หน่วยที่ 5 การบันทึกบัญชีการฝากขายด้านผู้ฝากขาย

วิธีการบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขายมี 2 วิธี  คือ  วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการ  และวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของ

กิจการซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้ต้องคำนึงถึงระบบบัญชีเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ด้วยว่าใช้ระบบใด  วิธีบันทึกรายการสินค้ามี 2 ระบบ คือ  ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง  และระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด

5.1 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขาย

5.2 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชี
      สินค้าแบบต่อเนื่อง
5.3 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชี
      สินค้าเมื่อสิ้นงวด
5.4 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบ
      ต่อเนื่อง
5.5 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด
 

5.1 การบันทึกบัญชีสินค้าฝากขาย

            การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายในสมุดบัญชีของผู้ฝากขายจะขึ้นอยู่กับความต้องการที่จะแสดงรายการค่าขายสินค้า
ฝากขาย  ต้นทุนสินค้าฝากขายและค่าใช้จ่ายของสินค้าฝากขาย

            วิธีการบันทึกรายการบัญชีด้านผู้ฝากขาย  มี 2 วิธี  คือ

                        วิธีที่ 1  บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการ

                        วิธีที่ 2  บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการ

            การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายด้านผู้ฝากขายทั้ง 2 วิธี  สามารถบันทึกตามระบบบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง ( Perpetual  Inventory  System )  หรือตามระบบบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด ( Periodic  Inventory  System ) ก็ย่อมได้

5.2 บันทึกบัญชีสินค้าฝากขายแยกต่างหากจากขายปกติระบบสินค้าแบบต่อเนื่อง

            1. เมื่อส่งสินค้าไปให้ผู้รับฝากขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

                เดบิต  ฝากขาย ผู้รับฝากขาย                            xx

                          เครดิต  สินค้า ( ราคาทุน )                                    xx

            2. เมื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝากขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

               เดบิต  ฝากขาย ผู้รับฝากขาย                             xx

                         เครดิต  เงินสด                                                    xx

            3. เมื่อได้รับรายงานขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

                เดบิต เงินสด                                                    xx

                         เครดิต  ขายโดยการฝากขาย                                  xx

                หรือ

                เดบิต  เงินสด                                                   xx

                         ฝากขาย ผู้รับฝากขาย                            xx

                         เครดิต  ฝากขาย ผู้รับฝากขาย                             xx

            4. บันทึกต้นทุนสินค้าฝากขาย  จะเป็นดังนี้

                เดบิต  ต้นทุนสินค้าฝากขาย                                xx

                          ค่าใช้จ่ายในการฝากขาย                          xx

                          เครดิต  ฝากขาย ผู้รับฝากขาย                            xx

            5. บันทึกกำไรขาดทุนจากการฝากขาย  จะเป็นดังนี้

                กรณีกำไรจากการฝากขาย

                เดบิต  ฝากขาย ผู้รับฝากขาย                            xx

                          เครดิต  กำไรขาดทุนจากการฝากขาย                      xx

                กรณีขาดทุนจากการฝากขาย

                เดบิต  กำไรขาดทุนจากการฝากขาย                     xx

                          เครดิต  ฝากขาย ผู้รับฝากขาย                            xx

5.3 บันทึกบัญชีสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากขายปกติระบบสินค้าสิ้นงวด

            1. เมื่อส่งสินค้าไปให้ผู้รับฝากขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

                เดบิต  ฝากขาย ผู้รับฝากขาย                            xx

                          เครดิต  สินค้าส่งไปฝากขาย                                  xx

            2. เมื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝากขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

               เดบิต  ฝากขาย ผู้รับฝากขาย                             xx

                         เครดิต  เงินสด หรือ ค่าใช้จ่าย                                xx

            3. เมื่อได้รับรายงานขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

                เดบิต เงินสด                                                    xx

                         เครดิต  ขายโดยการฝากขาย                                  xx

               หรือ

               เดบิต  เงินสด                                                    xx

                         ฝากขาย ผู้รับฝากขาย                            xx

                         เครดิต  ฝากขาย ผู้รับฝากขาย                             xx

4. บันทึกต้นทุนสินค้าฝากขาย  จะเป็นดังนี้

                เดบิต  ต้นทุนสินค้าฝากขาย                                xx

                          ค่าใช้จ่ายในการฝากขาย                          xx

                          เครดิต  ฝากขาย ผู้รับฝากขาย                            xx

            5. บันทึกโอนปิดบัญชีสินค้าส่งไปฝากขายเข้าบัญชีกำไรขาดทุน

                เดบิต  สินค้าส่งไปฝากขาย                                 xx

                          เครดิต  กำไรขาดทุน                                           xx

6. บันทึกกำไรขาดทุนจากการฝากขาย  จะเป็นดังนี้

                กรณีกำไรจากการฝากขาย

                เดบิต  ฝากขาย ผู้รับฝากขาย                            xx

                          เครดิต  กำไรขาดทุนจากการฝากขาย                      xx

                กรณีขาดทุนจากการฝากขาย

                เดบิต  กำไรขาดทุนจากการฝากขาย                     xx

                          เครดิต  ฝากขาย ผู้รับฝากขาย                            xx

5.4 บันทึกบัญชีสินค้าฝากขายรวมกับขายปกติระบบสินค้าต่อเนื่อง

      1. เมื่อส่งสินค้าไปให้ผู้รับฝากขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

          เดบิต  ฝากขาย ผู้รับฝากขาย                                  xx

                   เครดิต  สินค้า ( ราคาทุน )                                           xx

      2. เมื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝากขาย  ผู้ฝากขายจะบันทึกบัญชีเหมือนกับค่าใช้จ่ายโดยปกติของกิจการ  ดังนี้

          เดบิต  ค่าใช้จ่าย                                                     xx

                   เครดิต  เงินสด                                                          xx

      3. เมื่อได้รับรายงานขายและเงินจากผู้รับฝากขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

          เดบิต  เงินสด                                                         xx

                    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ                                            xx

                    ค่านายหน้า                                                  xx        

                    เครดิต  ขายสินค้า                                                     xx

           หรือ

           เดบิต  เงินสด ( ยอดสุทธิ )                                     xx

                     เครดิต  ขายสินค้า ( ยอดสุทธิ )                                  xx

       4. บันทึกต้นทุนขายจะเป็นดังนี้

           เดบิต  ต้นทุนขาย                                                  xx

                    เครดิต  ฝากขาย ผู้รับฝากขาย                                  xx

5.5 บันทึกบัญชีสินค้าฝากขายรวมกับขายปกติระบบสินค้าสิ้นงวด

      1. เมื่อส่งสินค้าไปให้ผู้รับฝากขาย  ผู้ฝากขายอาจทำเพียงการจดบันทึกความจำรายการส่งสินค้าไปฝากขาย  โดยไม่ต้องบันทึกบัญชีหรือบันทึกรายการบัญชีระหว่างส่งสินค้าไปฝากขาย  ดังต่อไปนี้ก็ได้

          เดบิต  ฝากขาย ผู้รับฝากขาย                                  xx

                   เครดิต  สินค้าส่งไปฝากขาย                                         xx

      2. เมื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝากขาย  ผู้ฝากขายจะบันทึกบัญชีเหมือนกับค่าใช้จ่ายโดยปกติของกิจการ  ดังนี้

          เดบิต  ค่าใช้จ่าย                                                     xx

                   เครดิต  เงินสด                                                          xx

      3. เมื่อได้รับรายงานขายและเงินจากผู้รับฝากขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

          เดบิต  เงินสด                                                         xx

                    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ                                            xx

                    ค่านายหน้า                                                  xx        

                    เครดิต  ขายสินค้า                                                     xx

           หรือ

           เดบิต  เงินสด ( ยอดสุทธิ )                                     xx

                     เครดิต  ขายสินค้า ( ยอดสุทธิ )                                  xx

 
Comments