17.8. Psicologia penitenciària

Francesc Xavier Roca

Departament d’Atenció Especialitzada (DAE) del Centre Penitenciari Brians 2, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya


Destriar un grup d’articles publicats aquest any 2009 relacionats amb l’àmbit penitenciari i resumir-los en un capítol es una feina difícil. Hem decidit fer-ho en dues parts. En una primera part farem una aproximació quantitativa dels articles publicats revisant dues bases de dades d’articles. Amb posterioritat, revisarem articles relacionats amb les àrees destacades de la primera part de l’article.
17.8.1. Aproximació quantitativa
Hem triat una base de dades publica (la PubMed Medline de la National Library of Medicine, NLM). La cerca de tots els articles publicats a l’any 2009 va donar que en aquesta base de dades hi ha 843.723 articles. D’aquests, en 558 es mencionava la paraula “presó” en qualsevol camp. Per altra banda, quan la recerca la fem a través dels articles publicats a les revistes especialitzades de SAGE de criminologia i psicologia, el nombre d’articles publicats és de 516 quan es cerquen articles publicats al 2009 i amb el mot “presó” a qualsevol dels camps.
En el quadre següent podem veure el nombre d’articles quan a la primera recerca afegíem alguna altra paraula clau:
 

Així, la perspectiva del publicat durant l’any 2009 ens indica que, bàsicament, articles relacionats amb el risc són els que més referències presenten en aquest any. Un anàlisi mes acurat d’aquesta categoria ens permetrà observar que, en general, aquest risc està relacionat amb àmbits més específics com ara el risc a la comunitat, el risc de reincidència, la percepció del risc per part del personal, etc.
Un segon grup d’articles estaria relacionat amb les característiques dels interns i dels delictes comesos. Així, en aquesta categoria trobaríem els relacionats amb el consum de drogues, els delictes contra la llibertat sexual i conductes violentes.  
Per últim, trobem articles relacionats amb la classificació dels interns i de conductes com suïcidis i autolesions.

17.8.2. Articles més rellevants relacionats amb aquestes àrees
En aquest apartat ens hem centrat en aquells articles que hem valorat com més significatius dins de l’àmbit penitenciari i que poden ser respresentatius dels publicats durant el 2009.
L’article de Warner i Kramer (2009) es centra en l’avaluació d’un programa que es duu a terme a Pennsilvania en interns drogoaddictes per tal de reduir la seva reincidència. En aquest programa, abans que un condemnat amb problemes d’addició a drogues o a alcohol vagi a la presó, és derivat a un càstig intermedi que suposa la derivació a un recurs tractamental de la comunitat que implica que el subjecte no ingressi a la presó. El seguiment es realitza a 12, 24 i 36 mesos un cop finalitzada la mesura i assenyala com els subjectes que finalitzen el programa tenen unes taxes de reincidència molt menors que aquells subjectes que no finalitzen el tractament. Aquests però, obtenen taxes de reincidència superiors a subjectes que no han participat en aquest programa.
L’article de Hanson i cols. (2009) fa émfasi en la idea que el tractament dels delinqüents sexuals funciona reduint la reincidència. La seva revisió, mitjançant técniques de metanàlisi de 23 estudis, confirmen aquesta aseveració. El més important del treball és la rellevància que donen als programes que segueixen el model d’Andrews i Bonta de Risc – Necessitats – Responsivitat. Aquest model d’avaluació i d’intervenció s’està generalitzant a molts països i els resultats d’aquest treball el reforcen donat que els programes d’intervenció que funcionen amb aquest model assoleixen majors nivells de reducció de reincidència. En aquest sentit, cal continuar treballant per tal que els programes d’intervenció que es realitzin en l’àmbit penitenciari s’ajustin al màxim a aquest model d’intervenció.
Pel que fa a la predicció de la violència i dels diferents instruments d’avaluació, Campbell, French, i Gendreau (2009) han realitzat una metanàlisi de 88 estudis per tal de poder  comparar diferents instruments adreçats a la predicció de violència. Un dels punts forts d’aquest treball és que permet comparar l’eficàcia predictiva d’instruments de diferents generacions (com s’han anomenat). Així, els instruments que pertanyen a la tercera generació tenen millors resultats a l’hora de predir reincidència violenta, mentres que els de segona generació tenien una millor capacitat predictiva en relació a la violència institucional. Aquests resultats fan pensar als autors en la necessitat de realitzar més investigació per tal de donar estimacions més precisses, en especial pel que fa a la violencia dins de les institucions.
Per últim, destacar un dels darrers treballs del Dr. Hare en el que fa un seguiment de 546 persones que han estat acusades d’algun delicte d’homicidi a Finlàndia des de l’any 1995 fins el 2004. Els subjectes van ser avaluats en la PCL-R mitjançant les dades disponibles en els registres oficials. Entre les diferents conclusions del treball destacar que el subjectes amb una puntuació més elevada en aquesta escala tenien mes probabilitat de rebre condemnes més curtes i/o beneficioses. Aquest estudi confirma i reforça aquells aspectes que, desde la pràctica i el coneixemnet teòric, teniem del trastorn psicopàtic i de la seva capacitat de manipulació.

Referències

  • Campbell, M. A., French, S., i Gendreau, P. (2009). The prediction of violence in adult offenders. A meta-analytic comparison of instruments and methods assessment. Criminal justice and Behavior, 36, 567-590.
  • Hakkanen-Nyholm, H., i Hare, R. D. (2009). Psychopathy, Homicide, and the courts. Working the system. Crimanla Justice and Behavior, 36, 761-777.
  • Hanson, R. K., Bourgon, G., Helmus, L., i Hodgson, S. (2009). The principles of effective correctional treatment also apply to sexual offenders. Criminal Justice and Behavior, 36, 865-891.
  • Warner, T. D. i Kramer, J. H. (2009). Closing the revolving door?. Substance abuse treatment as an alternative to traditional sentencing for drug-dependent offenders. Criminal justice and Behavior, 36, 89-109.