แบบประเมินการสอน ฝ่ายวิชาการ


  
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

(ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2562)
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิชาเอก การฝึกสอนกีฬา
 แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(วก)
ชั้นปีที่ 1 (วก.1)https://docs.google.com/forms/d/1FW-zZ2HyqKEb_aXB86Jp3wMiYFdmFyqtfcfKhJnE6FE/edit
ชั้นปีที่ 2 (วก.2)https://docs.google.com/forms/d/1bNKSILP_sS3XouolsQQ5h2MG1ewW0J3sctFywgFcql4/edit
ชั้นปีที่ 3 (วก.3)https://docs.google.com/forms/d/1hofUYuw1WGcVXutRgkIxPjsGC86lVHy6CZnihNskkEc/edit
ชั้นปีที่ 4 (วก.4)
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา 
 ชั้นปีที่ 1 (วฝ.1) https://docs.google.com/forms/d/1a03U0o3AEfF1C39PJtcDsnMnmfLrUX4uMNPZB-CMXTg/edit
 ชั้นปีที่ 1 (วฝ.2) https://docs.google.com/forms/d/1Tq434cQmKyL82GzQH630XJvnSUaNHvfstOB6HXY9HVs/edit
  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิชาเอก การฝึกสอนกีฬา
 แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(กฝ)
 ชั้นปีที่ 1 (กฝ.1)
 ชั้นปีที่ 2 (กฝ.2)
 ชั้นปีที่ 3 (กฝ.3)https://docs.google.com/forms/d/1gVJtdfQyvSYi6ZEc32pJplnf7HYSdXePhCfPP2UjhJ4/edit
ชั้นปีที่ 4 (กฝ.4) 
  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
วิชาเอก การส่งเสริมสุขภาพ
 แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(กส)
 ชั้นปีที่ 1 (กส.1)
 ชั้นปีที่ 2 (กส.2)
 ชั้นปีที่ 3 (กส.3) https://docs.google.com/forms/d/14b23I9JPwqTXftmBGt0qxaIk6oCMAIftu_Z1PlPOaXg/edit
 ชั้นปีที่ 4 (กส.4) 
  
 สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา  วิชาเอก
การฝึกสอนกีฬากอล์ฟ
 
 ชั้นปีที่ 2 (กก.2) 
 ชั้นปีที่ 3 (กก.3)
  ชั้นปีที่ 4 (กก.4)https://docs.google.com/forms/d/1h_uud63G27X35na8dPaq-kIogY8WMhzRtqVrWRWFE1I/edit
  
  


สาขาวิชาการจัดการกีฬาแบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(กฝ)
 ชั้นปีที่ 1(กฬ.1)https://docs.google.com/forms/d/1fy0vt8teC4lSVJ4N3LJzHPR8L6XBPVR6j-jw3pFs-B0/edit
 ชั้นปีที่ 2(กฬ.2)https://docs.google.com/forms/d/1Bdx_saWdsGQvQQY54c5BWZ7uDZQ5IY1TkR0E97DFNGc/edit
 ชั้นปีที่ 3(กฬ.3)https://docs.google.com/forms/d/1g5D1SzhxP8sq44nf1ctACYlMZ8iInevX8kGYhfbkoTI/edit
 ชั้นปีที่ 4(กฬ.4)
 สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(นท)
 ชั้นปีที่ 1(นท.1)
 ชั้นปีที่ 2(นท.2)
 ชั้นปีที่ 3(นท.3)https://docs.google.com/forms/d/1qEWrLSNwgSTLATEexoYYLxPU42tps72T2U0rUjjoN7A/edit
ชั้นปีที่ 4(นท.4 
 
 สาขาวิชาสื่อสารการกีฬาแบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(สก)
 ชั้นปีที่ 1(สก.1)https://docs.google.com/forms/d/1G_uC_qXFTjiY5Ewz0KnG84Ebhr8e36TReQxSjPPvp1g/edit
 ชั้นปีที่ 2(สก.2)https://docs.google.com/forms/d/1_eAvIp4DtGUpVekwoukdHGdH_zOl3R1Itzl8_Vmdb1Y/edit
ชั้นปีที่ 3(สก.3) https://docs.google.com/forms/d/1t-hTx3clI4XRVxDGXNeXgouVBEOxA2RNN5ubAWWahMg/edit
ชั้นปีที่ 4(สก.4) 

 สาขาวิชาพลศึกษา แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(พล)
 ชั้นปีที่ 1 (พล.1)https://docs.google.com/forms/d/19ISMyMFOLSePxCmVL9tI4hAE6-FK5e9cnTLrKPP6boA/edit
 ชั้นปีที่ 2 (พล.2)https://docs.google.com/forms/d/1u3BXMMNyTtATyGzpLm7r6gdrt2MBwkusQfGUb0ozHXw/edit
 ชั้นปีที่ 3 (พล.3)https://docs.google.com/forms/d/1Ac3Ws1j5nYPxoRJfsEDHs7QK8NNqOnMF0abfb1OIZDs/edit
 ชั้นปีที่ 4 (พล.4)https://docs.google.com/forms/d/1StNfrGGXT6LjqWvxG_XcovHrplzas_lAAWLuifJAsyo/edit
  


จัดทำโดย...: ฝ่ายวิชาการ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี