แบบประเมินการสอน ฝ่ายวิชาการ


  
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

(ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2561)
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิชาเอก การฝึกสอนกีฬา
 แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(วก)
ชั้นปีที่ 1 (วก.1)https://docs.google.com/forms/d/18vREzO5E6roAGTU4nPbaQY1JTxKew05JkBoqclGVfe4/edit
ชั้นปีที่ 2 (วก.2)https://docs.google.com/forms/d/1fyT6thZT6mAz_f98WfiClFtGwjXIX8_O8z5L_uQqni8/edit
ชั้นปีที่ 3 (วก.3)https://docs.google.com/forms/d/1lF2pA8Z4jsB7WyMnatoSkV72UdaR_l71h-6-iXsfcRM/edit
ชั้นปีที่ 4 (วก.4)
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา 
 ชั้นปีที่ 1 (วฝ.1) https://docs.google.com/forms/d/12JRE-kYxlRNVP3-NQk3DaXjLUc0OgQGsfKvGwBTCdmg/edit
  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิชาเอก การฝึกสอนกีฬา
 แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(กฝ)
 ชั้นปีที่ 1 (กฝ.1)
 ชั้นปีที่ 2 (กฝ.2)https://docs.google.com/forms/d/1amuFPufYjtDjgr4INhzqUeLNp0VV43xSReL3qETdcww/edit
 ชั้นปีที่ 3 (กฝ.3)https://docs.google.com/forms/d/1vdjfla-3CB4bhMGv-sQ3CHgHDWnGBSeYuU9aFeyNyr8/edit
ชั้นปีที่ 4 (กฝ.4) 
  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
วิชาเอก การส่งเสริมสุขภาพ
 แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(กส)
 ชั้นปีที่ 1 (กส.1)
 ชั้นปีที่ 2 (กส.2)https://docs.google.com/forms/d/1-XoTQ8ccbN6FLL9X5_qw6RXa2LK4JAq-byUTbrDe9XU/edit
 ชั้นปีที่ 3 (กส.3) https://docs.google.com/forms/d/1SbIAoDRJnUgaH6akGDiVKhD4rr-prZYLZbtqirE836w/edit
 ชั้นปีที่ 4 (กส.4) 
  
 สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา  วิชาเอก
การฝึกสอนกีฬากอล์ฟ
 
 ชั้นปีที่ 2 (กก.2) 
 ชั้นปีที่ 3 (กก.3)https://docs.google.com/forms/d/18eB3Rf8R7QMjI5VqYmYx8-cI4OXJ7s9py7BmsZkzLyw/edit
  ชั้นปีที่ 4 (กก.4)
  
  


สาขาวิชาการจัดการกีฬาแบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(กฝ)
 ชั้นปีที่ 1(กฬ.1)https://docs.google.com/forms/d/1q_fhTK34ICDI_HABMOUB0KES5g1u2RDH4DnXUzn_7_M/edit
 ชั้นปีที่ 2(กฬ.2)https://docs.google.com/forms/d/1sT7ETg0sTIPXEk1ao52xiu6qYMWWfTQ_5JyrLq7Ecsw/edit
 ชั้นปีที่ 3(กฬ.3)https://docs.google.com/forms/d/1EY88-gVyuhYdYQFd089kFUrgYBGpHuaUr1oTsb4106k/edit
 ชั้นปีที่ 4(กฬ.4)
 สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(นท)
 ชั้นปีที่ 1(นท.1)
 ชั้นปีที่ 2(นท.2)https://docs.google.com/forms/d/1T7bu3FQE5gQvDsU6EQj8SjMQ0LTmca7--VkaEBNNlkE/edit
 ชั้นปีที่ 3(นท.3)

https://docs.google.com/forms/d/1Cne4rjj_MH81PFHtZof0X_p-lg94kDwUTT7Vx5i_n34/edit

 ชั้นปีที่ 4(นท.4
 สาขาวิชาสื่อสารการกีฬาแบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(สก)
 ชั้นปีที่ 1(สก.1)https://docs.google.com/forms/d/1xV8yOv3m7dAj1ZQSC7lLgsXsZyZaZMacbzNg6M79Tyw/edit
 ชั้นปีที่ 2(สก.2)https://docs.google.com/forms/d/1QMK9qvTFTqSVnVi7YzcfgYpqwEufa7c2ynpGE77uFDM/edit
ชั้นปีที่ 3(สก.3) https://docs.google.com/forms/d/1G61rIk3tHtKKUJHebciXuUGnkMS838ZGpDp4Ob2sDo0/edit
ชั้นปีที่ 4(สก.4) 

 สาขาวิชาพลศึกษา แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(พล)
 ชั้นปีที่ 1 (พล.1)https://docs.google.com/forms/d/15OfQjhUGAMB9kBzoxfCAjnh0hYeQQlaNbEISm6xrjZg/edit
 ชั้นปีที่ 2 (พล.2)https://docs.google.com/forms/d/11nZxW_oO4n2YHpy35cNumPxE72PQMYad-JvwW1wrgXA/edit
 ชั้นปีที่ 3 (พล.3)https://docs.google.com/forms/d/1NGnUc7xu8L1fyXnXkAOIdEXdGZn9Tgrdgu5_FoaGtEM/edit
 ชั้นปีที่ 4 (พล.4)https://docs.google.com/forms/d/1rnE_X0tA2rpINg_tqBgvv875lhnj0dxT6OSYdelSt1g/edit
  


จัดทำโดย...: ฝ่ายวิชาการ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี