Goethe agus na Gàidheil - Goethe und die Gälen

Tha am pasgan-òraide a gheibh sibh anns na leanas a' deiligeadh leis a' bhàrd mhòr Ghearmailteach, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), agus mar a thòisich e Gàidhlig ionnsachadh troimh 'n eagran Gàidhlig den VIImh leabhar aig Temora le Seumas Bàn Mac Mhuirich (1736-96), no Seumas Mac a' Phearsain mar a theireadh cuid. Chuireadh an eagran sin an lùib The Works of Ossian a nochd ann an 1765. Ged a rinn Goethe deagh-oidhirp anns a' Ghàidhlig Albannaich, is e air 38 sreath eadar-theangachadh den teacs a chaidh ainmeachadh an seo roimhid ann an litir gu Johann Gottfried Herder (1744-1803), is esan feallsanaiche Gearmailteach, cha do lean e air gu mì-fhortanach, agus mar sin, bhuannaich Johann Caspar Zeuss (1806-56) urram stèidhichear Eòlas nan Cànan Ceilteach anns a' Ghearmailt, ged a b' e Goethe a rinn an obair bhunaiteach. Ach fhuair Goethe blas de Ghàidhealtachd na h-Albann fhathast ri bheò, ged nach do thadhail e riamh air Albainn: Ann an 1796 bha fear òg à Uidhist a Tuath, an t-Urr. Seumas Dòmhnallach (1772-1818), a tadhail air a' Ghearmailt, is e na mhinistear ann an Eanstar ann am Fìobha aig an àm ud, ged a 's ann à Pabail a bha e o thùs. Thug e cuairt air Goethe agus air Herder nuair a ràinig e Weimar.   
    Bha fios aig m
òran eòlaichean Litreachas na Gearmailte roimhe seo gun robh Goethe agus Herder gu math fo bhuaidh saothar Mhic Mhuirich [Mhic a' Phearsain], is iad òg. Tha sin a' nochdadh gu soilleir ann an nobhail Goethe, Die Leiden des jungen Werther (1774), agus ann an sgrìobhaidhean Herder mu bheul-aithris, seanchas agus sean-òrain. Is e Herder a stèidhich rannsachadh air beul-aithris anns a' Ghearmailt, is esan a' toirt buaidh air na bràithrean Grimm a thug buaidh air Iain Òg Ìle, no Iain Frangan Caimbeul (1821-85). Cha robh a' mhòr-chuid de na h-eòlaichean cho eòlach air obair - no fiù saothair - bhunaiteach Ghoethe ann an rannsachadh na Gàidhlig, ge tà. Tha leabhar air a' chuspair seo air a sgrìobhadh leam cheana, is e dìreach air a nochdadh:

Dieser Aufsatz, oder Vortrag, den Sie im Folgenden finden, handelt vom deutschen Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832), und wie er begann, durch die gälische Ausgabe des VII. Buchs der Temora von James MacPherson (1736-96) das Gälische zu lernen. Diese Ausgabe fand sich im Anhang der Sammelausgabe The Works of Ossian, die 1765 erschien. Obwohl Goethe gute Fortschritte im schottischen Gälisch machte, und in einem Brief an Johann Gottfried Herder (1744-1803), einen deutschen Philosophen, 38 Zeilen des erwähnten Textes übersetzte, blieb er nicht dabei, und so erntete Johann Caspar Zeuss (1806-56) den Ehrentitel des Begründers der keltischen Philologie in Deutschland, obwohl Goethe schon beachtliche Pionierarbeit geleistet hatte. Dennoch bekam Goethe, der Schottland nie bereisen sollte, einen Geschmack des schottischen Gälentums: 1796 bereiste ein junger Mann aus North Uist Deutschland, nämlich Revd. James MacDonald (1772-1818), seinerzeit Pfarrer zu Anstruther in Fife, obwohl er aus Paible stammte. Er besuchte Goethe und Herder, als er Weimar erreichte.
    Bislang wusste die Forschung zwar schon, dass Goethe und Herder in ihren jungen Jahren sehr im Banne von James MacPhersons Werk standen. Dies zeigt sich am deutlichsten in Goethes Roman Die Leiden des jungen Werther (1774), als auch in den Schriften Herders über mündliche Traditionen, Volksgut und alte Balladen. Es war Herder, der die Volkskunde in Deutschland begründete, und die Grimms beeinflusste, die ihrerseits wiederum John Francis Campbell von Islay (1821-85) beeinflussten. Doch Goethes nicht unbedeutender Pionierarbeit in der Sprachforschung des Gälischen waren die Gelehrten kaum gewahr. Ein Buch zu dieser Sache von mir ist bereits verfasst und ist gerade erschienen:

This presentation you will find below deals with the German master poet Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) and how he began to learn Gaelic through the Gaelic edition of the VII. Book of Temora by James MacPherson (1736-96). This edition was included in the omnibus edition of The Works of Ossian published in 1765. Though Goethe made really good efforts in Scottish Gaelic, and translated 38 lines of the aforementioned text in a letter to Johann Gottfried Herder (1744-1803), a German philosopher, he did not stick with it, and thus it was Johann Caspar Zeuss (1806-56) who earned the honours of being the founder of Celtic philology in Germany, even though Goethe had performed important pioneering research. Yet still Goethe, who was never to travel to Scotland, got a taste of Gaelic Scotland in 1796 in the person of the Revd. James MacDonald (1772-1818), then minister of Anstruther in Fife, though he hailed from Paible in North Uist originally. He visited both Goethe and Herder when he reached Weimar.
    So far the scholars have known well how much Goethe and Herder were enthralled by James MacPhersons work in their younger years. This impact shows most clearly in Goethe's novel Die Leiden des jungen Werther (Werther's Sorrows, 1774), as well as in Herder's writings on oral tradition, folklore and old song. It was Herder who founded folkloristic research in Germany and who influenced the Grimms, who in turn influenced John Francis Campbell of Islay (1821-85). But of Goethe's valuable groundbreaking work in Gaelic Studies scholars were hardly aware. A book by me on this matter is already out:


Gu mì-fhortanach, ge tà, chan eil e ri fhaighinn ach anns a' Ghearmailtis an ceartuair. Ach n
ì mi mo dhìchioll gum faighear dreach Gàidhlig air a dh' aithghearr.
Unglücklicherweise jedoch ist es zur Zeit nur auf Deutsch erhältlich. Doch ich werde mein Bestes tun, dass bald eine gälische (und eine englische) Version erhältlich sein werden.
Sadly, though, it is only available in German just now. But I will do my utmost that an English language version will be available soon.


Agus faodaidh sibh sealladh roimh làimh a luchdachadh a nuas aig bun na duilleige.
Und Sie können eine kleine Vorschau am unteren Ende der Seite herunterladen.
And ye may download a wee preview at the bottom of the page.

Mas miann leibh an leabhar seo a cheannach, tha e ri fhaighinn bhuamsa agus troimh Leabharlann Litreachas Ùr-Sgeulach Wetzlar. Cosgaidh e € 6,-.
Wenn Sie dieses Buch erstehen möchten, können Sie es durch mich oder die Phantastische Bibliothek Wetzlar beziehen. Es kostet € 6,-.
If ye would like to acquire this book, it is available from me or through the Library of Fantasy & Speculative Fiction in Wetzlar. The price is € 6,-.


Seadh, Wetzlar. Is e sin far an deach na dealbhan thuas an seo a thogail, is iad a' sealltainn Taigh Thearlaich Uilleim Jerusalem (1747-72). B'e sin sean-cho-oileanach agus caraid Goethe a chur às dhà fhèin le gunna mar a rinn Kurt Cobain - air adhbhar tinneas gaoil...agus b' esan an duine air an do st
èidhich Goethe Werther anns an nobhail den ainm sin.
Jawohl, Wetzlar. Dorther stammen die zwei Bilder hier oben, die das Haus des Karl Wilhelm Jerusalem (1747-72) zeigen. Er war ein alter Kommilitone und Freund Goethes, der sich wie Kurt Cobain die Kugel gab - aus Liebeskummer...und er war der Mann, nach dem Goethe seinen Werther im gleichnamigen Roman modellierte.
Aye, Wetzlar. This is where the two pictures above were taken, showing the house of Charles William Jerusalem (1747-72). He was an old fellow student and friend of Goethe's who put an end to himself by the bullet like Kurt Cobain - out of lovesickness...and he was the man Goethe based his Werther on in the eponymous novel.

Beachdan luchd-naidheachd air Die Helden der Fianna - Presseecho zu Die Helden der Fianna - Press echoes regarding Die Helden der Fianna: 

Raghnall Mac'ille-Dhuibh, An t-Albannach (26 An t-Òg-Mhìos 2011), td. 42:

Giessener Allgemeine, 06.01.2012:

Ċ
Axel Koehler,
31 Jan 2011, 12:51
ć
Axel Koehler,
4 Oct 2010, 05:03
Ċ
Axel Koehler,
18 Sept 2012, 01:24
Comments