การเผยแพร่วิจัย ปี 2555 บทความวิชาการและบทความวิจัย  ผู้วิจัย การตีพิมพ์/เผยแพร่ ไฟล์ คะแนน
(สกอ./ สมศ.)
 
    1. มัลติมีเดียบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมความรู้เรื่องประชาคม
    เศรษฐกิจอาเซียน.

 
  มัลลิกา  ทวาศิริ และ
  สำราญ  เลิศคอนสาร
     
    การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 29 มีนาคม 2556

 
       https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxNjk5MjlmNzBiMGE4OGI2
 
    0.25/0.25
 
    2. การศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
  บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
  นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในจังหวัดเลย
  และหนองบัวลำภู 


  ประกาศิต ปราบพาล 
  วุฒิไกร  จำรัสแนว
  สมชาติ โสนะแสง
 
   การประชุมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6 
15-17 พฤษภาคม 2556 

 
       https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDoxOGZjNWZjYzk5OTFiZmRl
 
   0.25/0.25
 
    3. Microstrip  Directional  Couplers  with  Doubly Centrally
  Located  Inductive   Compensation

  Ravee Phromroungsri
  Somchart Sonaseng
  Niwat Angkawisittapan
  Noparat Thammawongsa
 
    Science and Engineering Symposium 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2012

     
       https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY2FkZW1pY3BjYnxneDo2ZWZkOGE1NzQ0NTI2MjU3
 
 0.25/0.25
    รวมคะแนน สกอ. 
    รวมคะแนน สมศ.