นำวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี 2556

คณะบริหารธุรกิจ

 งานวิจัย ผู้วิจัย นำไปใช้ประโยชน์ 
  
    1. 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต

 
   
เนารุ่ง  วิชาชาญ
  
      
นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น 
   
  
    2. 
แนวทางการพัฒนาศึกยภาพอาจารย์ทางด้านสารสนเทศของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต สู่อาเซียน เรื่องอีเลิร์นนิง

 
  ชฏารัฐ  ขวัญนาค 
  และมัลลิกา  ทวาศิริ

 
         
นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทคนิคพิชญบัณฑิต
 
     3. 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2556

 
  
สิรวิชญ์  ปิ่นคำ
  หทัยรัตน์ อนวัชชกุล
 
     
นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายการให้บริการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2556
    
     4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

 
  ธีรวัฒน์  หินแก้ว และคณะ
 
          นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพิชญบัณฑิต   
คณะรัฐศาสตร์

 งานวิจัย ผู้วิจัย นำไปใช้ประโยชน์ 
  
     1. 
การศึกษาแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 
   
ดร ปรีชา หอมประภัทร
 
      นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายการจัดการบริหารองค์กร จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลนามะเฟือง แบบมีส่วนร่วม 
 
     2. ความต้องการการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

 
  ศิวมินทร์  มีทองคำ 
 
     
นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายการจัดการบริหารองค์กร จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลป่ามะนาว แบบมีส่วนร่วม 
คณะวิทยาศาสตร์

 งานวิจัย ผู้วิจัย นำไปใช้ประโยชน์ 
 
     1. 
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงาน ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู.

 
  
สุวัฒน์  ศิริแก่นทราย
 
       นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายเชิงสาธารณะในการกำหนดนโยบายของตำบลบ้านพร้าว ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
   
     2. 
การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกาลังกายโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อ ป้องกันภาวะน้ำหนักเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

 
  อภิญญา  อุตระชัย
 
    
นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายการส่งเสริมด้านสุขภาพในการป้องกันน้ำหนักเกิน ของโรงเรียนบ้านหนองหิน เทศบาลเมืองอุดรธานี  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

 งานวิจัย ผู้วิจัย นำไปใช้ประโยชน์ 
 
    1. 
การออกแบบและสร้างสายอากาศขั้วเดี่ยวสามแถบความถี่ขนาดกะทัดรัด สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่อข่ายท้องถิ่นไร้สายเครือข่าย

    
   จักรพนธ์  อบมา  และคณะ 


     2. การออกแบบวงจรกรองแถบความถี่ผ่านที่ 10.7 MHz แบบสมดุล เพิ่มค่าคุณภาพสูงโดยใช้เทคนิคการป้อนกลับแบบบวก ความไวต่ำ และปรับค่าความถี่ด้วยกระแส
 

 
    สำราญ  เลิศคอนสาร  
  และคณะ