แบบประเมินการสอน ฝ่ายวิชาการ


  
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

(ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2562)
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิชาเอก การฝึกสอนกีฬา
 แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(วก)
ชั้นปีที่ 1 (วก.1)https://docs.google.com/forms/d/16-99PsgWggQFa1pwGjUWajzcR1EY6CGoO1bpHj_MWEE/edit
ชั้นปีที่ 2 (วก.2)https://docs.google.com/forms/d/1zKBAaHtp77e0sFr7V3kgnpPeU8SovdNmEsInWlzp59g/edit
ชั้นปีที่ 3 (วก.3)https://docs.google.com/forms/d/1T6qT2wAsUWgnLKYk-N5PHIZbRIZKiK8ZqgsQryEStI8/edit
ชั้นปีที่ 4 (วก.4)https://docs.google.com/forms/d/1i5vokRr01CtrhWt7VjJSBHIG9RbYP7mIzVcNwM9lTHA/edit
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา 
 ชั้นปีที่ 1 (วฝ.1) https://docs.google.com/forms/d/1HhjR-EqRzysreVzkT71Zf16JAPnuvTKWS3lpnKckyxk/edit
 ชั้นปีที่ 2 (วฝ.2) https://docs.google.com/forms/d/1GIG_-5j5huVRYOMAENsGD8JMjlHxXF7Az_d6KJK1Ig4/edit
 ชั้นปีที่ 3 (วฝ.3) https://docs.google.com/forms/d/1GLBhKdhrBVbzpGhHHgkniM007JiczS2Gx-IH_5tPpbs/edit
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิชาเอก การฝึกสอนกีฬา
 แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(กฝ)
 ชั้นปีที่ 1 (กฝ.1)
 ชั้นปีที่ 2 (กฝ.2)
 ชั้นปีที่ 3 (กฝ.3)
ชั้นปีที่ 4 (กฝ.4) https://docs.google.com/forms/d/1oSQ6IIP3C70b2BaLHJwFqYyn3Ak2-J5mgEeWiQ6pDyo/edit
  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
วิชาเอก การส่งเสริมสุขภาพ
 แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(กส)
 ชั้นปีที่ 1 (กส.1)
 ชั้นปีที่ 2 (กส.2)
 ชั้นปีที่ 3 (กส.3) https://docs.google.com/forms/d/1A5oZxYnfZqm2nINeSIsrIZ1MsM8Ph9cf_fY8b9dHbwg/edit
 ชั้นปีที่ 4 (กส.4) 
  
 สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา  วิชาเอก
การฝึกสอนกีฬากอล์ฟ
 
 ชั้นปีที่ 2 (กก.2) 
 ชั้นปีที่ 3 (กก.3)
  ชั้นปีที่ 4 (กก.4)https://docs.google.com/forms/d/1h_uud63G27X35na8dPaq-kIogY8WMhzRtqVrWRWFE1I/edit
  
  


สาขาวิชาการจัดการกีฬาแบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(กฝ)
 ชั้นปีที่ 1(กฬ.1)https://docs.google.com/forms/d/1nfZ5aoBse_JBFRWXHULiRZMmHDk3PlWGqE-b202_Cs0/edit
 ชั้นปีที่ 2(กฬ.2)https://docs.google.com/forms/d/1W4EOnc0zaWXPS-XJXA14EzkhE29SX-Q3GdFH77I5CWA/edit
 ชั้นปีที่ 3(กฬ.3)https://docs.google.com/forms/d/1UWBHvh31rm8U0m_0jtNJu9CM89ggbhXpLeTp_HEsuZQ/edit
 ชั้นปีที่ 4(กฬ.4)https://docs.google.com/forms/d/15wMTtZSTwd97xikdV_Iqn7szWoh8Bi6-eo7zerzpjN8/edit
 สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(นท)
 ชั้นปีที่ 1(นท.1)
 ชั้นปีที่ 2(นท.2)
 ชั้นปีที่ 3(นท.3)
ชั้นปีที่ 4(นท.4 https://docs.google.com/forms/d/1g8OukT5hVicQ0QLazJBLvhyfB0mY5UxTgiPBP8FJ_dc/edit
 
 สาขาวิชาสื่อสารการกีฬาแบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(สก)
 ชั้นปีที่ 1(สก.1)https://docs.google.com/forms/d/1msHuvmI56maFIkWFH4E3_s1WIRRk_hYjUp8DJ4I4nUw/edit
 ชั้นปีที่ 2(สก.2)https://docs.google.com/forms/d/1mU7znX-ZMYWSKBJo3_wfclFJvig1F6tEBx4OezRCxns/edit
ชั้นปีที่ 3(สก.3) https://docs.google.com/forms/d/1lJ5ug-mO0ts6btrrIw7L_a_PfOnCkVjRBIBrJpunk9U/edit
ชั้นปีที่ 4(สก.4) https://docs.google.com/forms/d/1pH_nQX50edGbaaWy9oyrUhC3tE_ed34hwpS7goithFM/edit

 สาขาวิชาพลศึกษา แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(พล)
 ชั้นปีที่ 1 (พล.1)https://docs.google.com/forms/d/1-_M2pCwH0pIFwdSOIUhdiKqY0Ejc80jFWAozj4bPKRI/edit
 ชั้นปีที่ 2 (พล.2)https://docs.google.com/forms/d/1_1Os-BD2-P3GIpFmYerEblefsRb4XomHwAPU7y4fiHI/edit
 ชั้นปีที่ 3 (พล.3)https://docs.google.com/forms/d/1_Z1cff863GujyPPTu47zq0y2HXHTnJdQVjH203x6__k/edit
 ชั้นปีที่ 4 (พล.4)https://docs.google.com/forms/d/10FG6jBiGSfKCHRWNKN_eO4Rly7MiEx8-rsQHwPPv51w/edit
  


จัดทำโดย...: ฝ่ายวิชาการ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี