แบบประเมินการสอน ฝ่ายวิชาการ


  
ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

(ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2561)
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิชาเอก การฝึกสอนกีฬา
 แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(วก)
ชั้นปีที่ 1 (วก.1)https://docs.google.com/forms/d/1YED-AcDWK6oehKmek1kdpwhH1So4T9iiwwAgWix6rkE/edit
ชั้นปีที่ 2 (วก.2)https://docs.google.com/forms/d/1-8puqPfriMdejR9V6MYyLIwsMrJlrYdbQ_UWcuLufDk/edit
ชั้นปีที่ 3 (วก.3)https://docs.google.com/forms/d/1DyTAT7jSY2OXKswt_X_u6yqwinJc7oo76Xtb-cSO2Rg/edit
ชั้นปีที่ 4 (วก.4)https://docs.google.com/forms/d/1rfRqCJT7owCp_PFQx-TcM7oz_-RtBFrRmbdGEumN5Qs/edit
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา 
 ชั้นปีที่ 1 (วฝ.1) https://docs.google.com/forms/d/1n75vZttGd_mAVeT4QyLK4c4vroImm_gRD0urBaPb3ZU/edit
 ชั้นปีที่ 1 (วฝ.2) https://docs.google.com/forms/d/1mr6f6hrECcLRbEc1ZAxMoPc9plYZXaK7BFMj4--wZ5c/edit
  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิชาเอก การฝึกสอนกีฬา
 แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(กฝ)
 ชั้นปีที่ 1 (กฝ.1)
 ชั้นปีที่ 2 (กฝ.2)
 ชั้นปีที่ 3 (กฝ.3)https://docs.google.com/forms/d/1wtQvf_OYJBhL8NGwm9cNNuqB0SYakSeZOCsfJbuxYoY/edit
ชั้นปีที่ 4 (กฝ.4) https://docs.google.com/forms/d/1efiLqdcvYYKqPdDd0IMfdH6qykzv8bRqnzxzX156bN4/edit
  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
วิชาเอก การส่งเสริมสุขภาพ
 แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(กส)
 ชั้นปีที่ 1 (กส.1)
 ชั้นปีที่ 2 (กส.2)
 ชั้นปีที่ 3 (กส.3) https://docs.google.com/forms/d/1RWvP5mwIdv2mxEGHddfZ8DQS9zfq2Omj2BYwN_py6I4/edit
 ชั้นปีที่ 4 (กส.4) https://docs.google.com/forms/d/1g2ValftNJsQWzj-DJc6hCUcMV35VJk2_8aPSinKlFnY/edit
  
 สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา  วิชาเอก
การฝึกสอนกีฬากอล์ฟ
 
 ชั้นปีที่ 2 (กก.2) 
 ชั้นปีที่ 3 (กก.3)
  ชั้นปีที่ 4 (กก.4)https://docs.google.com/forms/d/1h_uud63G27X35na8dPaq-kIogY8WMhzRtqVrWRWFE1I/edit
  
  


สาขาวิชาการจัดการกีฬาแบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(กฝ)
 ชั้นปีที่ 1(กฬ.1)https://docs.google.com/forms/d/1wsnME5CuzvYgvyJG4tKACBwHBAAxDvUlWmNvEEMJOeE/edit
 ชั้นปีที่ 2(กฬ.2)https://docs.google.com/forms/d/1-5M6xB0gapNrSlWOm4UmGde8DrkBhTxtLGs7jsK5XF8/edit
 ชั้นปีที่ 3(กฬ.3)https://docs.google.com/forms/d/1PH2ZKNmRy1ZKBs-xjEKYHPv8hmQ3urCREUrA2JhFsGs/edit
 ชั้นปีที่ 4(กฬ.4)https://docs.google.com/forms/d/19nIaw34-OtYz1lVxc6sfceNEB-YT9ZKX0__28TX58jQ/edit
 สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(นท)
 ชั้นปีที่ 1(นท.1)
 ชั้นปีที่ 2(นท.2)
 ชั้นปีที่ 3(นท.3)https://docs.google.com/forms/d/1O0hnQFOw65n6ArJ0-k894wDrOWR4-xp6lkekNYQcYiU/edit
ชั้นปีที่ 4(นท.4 https://docs.google.com/forms/d/1JR4Yanjn-Avh1S9Uv0jdKJMDcWXFwOKEuCT6sZjHzZw/edit
 
 สาขาวิชาสื่อสารการกีฬาแบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(สก)
 ชั้นปีที่ 1(สก.1)https://docs.google.com/forms/d/1JBznLt6Ha0ntV-m22JRWGDt0S2FouyJrNm886cFIDg0/edit
 ชั้นปีที่ 2(สก.2)https://docs.google.com/forms/d/1RwMwpWs4jHpK5ZsCkqqcceMo63qNiMRksCzHg8pWchI/edit
ชั้นปีที่ 3(สก.3) https://docs.google.com/forms/d/10Qo9LsWrOdGwQ1E--tyKoS959KCTOorck6aawMTW-vM/edit
ชั้นปีที่ 4(สก.4) https://docs.google.com/forms/d/17v_2ovAl5xiOrI5ahmX4eHveWb6TPy6ZldZEWquXd7A/edit

 สาขาวิชาพลศึกษา แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(พล)
 ชั้นปีที่ 1 (พล.1)https://docs.google.com/forms/d/1qJL58-wSflvQ1k8dRg-ZHZR9GMtudG2raaIjfi1bOjo/edit
 ชั้นปีที่ 2 (พล.2)https://docs.google.com/forms/d/1ROTtJTY53XPVSFR2P86BqoOUsuJBiWGc40HnRwNTUfo/edit
 ชั้นปีที่ 3 (พล.3)https://docs.google.com/forms/d/1gQUyEAwQfZwAhZz-ce1dGBN0Lf0eiHm9ZB4D8mNOif0/edit
 ชั้นปีที่ 4 (พล.4)https://docs.google.com/forms/d/1k8Qyp_lxJHyAC6kArmcHxpRDO8twXCBw8FVxU9Tsm0Q/edit
  


จัดทำโดย...: ฝ่ายวิชาการ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี