ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ : วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร กำหนดการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 
  ผู้ประกาศ : นายพิชญภัทร์  นุ่นทิพย์ (เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561)

 ข่าวนักเรียน - นักศึกษา

 • ประกาศ : มอบหมายหน้าที่ ตัวแทนผู้นำทำกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โดย เริ่มทำหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 จนถึงสิ้นภาคเรียนที่ 1/2561  
     วันจันทร์        คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
     วันอังคาร       ชมรมวิชาชีพการบัญชี
     วันพุธ           ชมรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
     วันพฤหัสบดี    ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
     วันศุกร์          ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 
  ผู้ประกาศ : นายพิชญภัทร์  นุ่นทิพย์ (เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)

ข่าวครู - บุคลากร

 • ประกาศ : ครูที่ปรึกษานักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น สามารถติดต่อขอรับสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงภาคเรียนที่ 1/2561 ได้ที่สำนักงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
  ผู้ประกาศ : นายพิชญภัทร์  นุ่นทิพย์ (เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561)

 ภาพกิจกรรม


ปฎิทินงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


http://202.29.242.123/?p=login
Facebook งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
Line Admin
นายพิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

QR Code วิทยาลัยฯ