แบบประเมินการสอน ฝ่ายวิชาการ


  
ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

(ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2560)
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิชาเอก การฝึกสอนกีฬา
 แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(วก)
ชั้นปีที่ 1 (วก.1)https://docs.google.com/forms/d/1ZgrHCjLv9md3Njy82gGZ7WMKoFNfQcyuSFlvl49HI8M/edit
ชั้นปีที่ 2 (วก.2)https://docs.google.com/forms/d/1g1iBniM2VytNkLuoaNjSnDSG_uZT66fGLngIV2v99MI/edit
ชั้นปีที่ 3 (วก.3)https://docs.google.com/forms/d/1eTFGSVlMWzQYUzyQMr_28cpMgM5x45-uDo2R5g4zxew/edit
ชั้นปีที่ 4 (วก.4)https://docs.google.com/forms/d/1dmiCZxnAhTO6abJpWJbZduKQZA9FNFLnqsQD4loViQI/edit
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิชาเอก การฝึกสอนกีฬา
 แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(กฝ)
 ชั้นปีที่ 1 (กฝ.1)https://docs.google.com/forms/d/1BzycxNBT1mkXOXDL-QhQmhwrLCAGV3NOaaBowaq5LkM/edit
 ชั้นปีที่ 2 (กฝ.2)https://docs.google.com/forms/d/1n0e9EQRwfd3qn9suq_TH9GKm8dxHuvW_xGsgwezkVHg/edit
 ชั้นปีที่ 3 (กฝ.3)https://docs.google.com/forms/d/1yLpZbomH6Pt4lcnyM7Vp11KmLwQs3RzJ6VvzXnZ5Xc8/edit
ชั้นปีที่ 4 (กฝ.4) https://docs.google.com/forms/d/1JsbFCJevasrrC_ecIGC9CxMO3MS1MAcstyAp21vGiDU/edit
  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
วิชาเอก การส่งเสริมสุขภาพ
 แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(กส)
 ชั้นปีที่ 1 (กส.1)
 ชั้นปีที่ 2 (กส.2)https://docs.google.com/forms/d/1QyggSDifsUfN2_sowZHZa0Nwb9Z3YjahT507oRFzNY4/edit
 ชั้นปีที่ 3 (กส.3) https://docs.google.com/forms/d/1koC0WwKwDotyazwhYteTTK4jrdyQi40XhPK0tJ-Bl4g/edit
 ชั้นปีที่ 4 (กส.4) https://docs.google.com/forms/d/1FF3e58CrXlRGHz3p3NuxTf1do7Kuaxy46QobN7wiUzg/edit
  
 สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา  วิชาเอก
การฝึกสอนกีฬากอล์ฟ
 
 ชั้นปีที่ 2 (กก.2) 
 ชั้นปีที่ 3 (กก.3) https://docs.google.com/forms/d/1oHs8QZoidlNcV8AFXF1BBvNn2enBPBfgoVN_oaCYgas/edit
  ชั้นปีที่ 4 (กก.4)https://docs.google.com/forms/d/1H9FnAUHth1YdtWQNPmUCWMvHzAjrBqYJWHbZylZc11M/edit
  
  


สาขาวิชาการจัดการกีฬาแบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(กฝ)
 ชั้นปีที่ 1(กฬ.1)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU36sk59Z79DC5mv42qWRuix25YGLd9H8PCGGfiiAj5qLToQ/viewform
 ชั้นปีที่ 2(กฬ.2)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9pYwfbzDzPY3VGHps9Nh2HG8a0tWu_6glOjbZ-xPxkfvC_g/viewform
 ชั้นปีที่ 3(กฬ.3)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3L1pwIfW4QUZ6ZnbIEKInbTsTvLjcU0Ph9Q0FzxwMwtiZYA/viewform
 ชั้นปีที่ 4(กฬ.4)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqy5lvvt5k-LtfUlgaZEU8By-LdqF0ecf6lQ1ZUFWvXqC4IA/viewform
 สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(นท)
 ชั้นปีที่ 1(นท.1)
 ชั้นปีที่ 2(นท.2)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIdoaUPjCb_xaC9aRs4MJrXP04Aqkicr5RBIzzidUeVXg1XQ/viewform
 ชั้นปีที่ 3(นท.3)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddenKfMNsI0Tmm1-xm6FE0UrhunFLpiZJNacfN3VN59TliDg/viewform

 ชั้นปีที่ 4(นท.4https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewOl2FiRVl0a9QOq0bgwrlh8ULdnxPsQDOixCR8AbmoVa6BQ/viewform
 สาขาวิชาสื่อสารการกีฬาแบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(สก)
 ชั้นปีที่ 1(สก.1)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmfQ2t37bhRHk6S4q_oh2YulBienjaDgkta5-0c86QK94nfA/viewform
 ชั้นปีที่ 2(สก.2)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmfQ2t37bhRHk6S4q_oh2YulBienjaDgkta5-0c86QK94nfA/viewform
ชั้นปีที่ 3(สก.3) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf74IHt0dyZdKqLea07l55B98YMXtHMRbC_wQNVMLtoz2v4Dw/viewform
ชั้นปีที่ 4(สก.4) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeprqdf8oR0lx9_26lpgGQ5Z8fLSiVIYCO7VgxiG_SE94_V3g/viewform

 สาขาวิชาพลศึกษา แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(พล)
 ชั้นปีที่ 1 (พล.1)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKzVcGkdPLPuURtWDUY2Bthg1UUrWU8halWccWB759pmqzwQ/viewform
 ชั้นปีที่ 2 (พล.2)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5uUfzSAnfnCXdWcIFZfU28ROL1yMXMmWC5IJcsGmZ_jNqOw/viewform
 ชั้นปีที่ 3 (พล.3)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiWarHIMllOm0E2za_C_a8kYj0cYFUny2AjUXJQbQevCyt2A/viewform
 ชั้นปีที่ 4 (พล.4)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxLuFueUFVwIamYyRoiEJgFC31xE0ENMBSQNTxoatxyj7qMw/viewform
  


จัดทำโดย...: ฝ่ายวิชาการ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี