การเผยแพร่วิจัย ปี 2557

คณะบริหารธุรกิจ  มีบุคลากรสายวิชาการ    ท่าน

 บทความวิชาการและบทความวิจัย ผู้วิจัย การตีพิมพ์/เผยแพร่ ไฟล์ คะแนน
(สกอ./สมศ.)
   
 1. การออกแบบและพัฒนาเว็ปไซด์เทคโนโลยีภูมิบัณฑิต

 
   มัลลิกา  ทวาศิริ
  ณิชานันท์  สอนเต็ม

    การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557  ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น วันที่ 10 ตุลาคม 2557

   
      
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
   0.20/0.25
 
    2.  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2556

  สิรวิชญ์  ปิ่นคำ
  หทัยรัตน์ อนวัชชกุล


 
  การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน  เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทราราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 4-5 สิงหาคม 2557
 
      https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
   0.20/0.25
 
  3. 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง โรคเบาหวานคลินิกโรคเบาหวาน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง
 จังหวัดอุดรธานี


  สุริยันต์  จันทรา
  สุปรียา  คูหล่า
  เนารุ่ง   วิชาราช

 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557  ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น วันที่ 10 ตุลาคม 2557
      
       https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2

 
   0.20/0.25
 
   4. 
การศึกษาความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนและสถานประกอบการในจังหวัดหนองบัวลำภู

   นิโรจน์ วงศ์เมืองแก่น    
   จักรพนธ์  อบมา
   พินันท์ ลาดบัวขาว
   สุจิตรา  แสงจันดา
   นุจรี  มาสภา
   จุฑาภรณ์  ทองปน

 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558

      
      
    
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
   0.20/0.25
    
  5. ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตำบลกุดจิด อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  
   ธีรวัฒน์  หินแก้ว
  การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8    ณ โรงแรม A-ONE พัทยา  วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2558

  
   0.20/0.25
 
   6. การพัฒนาระบบการสืบค้นผลงานวิจัยและโครงงานนักศึกษา : กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต

 
  นิโรจน์ วงศ์เมืองแก่น 
  จักรพนธ์  อบมา
   พินันท์ ลาดบัวขาว
   สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย
 
   การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติ 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร

 

      https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
   0.20/0.25
   
    7. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
.
   
   ชฏารัฐ ขวัญนาค
   นุจรี  มาสภา
   ดร.อดิศร ศรีเมืองบุญ
   วิชุตา  สมจิตร
   
   การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (NEUNIC 2015) วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

      https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
   0.20/0.25
   
    8. การพัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ
  
  กัญญารัตน์ หัสโรค์
  สุวิทชาญ  แก้วสุวรรณ
 
   การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (NEUNIC 2015) วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

     https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
   0.20/0.25
 
     9. การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
    
 
   อนุเทพ ธนานุกูลสมบัติ
  
ดร.สมชาย  พาชอบ   
 
   
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (NEUNIC 2015) วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

     https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
   0.20/0.25
   
    10.  การพัฒนาโปรแกรมบัญชีครัวเรือนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 
   สุวิทชาญ  แก้วสุวรรณ
   ราชสีห์  ศรีเสน่ห์
   มณีวรรณ  ศรีปาน
    
    การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (NEUNIC 2015) วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

    
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
   0.20/0.25
 
    11.  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
   
   ธีรวัฒน์  หินแก้ว
   เพ็ญประภาพร  ศรีคูณลา
   
     การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (NEUNIC 2015) วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

    
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
   0.20/0.25
 
    12  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อดอกไม้จันทน์ของบ้านทุ่งโปร่ง ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

   ดร.สมชาย  พาชอบ 
    
     การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (NEUNIC 2015) วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

    
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
   0.20/0.25
 
    13. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดทำบัญชีครัวเรือนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 
    พยุงศรี ดีโคตร
    
    
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (NEUNIC 2015) วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

    https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
   0.20/0.25
 14. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2557
 สิรวิชญ์  ปิ่นคำ
  หทัยรัตน์ อนวัชชกุล
 การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2  วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา  
   0.20/0.25
 15

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประชาคมอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีออรัสมา

The development of electronic media The Asean Community with Aurusma Technology

 เนารุ่ง วิชาราช 

งานประชุมสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ (TCI) กลุ่มที่ 1 ISSN 2408-1647

 

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ (TCI) กลุ่มที่ 1 ISSN 2408-1647

 0.80/1.0
   
 คะแนนรวม สกอ. 
(ร้อยละ)
 
   
 คะแนนรวม สมศ. 
(ร้อยละ)
 คณะรัฐศาสตร์   มีบุคลากรสายวิชาการ      ท่าน

 บทความวิชาการและบทความวิจัย ผู้วิจัย การตีพิมพ์/เผยแพร่ ไฟล์ คะแนน
   
   1. ศึกษารูปแบบศูนยเรียนรู้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลวังทอง อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 ยิ่งศักดิ์  แพงจันทร์ศรี

 สุรชัย  ชูคง   

   การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 2 ชุมชนท้องถิ่น: พลังแห่งการปฏิรูปประเทศไทย ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 7 สิงหาคม 2557

   
      
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
  0.20/0.25
   
     2.การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางการศึกษาของกฤษณมูรติเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

 
  พินันท์  ลาดบัวขาว
  นิโรจน์ วงศ์เมืองแก่น
 
สุรเดช  พรมคำ     
 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติ 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร

 

     
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
  0.20/0.25
     
      3. คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดหนองบัวลำภู
 
  ดร.ชาญยุทธ  หาญชนะ
 
ดร พิชัยรัฐ  หมื่นด้วง
 
พินันท์  ลาดบัวขาว
  
ดร.อดิศร  ศรีเมืองบุญ
  ฐานิกา  สอนทา  


 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติ 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร


 

     
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
  0.20/0.25
   
      4. ธรรมาภิบาลในการบริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหัวนาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
 
  สมศักดิ์  สุกเพ็ง
  พินันท์  ลาดบัวขาว
  
สุรเดช  พรมคำ  
 
นิโรจน์ วงศ์เมืองแก่น
  
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติ 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร

 

     
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
  0.20/0.25
   
      5.  ปัญหาการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 
    ฉัตรเพชร  ใจกล้า
   
    การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (NEUNIC 2015) วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

    
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
  0.20/0.25
     
      6. แนวทางพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต จังหวัดหนองบัวลำภู


  ดร.ชาญยุทธ  หาญชนะ
 
ยิ่งศักดิ์  แพงจันทร์ศรี
  สุรเดช  พรมคำ 
 
  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (NEUNIC 2015) วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

      
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
  0.20/0.25
   
     7. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 
   ดร.ชาญยุทธ  หาญชนะ
  
ดร พิชัยรัฐ  หมื่นด้วง
  
ดร ปรีชา หอมประภัทร
 
   การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (NEUNIC 2015) วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

      https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
  0.20/0.25
   
     8. การศึกษาแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 
  ดร ปรีชา หอมประภัทร
  ดร.ชาญยุทธ  หาญชนะ
  วัชราภรณ์  พรมพลเมือง
 
   การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (NEUNIC 2015) วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

     
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
   0.20/0.25
   
  9.  บทบาทประชาสังคมที่มีต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 
  ดร พิชัยรัฐ  หมื่นด้วง
  ดร.พิชัย  ขวัญทอง
 
   การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (NEUNIC 2015) วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

     
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
  0.20/0.25
   
 คะแนนรวม สกอ. 
(ร้อยละ)
 
   
 คะแนนรวม สมศ. 
(ร้อยละ)
 คณะวิทยาศาสตร์   มีบุคลากรสายวิชาการ    ท่าน

 บทความวิชาการและบทความวิจัย ผู้วิจัย การตีพิมพ์/เผยแพร่ ไฟล์ คะแนน
   
   1.การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงาน ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง
 จังหวัดหนองบัวลำภู
 
   สุวัฒน์  ศิริแก่นทราย

     การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน  เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทราราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 4-5 สิงหาคม 2557

   
      
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
   0.20/0.25
 
    2. การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 
  สุวัฒน์  ศิริแก่นทราย
 
    การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558

 

     https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
  0.20/0.25
 
   3.ความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนต่อการบริโภคผักผลไม้และอาหารว่าง
 ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 
  กริช  เรืองไชย
  รศ.เบญจา  มุกตพันธ์
 
   การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558

 

    https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
  0.20/0.25
     
    4. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติกับการซื้ออาหารของประชาชนระดับครัวเรือน ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
   รพีพัฒน์ นาคีภัย
  
ผศ.ดร.สุวลี โล่วิรกรณ์
 
    การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558

 


     https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
  0.20/0.25

     5. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าไฮ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
 
    มนฑิญา กงลา
    จรวย กงลา
 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558
 

     https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
  0.20/0.25
 
     6. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนในตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 
  สุวัฒน์  ศิริแก่นทราย
   
 
   การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

  
  0.20/0.25
 
     7. การบริโภคอาหารว่างและเครื่องดื่มรสหวานที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดกาฬสินธุ์   

 
  กริช  เรืองไชย
 
    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

  
  0.20/0.25
   
 คะแนนรวม สกอ. 
(ร้อยละ)
 
   
 คะแนนรวม สมศ. 
(ร้อยละ)
 


คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีบุคลากรสายวิชาการ    ท่าน

 บทความวิชาการและบทความวิจัย ผู้วิจัย การตีพิมพ์/เผยแพร่ ไฟล์ คะแนน
   
   1. การลดฮาร์โมนิคโดยใช้เทคนิคโครงสร้างเดือยคู่ขนานบนสายส่ง สำหรับสายอากาศไมโครสตริปขั้วเดี่ยวความถี่ 2.4 GHz

   
  จักรพนธ์  อบมา
  นิโรจน์ วงศ์เมืองแก่น
  รัตนากร  วังคำแหง

   การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11-12 กันยายน 2557

   
      
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
  
   0.20/0.25
   
  2. การพัฒนาวงจรทบระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันเอาท์พุต 5 ระดับ

 
เลิศพันธ์ เพียรสร้างสรรค์
 
รศ.ดร.สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์


  การประชุมวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37
(EECON-37)ระหว่างวันที่ 19 – 21พฤศจิกายน2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น
 
      https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
  0.20/0.25
   
      3. การเพิ่มประสิทธิภาพสายอากาศไมโครสตริปความถี่ 2.4 GHzสําหรับเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายโดยใช้เทคนิคตัวเชื่อมต่อไมโครสตริปที่ถูกตัวต่อสตับแบบลัดปลายสายบนสายส่งแบบคู่ขนาน

  จักรพนธ์  อบมา
  ประกาศิต ปรายพาล
 
    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎ
 อุตรดิตถ์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 2
  (สิงหาคม – กันยายน 2557)
  ISSN 1686 4409   ฐาน TCI กลุ่ม 2 

      
       https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2

 
  0.40/0.25
 
    4.
การศึกษาการเจริญเติบโตของถั่วงอกที่ปลูกภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็กในเทคนิคการทดลองรูปทรงกลม

  ประกาศิต ปรายพาล
  ศิวกร  แก้วรัตน์
  อุดมพล  นาอุดม
  สมชาติ  โสนะแสง
 
     
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎ
 อุตรดิตถ์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ 2
  (สิงหาคม – กันยายน 2557)
  ISSN 1686 4409  ฐาน TCI กลุ่ม 2 

      
       https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
  0.40/0.25
 
      

    5. A Voltage-Lift Switched Inductor DCDC Multilevel Boost


Leardpan  PIANSANGSAN
Singthong PATTANASETHANON
 
  
PRZEGLAD
   ELEKTROTECHNICZNY,
   ISSN 0033-2097, R. 91 NR
   4/2015
ฐานข้อมูล Scopus
      
       https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2

 
  1.00/0.25
 
      

   6. วงจรทบแรงดันอัตราขยายแรงดันสูงด้วยเซลส์ยกระดับแรงดัน และวงจรคูณแรงดัน

 
  เลิศพันธ์ เพียรสร้างสรรค์
 

   การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (EE-NETT 2015) ณ โรงแรม A-ONE พัทยา 27-29 พฤษภาคม 2558

      
 
       https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2

 
  0.20/0.25
 
     7. วงจรทบระดับแรงดันชนิดควอเดตริค อัตราขยายแรงดันสูง

  เลิศพันธ์ เพียรสร้างสรรค์
  รศ.ดร.สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์


  การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
(E-NETT 2015) ณ โรงแรมบางแสน เฮริเทจ จ.ชลบุรี 17-19 มิถุนายน 2558

      
       https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2

 
  0.20/0.25
  
   8. การค้นคืนภาพโดยวิธีการแปลงเวฟเลตและโครงข่ายประสาทเทียม
 
 เลิศพันธ์ เพียรสร้างสรรค์
  รศ.ดร.สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์
 
    การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

       
https://drive.google.com/file/d/0BzvOB7xcFXWQV2QxT25oRUpTMkE/view?usp=sharing
 
  0.20/0.25
 
     9. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำมันเมล็ดกระทิงและทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้น้ำมันเมล็ดกระทิงเป็นเชื้อเพลิง

 
  ว่าที่ รต.ชัยณรงค์  หล่มช่างคำ
  ฐิติมา  แก่นท้าว
  นิโรจน์  วงศ์เมืองแก่น
  
  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร


 
       https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
  0.20/0.25
   
     10. การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างเดือยแบบคู่ขนานเพื่อหยุดแถบความถี่ผ่านในสายส่งสำหรับสายอากาศไมโครสตริปความถี่ 2.4 GHz

 
  จักรพนธ์ อบมา
 
นิโรจน์  วงศ์เมืองแก่น
 
   การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (NEUNIC 2015) วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

      
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
  0.20/0.25
 
     11. วงจรยกระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงชนิดอินเตอร์ลีฟอัตราขยายแรงดันสูง
 
  สำราญ  เลิศคอนสาร
  ชฎารัฐ  ขวัญนาค
  สุจิตรา  แสงจันดา
 
    การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (NEUNIC 2015) วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

       https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
  0.20/0.25
   
 คะแนนรวม สกอ. 
(ร้อยละ)
 
   
 คะแนนรวม สมศ. 
(ร้อยละ)
 


คณะศึกษาศาสตร์  มีบุคลากรสายวิชาการ    ท่าน
.
 บทความวิชาการและบทความวิจัย ผู้วิจัย การตีพิมพ์/เผยแพร่ ไฟล์    คะแนน
   
   1. ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักศึกษาวิทยาลัย
 พิชญบัณฑิต ปี 2556
 
  ดร.อดิศร  ศรีเมืองบุญ
 
ดร.พิชัยรัฐ  หมื่นด้วง

  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557  ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น วันที่ 10 ตุลาคม 2557

   
      
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
  0.20/0.25
   
    2. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพิชญบัณฑิต จังหวัดหนองบัวลำภู

 
ดร.อดิศร  ศรีเมืองบุญ
 
ดร.พิชัยรัฐ  หมื่นด้วง


 
  
การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน  เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทราราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 4-5 สิงหาคม 2557
 
      https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
   0.20/0.25
 
    3. คุณลักษณะของครูผู้สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู

 
 ดร.อดิศร  ศรีเมืองบุญ
 ดร.ชาญยุทธ  หาญชนะ
 นิติกรณ์  ปัญญากุล
 
   
 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (NEUNIC 2015) วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 
      https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
   0.20/0.25
    
     4. สมรรถนะของครูปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู
   

 
  สุรเดช  พรมคำ
  วัชราภรณ์  พรมพลเมือง
  ฐานิกา  สอนทา
     
   การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (NEUNIC 2015) วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
     https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
   0.20/0.25
   
 คะแนนรวม สกอ. 
(ร้อยละ)
 
   
 คะแนนรวม สกอ. 
(ร้อยละ)