ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาในวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 เวลา 12.30-15.30 น.
>> ประชาสัมพันธ์ถึงบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ให้บัณฑิตทุกท่านตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ได้ที่  http://goo.gl/forms/Or3XlJrvMr
>>กำหนดการเปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน 2558
28 พ.ค 59  วันเปิดภาคเรียน  
17 ก.ค 59  วันสุดท้ายของการเรียน  
23-29 ก.ค 59  สอบปลายภาค