ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ : วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร กำหนดการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 
  ผู้ประกาศ : นายพิชญภัทร์  นุ่นทิพย์ (เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561)

 ข่าวนักเรียน - นักศึกษา

 • ประกาศ : มอบหมายหน้าที่ ตัวแทนผู้นำทำกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดย เริ่มทำหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 จนถึงสิ้นภาคเรียนที่ 2/2561  
     วันจันทร์        คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
     วันอังคาร       ชมรมวิชาชีพการโรงแรม
     วันพุธ           ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง
     วันพฤหัสบดี    ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
     วันศุกร์          ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ผู้ประกาศ : นายพิชญภัทร์  นุ่นทิพย์ (เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561)

ข่าวครู - บุคลากร

 • ประกาศ : ครูที่ปรึกษานักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น สามารถติดต่อขอรับสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงภาคเรียนที่ 2/2561 ได้ที่สำนักงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
  ผู้ประกาศ : นายพิชญภัทร์  นุ่นทิพย์ (เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561)

 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์    

ปฎิทินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


http://202.29.242.123/?p=login
Facebook งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
Line Admin
นายพิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

QR Code วิทยาลัยฯ