรงและกินที่เนื้อที่หน่วยความจำน้อย

          ข้อเสียของภาษาแอสเซมบลี  คือ ยากต่อการเรียนรู้และยากต่อความเข้าใจสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านฮาร์ดแวร์มาก่อน  นอกจากนี้ ยังเป็นภาษาที่ผูกพันหรือขึ้นกับตระกูลหรือชนิดของเครื่องด้วย

3. ภาษาระดับสูง  (High - Level Language)

ภาษาระดับสูงเป็นภาษาที่มีลักษณะหรือรูปแบบใกล้เคียงกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ที่มนุษย์คุ้นเคย (เช่นอยู่ในรูปแบบหรือคำในภาษาอังกฤษและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งเหมือนกับที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน) ดังนั้น จึงทำให้สะดวกต่อการเรียนรู้และใช้งานมากขึ้น จึงเป็นภาษาที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

          ข้อดีของภาษาระดับสูง  คือเป็นภาษาที่ไม่ผูกพันหรือขึ้นตรงกับตัวเครื่อง ดังนั้นผู้เขียนโปรแกรมสามารถเขียนได้อย่างอิสระภายใต้กฎเกณฑ์ของภาษานั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางฮาร์ดแวร์  ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้  จะอย่างไรก็ตาม  ภาษาระดับสูงเมื่อจะนำไปใช้ควบคุมสั่งการเครื่องก็ต้องนำไปแปลเป็นภาษาเครื่องก่อนเช่นเดียวกัน  โปรแกรมที่ใช้แปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องเรียกว่าคอมไพเลอร์ (Compiler)หรืออาจใช้โปรแกรมที่ใช้แปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องอีกประเภท
                   ที่เรียกว่า   อินเตอร์พริทเตอร์
(Interpreter)  ภาษาระดับสูงมีดังนี้

-      ภาษาปาสคาล (PASCAL) 

-      ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) 

-      ภาษาอารืพีจี (RPG)

-       ภาษาซี (C)

 

-     ภาษาโคบอล (COBOL)
         
-       ภาษาเบสิก (BASIC)      

                              -      ภาษาพีแอลวัน  (PL/1)


ใบงานที่ 3

ความหมายและประเภทของภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 ชื่อ ....................นามสกุล ......................เลขที่ ........ ชั้น ม.3 / ........
ให้นักเรียน ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คืออะไร                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำคัญอย่างไร                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีข้อดีอย่างไร อธิบายมาพอสังเขป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. ภาษาเครื่องมีรหัสคำสั่ง เป็นแบบใดและมีข้อเสียอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                                                       

5. ภาษาเครื่องและภาษาแอสเซมบลี เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร                                                                                                                                                                                                                                           

6. ข้อเสียของภาษาแอสเซมบลี เป็นอย่างไร                                                                                                                                                                                                                                                                        


7.
ภาษาระดับสูง มีการใช้งานอย่างไร                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

8. ยกตัวอย่างตัวแปลภาษาที่ใช้กับภาษาระดับสูง มา 1 ตัวอย่าง พร้อมอธิบายการทำงานมาพอเข้าใจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
ใบงานที่ 4
ชื่อ ....................นามสกุล ......................เลขที่ ........ ชั้น ม.3 / ........

 

แบบทดสอบ

คำชี้แจง  เขียนเครื่องหมาย   ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดคือความหมายของภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์

  ภาษาที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์

  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องคอมพิวเตอร์

  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างโปรแกรม เมอร์กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

 

2. ใครคือผู้คิดค้นภาษา PASCAL

  John Kemeny             Niklaus Wirth

  Thomas Kurtz              Dennis Ritchie

 

3. การใช้รหัสคำสั่งที่เป็นตัวเลขฐานสองจัดเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทใด

  ภาษาระบบ                   ภาษาเครื่อง

  ภาษาระดับสูง                ภาษาแอสเซมบลี

 

4.  การใช้รหัสนีมอนิก จัดเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทใด

  ภาษาระบบ                   ภาษาเครื่อง

  ภาษาระดับสูง                ภาษาแอสเซมบลี

 

5. การใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการเขียนคำสั่ง จัดเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทใด

  ภาษาระบบ                   ภาษาเครื่อง

  ภาษาระดับสูง                ภาษาแอสเซมบลี

               6. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบใดที่เหมาะสมกับงานพัฒนาซอฟต์แวร์

  ภาษา JAVA                 ภาษา COBOL

  ภาษาแอสเซมบลี   ภาษา FORTRAN

 

7. ภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบใดที่เหมาะสมกับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์

  ภาษา JAVA                 ภาษา COBOL

  ภาษาแอสเซมบลี   ภาษา FORTRAN

 

8. ภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบใดเหมาะกับ Word Processors

  ภาษา C++                   ภาษา JAVA

  ภาษาแอสเซมบลี   ภาษา FORTRAN

 

9. ข้อใด ไม่ใช่ เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่นำมาใช้ในคอมพิวเตอร์

  วิดีโอ                           ภาพนิ่ง

  ข้อความ                       เครื่องแอลซีดี

 

10. เทคโนโลยีมัลติมีเดียประเภทใดที่แสดงได้ทั้งภาพและเสียง

  วิดีโอ                           ภาพนิ่ง

  ข้อความ                       เครื่องแอลซีดี

 

11. ภาพนิ่ง เป็นเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ได้จากอุปกรณ์ใด

  สแกนเนอร์                   กล้องวิดีโอดิจิตอล

  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล       ถูกทุกข้อ

 

12. ข้อใดคือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในงานด้านมัลติมีเดีย

  ดิสก์เก็ต                     ข การ์ดเสียง

  เครื่องโทรสาร                 โปรแกรมมัลติมีเดีย

 

13. การสร้างงานแอนนิเมชั่น ควรเลือกใช้โปรแกรมในข้อใด

   โปรแกรม Animation Story                  โปรแกรม Toon Boon Studio

    โปรแกรม Adobe Flash                       โปรแกรม Multimedia Author ware

 

14. การพัฒนาเว็บเพจควรเลือกใช้โปรแกรมในข้อใด

  โปรแกรม Multimedia Toolbook         โปรแกรม Microsoft PowerPoint

 โปรแกรม Macromedia Author ware      ง โปรแกรม Macromedia DreamweaverComments