หน่วยที่ 7 การบัญชีอื่นๆ เกี่ยวกับการฝากขาย

ถ้าผู้รับฝากขายขายสินค้าได้เพียงบางส่วน  ผู้รับฝากขายสามารถนำค่าใช้จ่ายในการรับฝากขายหักจากเงินงวดแรกที่ได้รับจากการขาย  โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายส่วนที่อาจถือเป็นต้นทุนของสินค้าที่ยังขายไม่ได้ยกยอดต่อไปเป็นต้นทุนสินค้าที่ยังขายไม่ได้  และแสดงรวมเป็นสินค้าคงเหลือในมือของผู้รับฝากขาย  ซึ่งวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้าได้บางส่วนสามารถทำได้ 2 วิธี คือ  บันทึกบัญชีการฝากขายแยกจากการขายปกติของกิจการและบันทึกบัญชีการฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการ

            ผู้ฝากขายสามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของผู้ฝากขายที่ยังขายไม่หมดได้ 2 วิธี คือ  บันทึกบัญชีการฝากขายแยกจากการขายปกติของกิจการ  และบันทึกบัญชีฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการ  ในวันสิ้นงวดบัญชีสินค้าคงเหลือในมือผู้รับฝากขาย  ผู้ฝากขายต้องนำมาแสดงเป็นสินค้าคงเหลือของตนเอง  ราคาสินค้าคงเหลือจะเท่ากับราคาทุนของสินค้าบวกด้วยส่วนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าที่ยังขายไม่ได้ด้วย

            การฝากขายกรณีอื่น ๆ ได้แก่  การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรับคืน  การบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองและการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินระหว่างผู้ฝากขายและผู้รับฝากขาย

                        7.1 การขายสินค้าฝากขายได้บางส่วน

                        7.2 สินค้าคงเหลือของผู้ฝากขาย

                        7.3 การฝากขายกรณีอื่น ๆ
 

7.1 การขายสินค้าฝากขายได้บางส่วน

            ในกรณีที่ผู้รับฝากขายขายสินค้าที่รับฝากขายได้เพียงบางส่วน  ผู้รับฝากขายสามารถนำค่าใช้จ่ายในการรับฝากขายซึ่งผู้รับฝากขายได้จ่ายไปก่อนจำนวนทั้งหมดหักออกจากเงินงวดแรกที่ได้รับจากการขาย  ส่วนผู้ฝากขายจะต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายปันส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีที่ขายสินค้าและอีกส่วนหนึ่งให้ปันส่วนให้กับสินค้าคงเหลือที่ยังขายไม่ได้  ถือเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือในมือผู้รับฝากขายแสดงเป็นสินทรัพย์ในงบดุล

            การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้าฝากขายได้เพียงบางส่วนในสมุดบัญชีของผู้ฝากขายสามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้

            กรณีที่ 1  บันทึกบัญชีการฝากขายแยกจากการขายปกติของกิจการ

            กรณีที่ 2  บันทึกบัญชีการฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการ

กรณีที่ 1  บันทึกบัญชีการฝากขายแยกจากการขายปกติของกิจการ 

ตัวอย่าง

            วันที่ 5 ธันวาคม 25xx  บริษัท อัญชลี จำกัด  ส่งเครื่องทำน้ำอุ่นไปฝากขายร้านมารวยจำนวน 10 เครื่อง  ราคาทุนเครื่องละ 3,000 บาท  และตั้งราคาขายไว้เครื่องละ 6,000 บาท  บริษัท อัญชลี จำกัด จ่ายค่าบรรจุหีบห่อ 1,500 บาท  ต่อมาวันที่ 19 ธันวาคม 25xx บริษัท อัญชลี จำกัด  ได้รับรายงานการขายจากร้านมารวยว่า 

ขายเครื่องทำอุ่นได้ 7 เครื่อง คิดค่านายหน้า 20 % ของยอดขาย  ร้านมารวยจ่ายค่าขนส่ง 500 บาท

 

รายงานการขาย

 

ขายสินค้า ( 6,000 X 7 )                                                    42,000  บาท

หัก  ค่าใช้จ่าย : -

            ค่าขนส่งสินค้า                                 500

            ค่านายหน้า 20 % ของ 42,000        8,400                  8,900  บาท

เงินสดที่ส่งมาด้วย                                                 33,100  บาท

                                                                                                                       

            บริษัท อัญชลี จำกัด  ผู้ฝากขายจะบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปดังนี้

 

            25xx

            ธ.ค.  5   เงินสด                                        33,100

                        ฝากขาย ร้านมารวย (ค่าขนส่ง)          500

                        ค่านายหน้า ร้านมารวย                  8,400

                                    ฝากขาย ร้านมารวย ( 6,000X7 )               42,000

                        บันทึกการขายโดยการฝากขายจากรายงานขาย

                                    .........................................

                        ต้นทุนสินค้าฝากขาย ( 3,000X7 )    21,000

                        ค่าใช้จ่ายในการฝากขาย                  1,400

                                    ฝากขาย ร้านมารวย                                22,400

                        บันทึกต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการฝากขาย

                                    ..........................................

 

            การคำนวณการปันส่วนค่าใช้จ่าย

           

            ค่าใช้จ่าย : -

                        ค่าขนส่ง ผู้รับฝากขาย ( ร้านมารวย )                                    500  บาท

                        ค่าบรรจุหีบห่อ ผู้ฝากขาย ( บริษัท อัญชลี จำกัด )                 1,500  บาท

                                                รวม                                                       2,000  บาท

            เครื่องทำน้ำอุ่นที่ขายได้ 7 เครื่อง  ได้รับปันส่วน = 2,000 X 7/10   =  1,400  บาท

            เครื่องทำน้ำอุ่นที่เหลือ 3 เครื่อง  ได้รับปันส่วน   = 2,000 X 3/10   =     600  บาท

            รายการข้างต้นจะใช้ได้ทั้งกรณีที่ผู้ฝากขายใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องและวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าสิ้นงวด

 

กรณีที่ 2  บันทึกบัญชีการฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการ

           

           การบันทึกรายการขายสินค้าฝากขายได้บางส่วนและกิจการการบันทึกบัญชีการฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการจะเป็นดังนี้

 

ว.ด.ป.

รายการ

วิธีบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

วิธีบัญชีสินค้าสิ้นงวด

25xx

ธ.ค.   15

 

เมื่อส่งสินค้าไปฝากขาย

 

ฝากขาย-ร้านมารวย    30,000

    สินค้า(3,000X10)          30,000

 

ฝากขาย-ร้านมารวย    30,000

    สินค้าส่งไปฝากขาย       30,000

 

เมื่อจ่ายค่าบรรจุหีบห่อ

ไม่ต้องบันทึกบัญชีเพราะบันทึกรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว

ไม่ต้องบันทึกบัญชี

         19

บันทึกรายงานการฝากขาย
 
 
 

เงินสด                      33,100

ค่าขนส่ง                        500

ค่านายหน้า                  8,400

    ขายสินค้า(6,000X7)      42,000

เงินสด                     33,100

ค่าขนส่ง                       500

ค่านายหน้า                 8,400

    ขายสินค้า(6,000X7)     42,000

 

บันทึกต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย                 21,000

    ฝากขาย-ร้านมารวย        21,000

ไม่ต้องบันทึกบัญชี

 

กลับรายการความจำสำหรับสินค้าส่งไปฝากขาย

ไม่ต้องบันทึกบัญชี

สินค้าส่งไปฝากขาย    21,000

    ฝากขาย-ร้านมารวย      21,000

         31

รายการปรับปรุงเมื่อปิดบัญชี(ค่าใช้จ่ายของเครื่องทำน้ำอุ่นจำนวน 3 เครื่อง)

ค่าใช้จ่ายในการฝากขาย
ล่วงหน้า                        600

    ค่าขนส่ง                           150

    ค่าบรรจุหีบห่อ                    450

( ค่าขนส่ง : ค่าบรรจุหีบห่อ = 1:3 )
ค่าใช้จ่ายในการฝากขาย
ล่วงหน้า                       600

    ค่าขนส่ง                         150

    ค่าบรรจุหีบห่อ                  450 
Comments