ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาในวันที่ 4 กรกฏาคม 2563 เวลา 12.30-15.30 น.
>> ประชาสัมพันธ์ถึงบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ให้บัณฑิตทุกท่านตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ได้ที่  http://goo.gl/forms/Or3XlJrvMr
>>กำหนดการเปิดภาคเรียน 
4 ก.ค ุ63  วันเปิดภาคเรียน  
17 ต.ค 63  วันสุดท้ายของการเรียน  
23-29 ต.ค ุ63  สอบปลายภาค