แบบประเมินการสอน ฝ่ายวิชาการ


  
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

(ระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม 2560)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิชาเอก การฝึกสอนกีฬา     

แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(วก)
ชั้นปีที่ 1 (วก.1)https://docs.google.com/forms/d/1zElNwPgPzPJMUScNFGl2kkZBDOFUerd6fD1T-d4uOFs/edit
ชั้นปีที่ 2 (วก.2)https://docs.google.com/forms/d/1jKgYQPiNxX3T94tglPdmpqwfTyqJHfPdcHHwBAWKM-U/edit
ชั้นปีที่ 3 (วก.3)https://docs.google.com/forms/d/1RFI7pajRUDQwgHX2me1ddydZAgb3vC1EPbbcPwRVZ6k/edit
ชั้นปีที่ 4 (วก.4)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิชาเอก การฝึกสอนกีฬา
 แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(กฝ)
 ชั้นปีที่ 1 (กฝ.1)https://docs.google.com/forms/d/1K7bLtjyMveD6uwyNEqrSRtYnM3bYHHmtRUokDyP9F5Y/edit?usp=drive_web
 ชั้นปีที่ 2 (กฝ.2)https://docs.google.com/forms/d/17odN_hX5OoZFWkum5y-cU6AIDK743bfy_jRGxLoQe_U/edit
 ชั้นปีที่ 3 (กฝ.3)https://docs.google.com/forms/d/1kNiQgoDz_s-JnQO9Lc2--5PupqOIx8iL3MYEHKDSJBo/edit
ชั้นปีที่ 4 (กฝ.4) 
  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
วิชาเอก การส่งเสริมสุขภาพ
 แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(กส)
 ชั้นปีที่ 1 (กส.1)https://docs.google.com/forms/d/1I0wPOC0W_n-tWN2ZXp0W-4aAxeVBn1xJYiaWczK5aTA/edit
 ชั้นปีที่ 2 (กส.2) https://docs.google.com/forms/d/1ANyZvzPdAAcpDL5tK4UHoK_JANwJWEVUXTZkyF98WiQ/edit
 ชั้นปีที่ 3 (กส.3) https://docs.google.com/forms/d/1Yj73wW9UeI53lji4DyjTY7o3yI8V1LN8RfjkuHBIV7Q/edit
 ชั้นปีที่ 4 (กส.4) 
  
 สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา  วิชาเอก
การฝึกสอนกีฬากอล์ฟ
 
 ชั้นปีที่ 2 (กก.2) https://docs.google.com/forms/d/1OrPAk7BscsLnwPjihWLqn2s_EzN-UgBIjE7N7zTQuAk/edit
 ชั้นปีที่ 3 (กก.3) https://docs.google.com/forms/d/1Z3X8QmQDl9eY1dkqVfzoF54qSNZKANbL2jelet3dW28/edit
  ชั้นปีที่ 4 (กก.4)
  


สาขาวิชาการจัดการกีฬาแบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(กฝ)
 ชั้นปีที่ 1(กฬ.1)https://docs.google.com/forms/d/1CvW4Dhonoafk6ceTQ1oVxh5jVZSwjMqOwCFrehR_tP8/edit
 ชั้นปีที่ 2(กฬ.2)https://docs.google.com/forms/d/1lkzF4oKXufzlt20pEDRDYWGDwMn6H_YESYDQ1mlHKwg/edit
 ชั้นปีที่ 3(กฬ.3)https://docs.google.com/forms/d/1zYu3GX0cpKoUR4fSYUGm5AeNSut4P2sX31r0UV-KXeY/edit
 ชั้นปีที่ 4(กฬ.4)
 สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(นท)
 ชั้นปีที่ 1(นท.1)https://docs.google.com/forms/d/1LLQkTy8efY3fFoOVdDizBFjflopJQrWTpFwoFJKFi8I/edit
 ชั้นปีที่ 2(นท.2)https://docs.google.com/forms/d/1NtLCVaMWsoy54VnX3EBrvTlKxayt26z6xtvtqVVWcMs/edit
 ชั้นปีที่ 3(นท.3)https://docs.google.com/forms/d/1AcHd3Qm-YKay5Yph42lnEVvCQeCec3HOiBE3A5_X0B8/edit
 ชั้นปีที่ 4(นท.4
 สาขาวิชาสื่อสารการกีฬาแบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(สก)
 ชั้นปีที่ 1(สก.1)https://docs.google.com/forms/d/1Z6aumvReYF9UxFqyl5C7HGwNJIDr1L5O8SQmLBtDt7I/edit
 ชั้นปีที่ 2(สก.2)https://docs.google.com/forms/d/1S97jo3PnvFAS--FcwOL3TgUpSekm-GYPofGvXghjNYM/edit
ชั้นปีที่ 3(สก.3) https://docs.google.com/forms/d/1JG5HHhqLX1LetohqnxcnaMtGypJrEp6tVRDcwDPmjOs/edit
 

 สาขาวิชาพลศึกษา แบบประเมินจำแนกตามระดับชั้นปี(พล)
 ชั้นปีที่ 1 (พล.1)https://goo.gl/forms/VxVR6vrPuA8PDQYg2
 ชั้นปีที่ 2 (พล.2)https://goo.gl/forms/tAbRy91UAjCdNwcE3
 ชั้นปีที่ 3 (พล.3)https://goo.gl/forms/MK32oNtynwQJ443E3
 ชั้นปีที่ 4 (พล.4)https://goo.gl/forms/E8TixKVGmYHGdTt03
  


จัดทำโดย...: ฝ่ายวิชาการ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี