ข้อมูลสถิตินักศึกษา

 ลำดับที่

 สาขาวิชา

 ปีการศึกษา 2557

 ปีการศึกษา 2556

 ปีการศึกษา 2555

 จำนวนรับเข้า(คน)

 สำเร็จการศึกษา(คน)

 จำนวนรับเข้า(คน)

 สำเร็จการศึกษา(คน)

 จำนวนรับเข้า(คน)

 สำเร็จการศึกษา(คน)

 1

 รัฐประศาสนศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 2

 การจัดการ

 

 

 

 

 

 

 3

 การบัญชี

 

 

 

 

 

 

 4

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 5

 การตลาด

 

 

 

 

 

 

 6

 สาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 7

 วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

 

 

 

 8

 การศึกษาปฐมวัย