Saighdearan Gàidhealach ann an Hesse 1759-62 - Highland Soldiers in Hesse 1759-62 - Hochlandschottische Soldaten in Hessen 1759-62

Saighdearan Gàidhealach ann an Hesse 1759-62 - Hochlandschottische Soldaten in Hessen 1759-62 - Highland Soldiers in Hesse 1759-62

Ris na bliadhnan mu dheireadh do Chogadh nan Seachd Bliadhna, chaidh dà rèisimeid-coise Gàidhealach a thogail le riaghaltas Bhreatainn agus Hanobhair chun an cur an sàs anns a' Ghearmailt - an 87mh agus an 88mh Rèisimeid Ghàidhealach, no Rèisimeid Chè agus Rèisimeid a' Chaimbeulaich.
Tha an duilleag seo stèidhte air m' aiste mu 'n cuid iomairtean-sabaide ann an 1760 agus -62, is iad suidhichte ann an Hesse anns a' mhòr-chuid. Chan ann riuthasan a-mh
àin a tha an airtigeal a' dèiligeadh, ge tà, is e sgrìobhte mu dhèidhinn an luchd-dùthcha ann am feachdan na Frainge cuideachd, ann an Rèisimeid Iarla Iarlaidh agus Rèisimeid an Druimeanaich. Tha an t-airtigeal, agus mar sin, an duilleag seo coisrigte do dh' Aindreas Teàrlach Biotman (1963-2011) à Dillenburg ann an iar-thuath Hesse, duine còir nach maireann, is e ann am buidhinn ath-bheòthachaidh na 87mh is na 88mh Rèisimeide. Shiùbhail e air 25mh den Ghearran am bliadhna.
Während der letzten Jahre des Siebenjährigen Krieges wurden von der britisch-hannoveranischen Regierung zwei hochlandschottische Infanterieregimenter ausgehoben für den Dienst in Deutschland - das 87. und 88. Bergschottenregiment, bzw. die Keithschen und Campbellschen Hochländer. Diese Seite beruht auf meinem Aufsatz über ihre Kampagnen in 1760 und -62, die zumeist i(m heutige)n Hessen stattfanden. Doch nicht nur von ihnen handelt der Artikel, sondern auch von ihren gälischen Landsleuten im Dienste Frankreichs, im Régiment d''Ogilvy und den Royal Écossais. Dieser Artikel ist Andreas Carl Bittman (1963-2011) aus Dillenburg gewidmet, einem werten Manne, der nicht mehr unter uns weilt, und der in einer Gruppe zur Nachstellung der 87. und 88. Bergschotten war. Er hat diese Welt am 25. Februar dieses Jahres verlassen.
During the conclusive years of the Seven Years War, two Highland regiments of Foot were raised for service in Germany by the British and Hanoverian government - the 87th (Keith's) and 88th (Campbell's) Highlanders. This page is based on my article about their campaigns in 1760 and -62, which were set in Hesse for the most part. However, the article also deals with their fellow Gaels in French service, in the Régiment d' Ogilvy and the Royal Écossais. This article is dedicated to Andrew Carl Bittman (1963-2011) from Dillenburg in north-western Hesse, a worthy man who is no longer with us and who was in a 87mh and 88th Highlanders re-enactment group. He passed away on February 25th this year.Bun-stèidhean an 87mh is 88mh
isimeid Gàidhealach -
Herkunft der 87. und 88. Bergschotten - Origins of the 87th and 88th Highlanders

An toiseach, chaidh saighdearan na 87mh no Rèisimeid Chè a thogail bhon 42mh Rèisimeid, is i ainmeil fon fharainm Am Freiceadan Dubh, is e sin a' chiad rèisimeid Gàidhealach a chaidh a chruthachadh riamh le riaghaltas Bhreatainn fo rìghrean Hanobhair. Mar sin, bha inbhe mhòr aig Sliochd Dhiarmaid O Dhuibhne anns an r
èisimeid seo bho thoiseach tòiseachaidh, agus bha am buaidh fiù 's na bu làidre anns an 88mh Rèisimeid, is e fo stiùireadh Iain Chaimbeulaich, fhir Dhùn Omhainn. Ach chan e Sìol Dhiarmaid a mhàin a bha an sàs ann an togail nan saighdearan don dà fheachd Ghàidhealach seo, bha Granndaich Rathaid Mhurchais agus na Gòrdanaich ris a cheart cho math. Is e Pàdraig Gòrdan, fear Chnoc Easbaig, a thog saighdearan air oighreachd don dà rèisimeid seo. Agus fhuaras balaich à Sìorrachd Rois agus à Cataibh anns na rèisimeidean seo cuideachd.
Am Anfang wurden die Soldaten des 87. oder Keithschen Regiments den Reihen des 42. Regiments entnommen, berühmt unter dem Namen The Black Watch ("Die Schwarze Wache"), dem ersten Hochlandregiment überhaupt, das von der britischen Regierung unter den Welfenkönigen aufgestellt wurde. Daher hatte gleich zu Beginn der Clan der Campbells einen hohen Status in diesem Regiment inne, und ihr Einfluss war gar noch größer im 88. Regiment, das unter der Befehlsgewalt des John Campbell von Dunoon stand. Doch es waren nicht allein die Campbells, die für die Rekrutierung dieser Regimente zuständig waren, die Grants von Rothiemurchus und die Gordons waren es ebenso. Es war Peter Gordon von Knockespock, der auf seinen Ländereien Soldaten für die beiden Regimenter aufstellte. Und Jungs aus Ross und Sutherland fand man in deren Reihen auch.

In the beginning, the soldiers of the 87th or Keith's Regiment were raised from the ranks of the 42nd Regiment, famous under the name The Black Watch (or the gallant Forty-Twa in Lowland Scots), the first Highland regiment ever to be raised by the British government under the Hanoverian kings. Therefore, Clan Campbell held a high status in this regiment from its very inception, and their influence would be even greater in the 88th Regiment which was under the command of John Campbell of Dunoon. But it is not only the Campbells who were involved in raising the soldiers for these two Highland warbands, the Grants of Rothiemurchus and the Gordons were in it as well. Peter Gordon of Knockespock was raising soldiers on his estate for these two regiments. And lads from Ross and Sutherland were also found among the ranks of these regiments. 

                                                                                             Taigh mòr Chnoc Easbuig anns a' Ghearbhaich, Sìorrachd Obar Dheathain.
                                                                                              Das Herrenhaus von Knockespock (vom Gälischen für "Bischofshügel") in der Garioch, Aberdeenshire.
                                                                                              The big house of Knockespock (ScotG "Bishop's Hill") in the Garioch, Aberdeenshire.
                                                                                              Bunait /
Quelle / Source: Canmore.


Iomairtean-Cogaidh Rèisimeid Chè is Rèisimeid a' Chaimbeulaich - Kampagnen des Keithschen und des Campbellschen Bergschottenregiments - Campaigns of Keith's and Campbell's Regiment

Nuair a ràinig R
èisimeid Chè a' Ghearmailt anns an Fhoghar 1759, chaidh iad gu campa nam Feachdan Aonaichte fo ard-stiùireadh Fherdinand, Diùc Bhrunsbhaig is Lùnanburg (1721-92), is e suidhichte ann an Croffdorf-Gleiberg aig an àm ud (tha an àite sin an diugh ga litreachadh mar 'Krofdorf-Gleiberg'). Freagraidh àireamhan nan dealbhan a leanas ri àite a th' aig gach dealbh ann an teacs na h-aiste.
Als die Keithschen Hochländer im Herbst 1759 Deutschland erreichten, gingen sie zum Lager der Alliierten unter dem Oberbefehl des Herzogs
Ferdinand von Braunschweig-Lüneburg (1721-92), das sich zu jener Zeit in Croffdorf-Gleiberg ('Krofdorf-Gleiberg' nach heutiger Schreibweise) befand. Die Nummern der nachfolgenden Bilder beziehen sich auf den Platz eines jeden Bilds im Text des Aufsatzes.
When Keith's Highlanders first arrived in Germany in Autumn 1759, they went to the camp of the Allied
Forces under the upper command of Ferdinand, Duke of Brunswick-Lunenburg (1721-92), which was situated in Croffdorf-Gleiberg at that time ('Krofdorf-Gleiberg' in today's spelling). The Numbers of the following pictures relate to the place of each picture in the text of the essay.

                                                                                                                        III.1. Caisteal Gleiberg ann an Krofdorf (sean-litreachadh: Croffdorf), sgìre Wettenberg - Burg Gleiberg in Krofdorf (alte Schreibweise: Croffdorf), Wettenberg
                                                                                                                                                                - the castle of Gleiberg in Krofdorf (old spelling: Croffdorf), Wettenberg area
                                                                                              
III.2. Dithist saighdearan den 87mh, no Rèisimeid Chè, ann an Croffdorf - Zwei Soldaten des 87. oder Keithschen Regiments in Croffdorf - Two soldiers of the
                                                                                                                                87th, or Keith's Regiment in Croffdorf.

IV.1. Rèisimeid Chè agus na Rèisimeidean aig arm Hesse-Cassel air Caisteal Ghleiberg ann an Croffdorf - Die Keithschen Bergschotten und die Regimenter des Hessen-Kasselschen Heeres auf der Gleiburg in Croffdorf - Keith's Highlanders and the Regiments of the army of Hesse-Cassel on Castle Gleiberg in Croffdorf


Anns an Fhaoilleach 1760, b' fheudar do na Feachdan Aonaichte gluasad, agus on a bha gearasdan Hanobharach Caisteal Dillenburg ann an èigin, is iad air an cuartachadh leis na Frangaich, chaidh Rèisimeid Chè a chur a dh' ionnsaigh a' bhaile sin cuide ri rèisimeid hussars
fon bharan Luckner (1722-94) bhon 4mh den Fhaoilleach air adhart. Rinn iad sabaid ri Rèisimeid Beau Fremont ann am baile beag Eybach (is e sin Eibach an diugh) air an 5mh den Fhaoilleach is chuir iad fan smachd e, agus air an 7mh den Fhaoilleach rinn iad air Dillenburg cuide ri rèisimeidean eile de na Feachdan Aonaichte.
Im Januar 1760 mussten sich die Alliierten fortbewegen, und da die hannoveranische Garnison in der Veste Dillenburg in Bedrängnis war, von den Franzosen eingekreist, marschierten Keiths Hochländer nach jener Stadt gemeinsam mit einem Regiment Husaren unter Graf Luckner (1722-94) ab dem 4. Januar. Sie hatten ein Gefecht mit dem Regiment Beau Fremont im Dorfe Eybach (heute Eibach) am 5. Januar, in dem die Franzosen unterlagen, und am 7. Januar zogen sie mit anderen Regimentern der Alliierten in Dillenburg ein.
In January 1760, the Allies had to move, and as the Hanoverian garrison in the citadel of Dillenburg were under threat, surrounded by the French, Keith's Highlanders marched towards that town together with a regiment of hussars under Count Luckner (1722-94) from the 4th of January. They had a skirmish
in the village of Eybach (now: 'Eibach') on January 5th with the regiment of Beau Fremont which they routed, and on January 7th they made to Dillenburg with other regiments of the Allied Forces. 

87th Highlanders around Dillenburg, January 1760

IV.4. 
Schmelz (= Baile na Fùirneise)  faisg air Salzböden - Schmelz bei Salzböden - Schmelz (= township of the iron furnace) near Salzböden  


An dèidh dhaibh an ionnsaigh air Dillenburg a thoirt gu crìoch, is iad air iomadh prìosanach a ghabhail den rèisimeid Eilbhiseach a dh
ìon am baile seo do na Frangaich, rinn iad air Marburg troimh Ghladenbach - agus an uair sin na b' fhaide air tuath a dh' ionnsaigh Rìoghachd Hanobhair.
Nachdem sie den Angriff auf Dillenburg beendet hatten, und manchen Gefangenenen gemacht aus dem Schweizerregiment, das die Stadt für die Franzosen verteidigte, zogen sie gen Marburg über Gladenbach - und dann weiter nördlich auf das Hannoversche zu.
A
fter finishing the attack on Dillenburg and taking many a prisoner from the Swiss regiment defending the town for the French, they marched to Marburg via Gladenbach - and then towards the kingdom of Hanover.


IV.5. Daingneach Nassau-Òrainds ann an Dillenburg - Zitadelle von Nassau-Oranien in Dillenburg - Citadel of Nassau-Orange in DillenburgThòisich an ath-iomairt aca anns a' Cheiteann 1760, is iad a' cruinneachadh aig Fritzlar ann an taobh tuath Hesse. Agus bhon bhaile sin chaidh iad air adhart, an toiseach mu dheas, ach bhon a bha na Frangaich air fàs na bu chumhachdaiche is na Feachdan Aonaichte air cath no dhà air chall, cha b' fhada gus am b' fheudar dhaibh gluasad air tuath a rithist. Rè na h-ùine, phut na Fraingich thairis air Abhainn Diemel iad, mar a chithear air a' mhap a leanas e:
I
hre nächste Kampagne begann im Mai 1760, als sie sich zu Fritzlar in Nordhessen sammelten. Von jener Stadt zogen sie aus, zuerst südwärts, doch da die Franzosen erstarkt waren und die Alliierten schon die eine oder andere Schlacht verloren hatten, dauerte es nicht lange, bis dass sie sich wieder nordwärts wenden mussten. Im Laufe der Zeit drängten die Franzosen sie über den Diemelfluss, wie man anhand der folgenden Karte sieht:
Their next campaign began in May 1760, as they gathered in Fritzlar in northern Hesse. From that town they ventured out, first southwards - yet as the French had gained in power, and the Allies had already lost a battle or another, it was not long before they had to turn northwards again. In the course of time, the French pushed them across the River Diemel, as can be seen on the following map:

Allied campaign of summer 1760Cha robh Rèisimeid Chè na Rèisimeid a' Chaimbeulaich an sàs ann an iomairtean nam Feachdan Aonaichte ann an 1761, ach bha 'n luchd-dùthcha ann an R
èisimeid Iarla Iarlaidh agus Rèisimeid an Druimeanaich gu mòr a' gabhail pàirt anns a' bhlàr ann an 1760-61. Ach thig mi gu sin fhathast ann an earrainn eile.
Weder Keiths noch Campbells Hochländer hatten Teil an den Kampagnen der Alliierten 1761, aber ihre Landsleute in den französischen Schottenregimentern Ogilvy und Royal Écossais waren sehr aktiv im Felde 1760-61. Doch dazu werde ich in einem anderen Absatz kommen.
Neither Keith's nor Campbell's Highlanders were involved in the Allied campaigns of 1761, but their fellow Gaels in the French-Scots regiments Ogilvy and Royal Écossais were very active in the field in 1760-61. But I shall get to that yet in another paragraph. 


B'e iomairt an t-Samhraidh 1762 an iomairt mu dheireadh do Rèisimeid Chè agus Rèisimeid a' Chaimbeulaich anns a' Ghearmailt, is iad a' siùbhal bho thaobh Tuath gu teas-mheadhon Hesse ri rèim na h-iomairte sin. Thòisich iad a' gluasad mu dheas ann an Hesse an dèidh dhaibh na Frangaich a chur air fuadach on cheàrn eadar Cassel agus crìochan Rìoghachd Hanobhair aig Blàr Ghlinn Uilleim air an 24mh den Òg-Mhìos, agus mean air mhean fhuair iad do mhachaire Hesse ris an abrar Wetterau (sràth abhainn Wetter) gus an latha an diugh. An uairsin, ghluais iad mu thuath a rithist gus an d' fhuair iad gu Blàr Muileann na Drochaide faisg air Amöneburg (b' e sin 'Caisteal, no Dùn Amain' anns a' Ghàidhlig) air an 21mh den t-Sultainn 1762.
Die Kampagne des Sommers 1762 war die Letzte für Keiths und Campbells Hochländer in Deutschland, und führte sie von Nord- nach Mittelhessen in ihrem Verlauf. Sie begannen, in Hessen südwärts zu wandern, nachdem sie die Franzosen aus der Gegend zwischen Kassel und der hannoverschen Grenze vertrieben in der Schlacht von Wilhelmsthal am 24. Juni, und Schritt für Schritt näherten sie sich der großen mittelhessischen Ebene, die man noch heute die Wetterau heißt. Dann wendeten sie sich wieder nach Norden, bis sie zum Schlachtfeld an der Brücker Mühle bei Amöneburg (der "Burg an der Amana", der urkeltischen Ohm) gelangten, am 21. September 1762.
The campaign of Summer 1762 was the last one for Keith's and Campbell's Highlanders in Germany, and led them from the north to the very centre of Hesse during its course. They began to move southwards in Hesse after having expelled the French from the area between Kassel and the Hanoverian border at the battle of Wilhelmsthal on June 24th, and step by step they got to the vast central Hessian plain still known as the Wetterau ("Links of the River Wetter"). Then, they turned northwards again until they arrived at the battlefield of Brücker Mühl near Amöneburg ("Castle by the Amana", the Celtic name of the river Ohm) on September 21st, 1762.

                                                                    
IV.6 Sean-mhapa Blàr Ghlinn Uilleim - Alte Karte der Schlacht von Wilhelmsthal - old map of the battle of Wilhelmsthal Bunait/Source/Quelle:
                                                                    
Achim Hähnert, 'Der Siebenjährige Krieg' Meine Stadt Grebenstein und ihre Geschichte.                                                                       

Chithear air a' mhapa a leanas mar a shiùbhal saighdearan Rèisimeid Chè agus Rèisimeid a' Chaimbeulaich ri iomairt an t-Samhraidh 1762:
Auf der folgenden Karte sieht man, wie die Soldaten des Keithschen und des Campbellschen Hochlandregiments während der Sommerkampagne 1762 marschierten:
On the following map it will be seen how the soldiers of Keith'
s and Campbell's Highlanders marched during the summer campaign of 1762:


Allied summer campaign of 1762

IV.9-10 Sean-drochaid na h-Amain (Ohm) agus Muileann na Drochaide faisg air Dùn Amain (Amöneburg) - Alte Ohmbrücke und Brücker Mühle bei Amöneburg - Old Ohm bridge and Brücker Mühl (= Bridge Mill) near Amöneburg

An dèidh cath Muileann na Droichide, chaidh an dà rèisimeid Gh
àidhealach a chur gu àirdean Homberg air bruachan Amain (Ohm) gu ruige stèidheachadh cùmhnant-shìth eadar Breatainn agus an Fhraing. Chaidh an cùmhnant a shoidhneadh air an 15mh den t-Samhainn 1762, agus thogadh carra-chuimhne fa chomhair na sean-droichide mar thoradh air buannachd nam Feachdan Aonaichte aig Blàr Muileann na Droichide is air a' chùmhnant.
Nach der Schlacht an der Brücker Mühle wurden die beiden Hochlandregimenter nach den Höhen von Homberg/Ohm beordert bis zum Friedensvertrag zwischen Britannien und Frankreich. Der Vertrag wurde am 15. November 1762 unterzeichnet, und ein Denkmal wurde gegenüber der alten Brücke errichtet zum Anlass des Sieges der Alliierten auf dem Schlachtfeld an der Brücker Mühle und des Vertrags.
After the battle of Brücker Mühl (i.e. "Bridge Mill"), the two Highland regiments were ordered to the heights of Homberg/Ohm until the peace treaty between Britain and France was established. It was signed on November 15th, 1762, and a monument was erected at the old bridge for the victory of the Allies in the field at Brücker Mühl and the peace treaty.  


IV.11-12 Carra-cuimhne Latha Blàr Muileann na Droichide agus a' chùmhnant-sìth eadar Breatainn/Hanobhar agus a' Fhraing - Denkmal der Schlacht an der Brücker Mühle und des Friedensvertrags zwischen Großbritannien/Hannover und Frankreich - Monument of the Battle of Brücker Mühl and the peace treaty between Britain/Hanover and France 
 
Gheibh sibh air an ath-dhuilleig tuilleadh fiosrachaidh mu Rèisimeid Iarla Iarlaidh agus Rèisimeid an Druimeanaich, agus mun dithist Gàidheal sònraichte a bh' anns a' chiad tè de na rèisimeidean Albannach seo ann an airm Rìgh na Frainge agus a ghabh pàirt ann an iomairt an t-Samhraidh 1760 agus an Earraich 1761 anns a' Ghearmailt.
Auf der folgenden Seite finden Sie weitere Information über das Régiment d' Ogilvy und die Royal Écossais, und über die beiden besonderen Gälen, die im ersteren dieser schottischen Regimenter im Heere des Königs von Frankreich waren und am Feldzug des Sommers 1760 sowie des Frühjahrs 1761 in Deutschland teilnahmen.
On the following page, ye will find more information about Régiment d'Ogilvy and the Royal Écossais, and about the two special Gaels who were in the former of these Scottish regiments in the service of the French Royal Army and who participated in the campaign of Summer 1760 and Spring 1761 in Germany.