นำวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี 2557


คณะบริหารธุรกิจ

 งานวิจัย ผู้วิจัย นำไปใช้ประโยชน์
    
     1. การพัฒนาระบบการสืบค้นผลงานวิจัยและโครงงานนักศึกษา : กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
     

    นิโรจน์ วงศ์เมืองแก่น


     2. การ พัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ


    กัญญารัตน์ หัสโรค์
    สุวิทชาญ  แก้วสุวรรณ

     นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสว่าง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (สพฐ.เขต1)

     3.
ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตำบลกุดจิด อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

    ธีรวัฒน์  หินแก้ว


     4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2557
 

  สิรวิชญ์  ปิ่นคำ
  หทัยรัตน์ อนวัชชกุล

    
นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายการให้บริการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2557
 
     5. สื่อ CAI การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีครัวเรือนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

 
   สุวิชชาญ  แก้วสุวรรณ
   ราชสีห์  ศรีเสน่ห์


   
   
   
   
   


คณะรัฐศาสตร์

 งานวิจัย ผู้วิจัย นำไปใช้ประโยชน์
    
     1. ธรรมาภิบาลในการบริหารท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


  สมศักดิ์  สุกเพ็ง 
  พินันท์  ลาดบัวขาว
  
สุรเดช  พรมคำ   
  
นิโรจน์ วงศ์เมืองแก่น


      
   
   
   
   
   
   
   


คณะวิทยาศาสตร์

 งานวิจัย ผู้วิจัย นำไปใช้ประโยชน์
 
   1. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าไฮ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
   
 
    มนฑิญา กงลา
    จรวย กงลา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 งานวิจัย ผู้วิจัย นำไปใช้ประโยชน์
    
      1. การออกแบบและพัฒนารถตัดหญ้าควบคุมด้วยวิทยุบังคับโดยใช้พลังงานสิ่งแวดล้อม


 ว่าที่ รต.ชัยณรงค์  หล่มช่างคำ


      2. วงจรยกระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงชนิดอินเตอร์ลีฟอัตราขยายแรงดันสูง


  สำราญ  เลิศคอนสาร
คณะศึกษาศาสตร์

 งานวิจัย ผู้วิจัย นำไปใช้ประโยชน์
   
 1. คุณลักษณะของครูผู้สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู
     
 
   ดร.อดิศร  ศรีเมืองบุญ

 
  2. สมรรถนะของครูปฐมวัยในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู


  สุรเดช  พรมคำ
  วัชราภรณ์  พรมพลเมือง
  ฐานิกา  สอนทา


  
  3.   การศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

 
  ดร.ปุณมนัสพงศ์ ปุณประเสริฐ
 
     นำไปใช้ประโยชน์เชิงนโนบายการบริหารจัด
การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร