رزومه

                                            مشخصات فردی و سوابق علمی و آموزشی  (رزومه)                                                                            

           1-     مشخصات فردی

نام :  مهدي        

نام خانوادگی :  مشكي مياوقي       

تاریخ تولد:اول دی ماه 1344

محل تولد:  اروميه     

مرتبه علمی :  استاد یار  پایه :17

2-      سوابق تحصیلی :


عنوان مدرک دانشگاهی

رشته تحصیلی وگرایش

نام دانشگاه

سال اخذ مدرک

محل اخذ مدرک

کارشناسی

حسابداري

دانشگاه مازندران

1367

بابلسر

کارشناسی ارشد

حسابداري

دانشگاه تهران

1370

تهران

دکتری

مديريت مالي

دانشگاه تهران

1389

تهران

 

3-       وضعیت اشتغال :

وضعیت استخدامی

نام دانشگاه و موسسه محل خدمت

سنوات خدمت

ملاحظات

 

از

تا

رسمي قطعي

پيام نور - رشت

1371

تاکنون

 

 

 

 

 

 

 4- -سوابق اجرائی و مسئولیت ها :

زمینه مسئولیت

سازمان متبوع

دوره زمانی

 ملاحظات

عضو کمیته منتخب دانشکده

دانشگاه پیام نور

از 85

سازمان مرکزی

عضو شورای پژوهشی

دانشگاه پیام نور

از 84 تا 90

رشت

مسئول رشته حسابداری

دانشگاه پیام نور

از 86 تا 90

رشت

عضو شورای تخصصی حسابداری

دانشگاه پیام نور

از سال 90

سازمان مرکزی

           5- -عناوین تاً لیف/ ترجمه / ویرایش علمی / / طراحی آموزشی کتاب :

ردیف

عنوان

نام همکاران

نوع فعالیت

ناشر

سال انتشار

محل انتشار

1

حسابداري ميانه 1

مقدم

تاليف

دانشگاه پيام نور

1383

تهران

2

حسابداري ميانه 2

مقدم

تاليف

دانشگاه پيام نور

1388

تهران

3

مباحث جاري حسابداري

-

تاليف

دهسرا

1383

رشت

4

مباحث جاری حسابداری- تجدید نظر شده

-

تالیف

دانشگاه پیام نور

1393

تهران

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

             6-      عناوین مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی ، ISI و ISC

الف. داخلی

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان مقاله- بترتیب

نام مجله ونوع آن (علمی-پژوهشی بین المللی و..

سال انتشار

محل انتشار

1

بررسی اثرات ساختار مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس

دکتر محمدی، دکتر قالیباف

مهدی مشکی

فصلنامه تحقیقات مالی

ISC

زمستان 88

دانشگاه تهران

2

کندوکاوی در نظریات مربوط به ارزشگذاری سهام و عوامل موثر بر آن

مهدی مشکی

فصلنامه تحقیقات اقتصادی ISC

زمستان 80

دانشگاه تهران

3

تعيين عوامل موثر بر عملكرد شركت های بورسی با استفاده از  روش گشتاورهاي تعميم يافته(GMM) و حداقل مربعات تعميم يافته برآوردي(EGLS)

مهدی مشکی

فصلنامه پیشرفت های حسابداری ISC

دوره سوم- شماره اول

تابستان 90

 

دانشگاه شیراز

4

کالبد شکافی بازده نقدی و سرمایه ای سهام رشدی و ارزشی  در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مشکی

فرخ دهدار

فصلنامه تحقیقات مالی

 

ISC

شماره 31

تابستان 90

 

دانشگاه تهران

5

بررسی تاثیر مدیریت سود در پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مشکی

لطیف نوردیده

فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی

(علمی-پژوهشی)

شماره 11

بهار 91

دانشگاه اصفهان

6

تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک کاهش قیمت سهام

 

مهدی مشکی

رضا فتاحی

فصلنامه بورس اوراق بهادار(علمی- پژوهشی)

شماره 16

زمستان 90

سازمان بورس اوراق بهادار

7

بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

مهدی مشکی

محمود عاصی

فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی

ISC

شماره 66

زمستان 90

 

دانشگاه تهران

8

یک مدل ساختاری جهت اخذ مالیات الکترونیکی(مطالعه موردي استان فارس)

مهدی مشکی

یعقوبیان، همتی

پژوهش های تجربی حسابداری

شماره 5

سال 91

 

دانشگاه الزهرا

9

بررسی مقایسه ای نقد شوندگی و نسبت Q توبین سهام رشدی و ارزشی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مشکی

مریم پورمحمد

 

فصلنامه تحقیقات مالی

 

Accepted

 

دانشگاه تهران


10

تاتير سطح عدم اطمينان بر واكنش قيمت سهام به اخبار خوب و اخبار بد در طول چرخه هاي تجاري: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

 

مهدی مشکی

حسین اشرفی

فصلنامه بررسی های حسابداری

ISC

دوره 21

شماره 1

1393

دانشگاه تهران

11

دیدگاه کارکنان دانشگاه در باره اثر طرح خودگردانی بر عملرد بیمارستانهای علوم پزشکی دانشگاه گیلان

 

مهدی مشکی

اسماعیل رمضانپور

یزدان سپرده

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شماره 23

1393

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب. خارجی

ردیف

عنوان مقاله

نام همکاران و درصدمشارکت

نام مجله ونوع آن (علمی-پژوهشی بین المللی و..

سال انتشار

محل انتشار

1

A Comparison on Liquidity and Tobin’s Q Ratio of Growth and Value stock in Accepted Companies in Tehran  Stock Exchange

Mehdi Meshki

Pourmohammad

World of Sciences Journal

 

 

ISSN: 2307-3071

 

2013

ISC

 

Scopus

2

 

The relationship between companies’ performance and the price of petroleum in Iran

Mehdi Meshki

A. Rezazadeh 

M. Nabizadeh

World of Sciences Journal

 

ISSN: 2307-3071

 

2013

ISC

 

Scopus

3

A study on investors’ personality characteristics and behavioral biases: Conservatism bias and availability bias in the Tehran Stock Exchange

Mahmoud Moradi Mehdi Meshki

Zeinab Mostafaeic

Management Science Letters

 

ISSN:1923-9335

2013

ISC

 

Scopus

4

A study on relationship between income, health and family relationship and happiness

Mahmoud Moradi Mehdi Meshki

 A. Jabbarzade

Management Science Letters

 

ISSN:1923-9335

2013

ISC

 

Scopus

5

The Relation between the Firm's Characteristics and the Quality of Profit

Accrual Items

Shaer Biyabani

Mehdi Meshki

M. Malekpour

Journal of Basic and Applied

Scientific Research

 

ISSN: 2090-4304

 

2013

 

ISI

 

 

6

A Study of the Relationship between Economic Criteria and Performance Evaluation Accounting with Market’s  Value added

Zeynab Roze

Mehdi Meshki

Reza Pourali

 

 

Research Journal of Recent Sciences

 

ISSN: 2277-2502

 

2013

 

ISI

7

Relationship between institutional ownership and audit delay and impact of information asymmetry for the companies listed in Tehran Stock Exchange

Mehdi Meshki

Mahshid Jozi

 

 

 

 

 

 

International research Journal of Finance and economics

 

ISSN:1450-2887

2013

ISI

8

Investigation Effect of Disclosure  Quality and Ownership Type in Descriptive of Stock Return

Mehdi Meshki

Ramezanpour

Hosseinpoor

World of Sciences Journal

 

 

ISSN: 2307-3071

 

2013

ISC

 

Scopus

9

Examing the relationship between growth and value stock and liquidity in Tehran Stock Exchange

Mehdi Meshki

M.H. Bahrami

World of Sciences Journal

 

ISSN: 2307-3071

 

2013

ISC

 

S

     

10

Investigatin the relationship between the dividend, stock’s book value and BPS with the market value of the companies admitted to Tehran’s Stock Exchange

Mehdi Meshki

Fahim Zeynab

World of Sciences Journal

ISSN: 2307-3071

2013

ISC

 

Scopus

11

Examining the relationship between growth and value stock and liquidity in Tehran Stock Exchange

Mehdi Meshki

M. Hematfar

Saeed Bahrami

World of Sciences Journal

ISSN: 2307-3071

2013

ISC

 

Scopus

12

The effect of ownership concentration on optimal and

adverse risk standards in accepted companies in Tehran Stock Exchange

Mehdi Meshki

Maral Keshvari

World of Sciences Journal

ISSN: 2307-3071

2013

ISC

 

Scopus

13

The determinant cultural factors in compiling accounting standards

Samad Khalatbari

Mehdi Meshki

M. Abdollahpour

International Research Journal of Applied and Basic Sciences

ISSN: 2251-838X

2013

ISC

SCOPUS

14

Effect of Governmental Ownership on the Intellectual Capital Index in Accepted Corporation in Tehran Stock Exchange

 H.  Noorhosseini Mehdi Meshki

G. Mahfouzi

International SAMANM Journal of Finance and Accounting ISSN 2308-2356,

 Vol. 1, No. 3

2013

DOAJ

15

Investigate the relationship between Corporate governance characteristics with Investment returns and liquidity of shares in Companies listed on the Tehran Stock Exchange

F. Mohamadzadeh

Mehdi Meshki

International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science

 

Volume 1, Issue 12, 2013: 2843-2851

2013

ISC

DRJI

16

The determinant cultural factors in compiling accounting standards

 

 

 

 

A.S. Khalatbari

Mehdi Meshki

M. Abdollahpour

International Research Journal of Applied and Basic Sciences

ISSN 2251-838X / Vol, 6 (2)

2013

ISI

SCOPUS

 

IMPACT:

0/45


17

The Effects of Ownership Structure (mix and concentration) on Stock's Liquidity in the Tehran Stock Exchange (TSE)

Mehdi Meshki

Maryam Hashemi  Fatemeh Karkon

Management and Administrative Sciences Review

e-ISSN: 2308-1368, p-ISSN: 2310-872X

Volume: 3, Issue: 4  602-614

2014

ISI

IMPACT:

0/255

18

Influence of Family Ownership on The Intellectual Capital of Firms Accepted in

Tehran Stock Exchange

 

H.Noorhosseini

Mehdi Meshki

G. Mahfouzi

International Journal of Current Life Sciences

ISSN: 2249- 1465

2014

IS1

IMPACT:

0/57

19

Study of the Relationship between Information Asymmetry and Cash Dividend Policy

Ammar Zamiri

Mahmood samadi

Mehdi Meshki

Management and Administrative Sciences Review

Volume: 3, Issue: 4

e-ISSN: 2308-1368, p-ISSN: 2310-872X

2014

ISI

SCOPUS

IMPACT:

0/255

 


7-      عناوین مقالات چاپ شده در مجلات علمی ترویجی و مجلات حرفه ای

ردیف

عنوان مقاله

نام همکاران و درصدمشارکت

نوع فعالیت

نام مجله ونوع آن (علمی-پژوهشی بین المللی و..

سال انتشار

محل انتشار

1

عوامل موثر بر تصمیم گیری در اجاره یا خرید

 

تالیف

پیک نور

(علمی- ترویجی)

زمستان 82

تهران

2

فلسفه تولید بهنگام

دکتر دانش

ترجمه

مجله علمی و کاربردی مدیریت دولتی

بهار 74

تهران

3

اجاره اهرمی

 

تالیف

مجله حسابدار

(حرفه ای)

تیر 76

تهران

4

سرقفلی و استهلاک آن

 

تالیف

مجله حسابدار

(حرفه ای)

اسفند 75

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           8-      عنوان مقالات و سخنرانی ها در همایش ها :

ردیف

عنوان سخنرانی

نام همکاران و درصدمشارکت

نام همایش ونوع آن (بین المللی،داخلی و...

تاریخ همایش

مکان همایش

1

مدیریت ریسک در بازارهای مالی

 

همایش استانی بازار سرمایه و عوامل موثر بر آن

اسفند 87

دانشگاه آزاد رشت

2

بررسی نقش عوامل تولید ناب در بهبود شاخص های عملکرد با استفاده از معیارهای مالی

-

دهمین همایش ملی حسابداری ایران

خرداد 1391

دانشگاه الزهرا

3

ارائه یک مدل ساختاری جهت اخذ مالیات الکترونیکی

 

مرتضی مریمی- مهدی همتی

دهمین همایش ملی حسابداری ایران

خرداد 1391

دانشگاه الزهرا

 

4

توانمند سازی بخش دولتی در سنجش و مدیریت دارایی های دانشی

صنم تقی خواه

خاتون عاقبتی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

اکتبر 2012

زنجان

 

 

5

تاثیر اندازه شرکت بر خطای پیش بینی سود

معصومه بی غم

دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین

شهریور 1392

 

گرگان

 

6

اثر مالکیت دولتی بر شاخص سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

سید حسین نور حسینی

دومین همایش ملی

مباحث نوین در حسابداری، حسابدهی و پاسخگویی

آذر 1392

 

نیشابور

 

 

7

رابطه مدیریت سود بر اساس معیار درآمد و ریسک سقوط آتی قیمت سهام

مهسا غیاثمند

دومین کنفرانس حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

اسفند 1392

گرگان

8

بررسی رابطه بین بازده سهام و وجه نقد نگهداری شده با در نظر گرفتن فرصت سرمایه گذاری

زینب امام دوست

دومین کنفرانس حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

اسفند 1392

گرگان

9

بررسی رابطه میان نوع مالکیت نهادی و حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی

-

کنفرانس بین المللی مدیریت(چالشها و راهکارها)

دی ماه 1392

شیراز

10

بررسی تاثیر سیاستهای سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محسن نوش آذر

اسماعیل گلیپ

سعیده بکایی

 

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

خرداد 1393

رشت

 

 

 

 

 

 

           9- عضویت در انجمن های علمی و حرفه ای:

ردیف

 

1

عضو انجمن مهندسی مالی ایران

2

عضو انجمن علمی حسابداران مدیریت

3

عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران

 

         10- عضویت در هیات تحریه و داوری مقالات علمی - پژوهشی

ردیف

 

1

عضو هیات تحریه فصلنامه پژوهش های نوین در حسابداری

2

داور مجله بررسی های حسابداری دانشگاه تهران

3

داور مجله تحقیقات مالی دانشگاه تهران

 

11- راهنمایی پایان نامه ها(دفاع شده) :

ردیف

عنوان پایان نامه

مقطع

دانشجو

نام دالنشگاه

سال تحصیلی

1

بررسی رابطه بین معیارهای مختلف سود وجریانات نقدی ناشی از عملکرد شرکت ها با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -1388.

ارشد

 

 

 

باقر ضلرب نیا

دانشگاه آزاد اراك

1388

2

بررسی رابطه بین عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری بر اساس شاخص های شارپ، ترینر و جنسن با اندازه، ارزش بازار به دفتری و اهرم مالی

ارشد

نیما سلامتی

دانشگاه آزاد اراک

1388

3

 ارزیابی روشهای تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

سمیه حسینی

دانشگاه پيام نور

 

1389

4

بررسی عوامل موثر بر خطای پيش بينی سود مديريت  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

محمود عاصی

دانشگاه پيام نور

 

1389

5

بررسی رابطه سودتقسیمی، ارزش دفتری وسود هر سهم باارزش بازارسهام

ارشد

زینب فهیم

دانشگاه پیام نور

1389

6

تاثير محافظه¬كاري حسابداري بر كاهش ريسك سقوط قيمت سهام

ارشد

رضا فتاحی

دانشگاه پیام نور

1389

7

بررسی مقایسه ای عملکرد شرکت های دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس اوراق بهادار

ارشد

مریم علی میری

دانشگاه پیام نور

1390

8

بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس

 

ارشد

صیاد پور ولی

دانشگاه پیام نور

1390

9

بررسی تاثیر مدیریت سود در پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس

 

ارشد

لطیف نوردیده

دانشگاه پیام نور

1390

10

بررسی تاثیر اعلان تجزیه سهام و سود سهمی بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

عفت مرادی

دانشگاه پیام نور

1390

11

تاثير عدم اطمينان كل بازار سهام بر واكنش قيمت سهام به اخبار خوب و اخبار بد در طول چرخه هاي تجاري

ارشد

حسین اشرفی

دانشگاه پیام نور

1390

12

بررسي راهکار های جذب سرمایه های سرگردان طلا و ارز به بازار سرمایه ایران

ارشد

مرتضی مریمی

دانشگاه گیلان

1390

13

بررسی رابطه مدیریت سود ونقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده‌های تلفیقی پویا

ارشد

مریم ابراهیمی

دانشگاه گیلان

1391


14

تاثیر روش های تامین مالی بر نقد شوندگی بازار سرمایه

ارشد

مصطفی محمدی

دانشگاه پیام نور

1391

15

تأثیر تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

مارال کشوری

دانشگاه آزاد رشت

1391

16

بررسی رابطه بین رشد دارایی ها و بازدهی و سودآوری شرکت ها

ارشد

سیده میر زاهد

دانشگاه پیام نور

1391

17

بررسی توانایی اجزای جریان وجه نقد عملیاتی در پیش بینی سود عملیاتی آتی

ارشد

بهرام ملا حیدری

دانشگاه پیام نور

1391

18

بررسی رابطه بین موجودی نقد و اندازه شرکت

ارشد

محمد جواد پور علی

دانشگاه پیام نور

1391

19

خصوصی سازی و بررسی عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری در بورس اوراق بهادار

ارشد

علیرضا خدادادی

دانشگاه گیلان

1391

 

20

رابطه بین مالکیت نهادی وتاخیر در حسابرسی وتاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر شدت این رابطه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

مهشید جوزی

 علوم و تحقیقات

1391

21

رابطه بین ارزش افزوده بازار با ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای حسابداری عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

زینب رز

علوم و تحقیقات

1391

22

بررسی مقایسه ای نقد شوندگی و نسبت Q توبین سهام رشدی و ارزشی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

مریم پورمحمد

علوم و تحقیقات

1391

 

23

تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

اکرم پورقربان

دانشگاه پیام نور

1391

24

ارزيابي مزاياي استقرار نظام نوين مالي (حسابداري تعهدي)در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی ، درمانی گيلان

ارشد

محمد رضا پور حسین

دانشگاه پیام نور

1391

25

بررسی تاثیر عوامل میزان سهام شناور و اندازه شرکت بر نقد شوندگی سهام در شرکتهای بورسی

ارشد

قاسم موسی پور

دانشگاه پیام نور

1391

26

بررسی رابطه کیفیت سود و بازده و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادر تهران با استفاده از تکنیک های حداقل مربعات تعمیم یافته و گشتاورهای تعمیم یافته

ارشد

نادیا دلجوی

دانشگاه پیام نور

1392

27

رابطه بین عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و قیمت نفت خام

ارشد

ارغوان رضا زاده

دانشگاه آزاد رشت

1392


28

تاثیر اندازه شرکت بر خطای پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

معصومه بی غم

دانشگاه آزاد رشت

1392

29

بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده واقعی و مقایسه میانگین صرف ریسک بازار در چرخه های تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

زینب احسانی فر

علو م و تحقیقات

1392

30

بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و انحراف معیار بازدهی با نسبت های عملکرد بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

ابوالحسن شبدینی

علوم و تحقیقات

1392

31

مقایسه قدرت پیش بینی  مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) با مدل سه عاملی فاما وفرنچ در تبیین بازده موردانتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

مرتضی نبی زاده

دانشگاه آزاد رشت

1392

32

بررسی کیفیت افشا به عنوان عامل صرف ریسک در تبیین بازده سهام

ارشد

حسن حسین پور

دانشگاه گیلان

1392

33

بررسی و تبیین رابطه بتا و ریسک های مطلوب و نامطلوب با محتوای اطلاعاتی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

المیرا رحیم زاده

علوم و تحقیقات

1392

34

بررسی اثر نوع مالکیت بر شاخص سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

سید حسین نور حسینی

علوم و تحقیقات

1392

35

بررسي رابطه بين حاكميت شركتي با بازده سرمايه گذاري و نقد شوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

فاطمه محمد زاده

علوم و تحقیقات

1392

36

بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر پایداری سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

مهدی ملکی

علوم و تحقیقات

1392

37

بررسی تأثیر ساختار مالکیت از دو بعد ترکیب و تمرکز بر خطاي پیش بینی سود مدیریت

ارشد

صنم تقی خواه

علوم و تحقیقات

1392

38

بررسی کیفیت افشا به عنوان عامل صرف ریسک در تبیین بازده سهام

ارشد

حسن حسین پور

پردیس دانشگاه گیلان

1392

39

تاثیر طرح خودگردانی بر عملکرد بیمارستان های دولتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

ارشد

یزدان سپرده

پردیس دانشگاه گیلان

1392

40

پیش بینی نقد شوندگی سهام شرکتهای بورس

ارشد

مجید رستمی دستجردی

پردیس دانشگاه گیلان

1392

 


41

ارتباط بين مدیریت سرمایه در گردش ، سود آوری و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

ارشد

سوزان حسین زاده

دانشگاه آزاد

1392

42

رابطه بین مدیریت سود بر اساس معیار درآمد و ریسک سقوط آتی قیمت سهام با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت

ارشد

مهسا غیاثمند

دانشگاه آزاد

1392

43

ارتباط مقدار موجودی نقد و محافظه کاری حسابداری با بازده غیرعادی سهام

ارشد

سمانه الهی رودپشتی

دانشگاه آزاد

1392

44

بررسی تأثیر ساختار مالکیت و جریان وجه نقد بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

خدیجه حقی

علوم و تحقیقات

1392

45

بررسی رابطه بین پایداری سود، ساختار صنعت¬و قدرت بازار در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

اکبر دلیریان

دانشگاه گیلان

1392

46

رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

ارشد

مریم فنون

دانشگاه آزاد

1393

47

بررسی تاثیر وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی بر ارزش نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

مهیار صنایعی

دانشگاه آزاد

1393

 

        12- مشاوره پایان نامه ها(دفاع شده)

 

ردیف

عنوان پایان نامه

مقطع

دانشجو

 

نام دالنشگاه

سال تحصیلی

1

رابطه اندازه شرکت ، بتا و اهرم مالی با سودآوری  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

ارشد

فریبا گلینی مقدم

دانشگاه پیام نور

1388

2

بررسي وي‍ژگي كيفي قابليت اتكا اطلاعات حسابداري در ارزيابي كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

ارشد

حسنا قهرمانی

دانشگاه آزاد همدان

1388

3

بررسی آثار اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی بر بازار سرمایه ایران

ارشد

مهدی همتی

دانشگاه گیلان

1390

4

بررسی نقش سهام ارزشی و رشدی در بازده و سودآوری شرکت ها

ارشد

محدثه طالب زاده

دانشگاه گیلان

1390

 

5

بررسی نقش سیاست های تقسیم سود شرکت در تعیین ارزش بازار سهام

ارشد

کیوان پور جعفریان

دانشگاه گیلان

1390

6

تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش افزوده اقتصادی

ارشد

جواد حسینی

 علوم و تحقیقات

1391

10

ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرذکت ها

ارشد

 

یاسر نصیری

دانشگاه پیام نور

1391

11

بررسی سطحی از محافظه کاری در رویه های حسابداری و تاثیر ان بر مدیریت سود

ارشد

ام البنین غلامی

دانشگاه پیام نور

1392

12

رابطه بین نسبت¬های مالی و قیمت سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

سیما مهدی پور

دانشگاه آزاد رشت

1391

13

بررسی رابطه¬ی بین ویژگیهای شرکت با کیفیت اقلام تعهدی سود

ارشد

مهدی حبیبی

دانشگاه گیلان

1391

14

بررسی ارتباط بین درآمد ، احساس خوشبختی ،بهره وری نیروی انسانی و کیفیت زندگی کاری

ارشد

آمنه جبار زاده

دانشگاه گیلان

1391

15

بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران و تورش های رفتاری

ارشد

زینب مصطفایی

دانشگاه گیلان

1391

16

آزمون کارایی بازار بورس تهران در سطح ضعیف

ارشد

افشین امجدی

دانشگاه گیلان

1392

17

 

تحلیل ارتباط بین محافظه کاری حسابداری وقیمت بازار هرسهم  درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار نهران

ارشد

معصومه احمدی

علوم و تحقیقات

1391

18

بررسی رفتارهای سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران در واکنش به نوسان جریانات نقدی و سطح سرمایه در گردش 

 

ارشد

رویا رادان

علوم و تحقیقات

1391

19

بررسی رابطه بین معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد با نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

زهرا طاهری

علوم و تحقیقات

1391

20

شناسایی موانع اجرای استانداردهای حسابرسی و رتبه بندی آنها با استفاده از تکنیک های تحلیل سلسله مراتبی و فازی

ارشد

ساناز قدیری

علوم و تحقیقات

1391

21

بررسي رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي با تقسيم سود نقدي

ارشد

عمار ضمیری

علوم و تحقیقات

1391

22

بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

ارشد

محدثه حجامی

علوم و تحقیقات

1391

23

بررسي ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

ارشد

محمد محمدی

علوم و تحقیقات

1392

24

بررسی اثر تغییرات مدیریت بر کیفیت سود

ارشد

حمید احمری نژاد

علوم و تحقیقات

1392

25

بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

احسان عجمی

علوم و تحقیقات

1392


             13- عناوین طرح های پژوهشی(خانمه یافته) :                       

ردیف

عنوان طرح

نام همکاران و درصدمشارکت

نوع طرح

محل اجرا

تاریخ آغاز  و خاتمه

1

طراحی و ارائه سیستم حسابداری دولتی برای  مراکز و واحد های دانشگاه پیام نور استان گیلان

 

کاربردی

استان گیلان

1388

2

بررسی عوامل موثر بر بازدهی و سوداوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

کاربردی

شرکتهای بورسی

1389

3

طراحی سیستم قیمت تمام شده شبکه های برق رسانی شرکت توزیع نیروی برق گیلان

 

کاربردی

گیلان

1390-1389

4

بررسی تاثیر تمرکز و نوع مالکیت بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 

کاربردی

شرکت های بورسی

1392

 14- سوابق تدریس :    

نام موسسه محل تدریس و محل آن

مدت

مقطع تدریس شده

عناوین دروس تدریس شده

از

 تا

دانشگاه پیام نور

1371

ادامه دارد

 

کارشناسی: اصول 1، 2 و 3، حسابداری میانه 1و 2، پیشرفته 1و2، صنعتی 1، 2 و 3 و حسابداری دولتی

کارشناسی ارشد: تصمیم گیری در مسائل مالی و سمینار در حسابداری

دانشگاه گیلان

1373

ادامه دارد

 

کارشناسی: حسابداری صنعتی 1 و 2و 3

کارشناسی ارشد: - مدیریت سرمایه گذاری

پردیس بین الملل دانشگاه گیلان

1390

ادامه دارد

 

ارشد: تئوری حسابداری 1 و تئوری حسابداری 2

دانشگاه آزاد رشت

1372

ادامه دارد

 

 

کارشناسی: حسابداری میانه 2 – حسابداری صنعتی 2

کارشناسی ارشد: تئوری حسابداری 1 و2 ،بررسی موارد خاص در حسابداری، مدیریت سرمایه گذاری

علوم و تحقیقات رشت

1389

ادامه دارد

 

 

کارشناسی ارشد: تئوری حسابداری1، تئوری حسابداری2،بررسی موارد خاص، تصمیم گیری در مسائل مالی، حسابداری مدیریت

دانشگاه غیر انتفاعی کوشیار

1388

ادامه دارد

 

کارشناسی: حسابداری میانه 2

کارشناسی ارشد: تئوری حسابداری 1 و 2

مجتمع دانشگاهی علوم دریایی نوشهر

1369

1370

 

 

کارشناسی: حسابداری صنعتی 1 و حسابرسی 1

موسسه تحقيقات و آموزش گيلان- دوره هاي ارشد MBA

1383

1389

 

 

ارشد: حسابداری مدیریت

مرکز آموزش مدیریت دولتی – دوره ارشد

1373

1383

 

ارشد: حسابداری دولتی

Comments