การเผยแพร่วิจัย ปี 2560

ชื่อเรื่องวิจัย

ชื่อนักวิจัย

เผยแพร่ผลงานวิจัย

คะแนน

(สกอ./สมศ.)

คณะบริหารธุรกิจ

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของสมาชิกกองทุนในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี  

ธีรวัฒน์ หินแก้ว, ดร.อดิศร ศรีเมืองบุญ, นิโรจน์ วงศ์เมืองแก่น

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง“The University of Everywhere : International Networking” The 5th CAS National and International Conference 2017 (CASNIC 2017) วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโรงแรม Green Hotel & Resort

 

 ผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ส่วนการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หนองบัวลำภู 

นุชรี  พิทักษ์ นิติกรณ์  จันทรสุริยะศักดิ์  มิรัญตรี  คํามา   สุจิตรา  แสงจันดา

การประชุมวิชาการระดับชาติปี 2560 : สันตพลองค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2 (The 2nd National Conference Academic 2017 : SantapolKnowledge Research to Development) วันเสาร์ ที่ 25พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร ชั้น 5อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล 

 

 เส้นทางเศรษฐกิจการค้าเสรีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา : สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที 3

 อ.จินตนา  สุริยะศรี, อนุเทพ ธนานุกูลสมบัติ, ดร.สมชาย พาชอบ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2560 : สันตพลองค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2 (The 2nd National Conference Academic 2017 Santapol Knowledge Research to Development) วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล 

 

 ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดอุดรธานี

 อ.พยุงศรี  ดีโคตร, ดร.สมชาย พาชอบ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2560 : สันตพลองค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2 (The 2nd National Conference Academic 2017 Santapol Knowledge Research to Development) วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล 

 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเทคนิคความจริงเสริมบนสมารทโฟนเพื่อแนะนําสถานที่ทองเที่ยว บนแผนที่ทองเที่ยวอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

นิโรจน  วงศเมืองแกน  ธีรวัฒน  หินแกว  สุจิตรา  แกวจันดา  และ  ศราวุฒิ  จําวัน 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ครั้งที่ ๕“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”วันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 การพัฒนาระบบเว็บเบสแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกและประเมินผล ผลงานอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาบนระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง

 สุวิทชาญ แก้วสุวรรณ

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1  17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากแกนตะวัน ของบานถ้ํากองเพล  ตําบลโนนทัน  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

 สุจิตรา  แสงจันดา  มิรัญตรี  คํามา  และ  นิโรจน  วงศเมืองแกน 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”วันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

อิทธิพลของสื่อโฆษณาร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

นายศรายุทธ อินตะนัย, นางสาวณัฐรดี ภู่มงคลสุริยา และ นายชิตพล วิไลงาม 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนครครั้งที่ 1  17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 

 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าหัตถกรรมจักสานท้องถิ่น     กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม จักสานบ้านเชียงพิณ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 ธัญญาภรณ์  ใจปานแก่น  น้ำเพชร  บานชื่น  กฤษยา  ภู่มงคลสุริยา

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1  17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนค 

 

 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 นิติกรณ์ จันทรสุริยะศักดิ์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการท่องเที่ยวสวนหินผางามอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

 มิรัญตรี คำมา  ณัจฉรียา ยางนอก  พยุงศรี ดีโคตร และสุจิตรา แสงจันดา

 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประชาคมอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีีความเป็นจริงเสริม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

 เนารุ่ง วิชาราช,ภาคิน อนันตโสภณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น" ระหว่างวันที่  19-20 กรกฏาคม 2561

 

 ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและ การปฏิบัติทางการบัญชี กับประสิทธิภาพการ น าเสนองบการเงินในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

มินท์ธิตา ถึงฝั่ง

การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” 21 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  

 

 คุณลักษณะของบัญชีบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับ สถานประกอบการในจังหวัดอุดรธานี

 มณีวรรณ ศรีปาน

การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” 21 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะรัฐศาสตร์

 

ปัญหาข้อกฎหมายในกรณีเมาแล้วขับในจังหวัดอุดรธานี ตามมาตรา 43(2) แห่งพระราชบัญญัติจราจร ทางบก พ.ศ. 2522 

ทักษะ  ปาระแก้ว, ดร.บุญเหลือ  บุบผามาลา และดร.สุปัน  สมสาร์

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง“The University of Everywhere : International Networking” The 5th CAS National and International Conference 2017 (CASNIC 2017) วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโรงแรม Green Hotel & Resort

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

พีระยุทธ ศิลาพรหม,ดร.บุญเหลือ บุบผามาลา,ทักษะ ปาระแก้ว

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง“The University of Everywhere : International Networking” The 5th CAS National and International Conference 2017 (CASNIC 2017) วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโรงแรม Green Hotel & Resort

 

 การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือน ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ชาญยุทธ  หาญชนะ  แสงอุษา  ภูมงคลสุริยา  สุรเดช  พรมคํา  และ  ปรีชา  หอมประภัทร

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”วันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในจังหวัดหนองบัวลำภู

พินันท  ลาดบัวขาว  เกรียงศักดิ์  แกวนาค  ชาญยุทธ  หาญชนะ  และ  สุปน  สมสาร

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”วันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์

 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษา อุดรธานี

 สุพัชชา ศรีนา  มนฑิญา กงลา  และสุพัตรา บุตราช

 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

 

สถานการณการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียโคลฟิอรมในรานอาหารและศูนยอาหาร : กรณีศึกษาพื้นที่ เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

จุฑามาศ  เหลาพรม  และ  นิตยา  ศรีวิชา

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”วันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในอําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

 จุธาภรณ  ทองปน 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”วันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 นวัตกรรมปูนแดงกําจัดลูกน้ํายุงลาย ในหมูที่ 4 บานยางหลวงเหนือ ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัด หนองบัวลําภู 

 วิชุตา  สมจิตร

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”วันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 การพยากรณ์ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร ประจำวันของผู้สูงอายุจากปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัย ด้านเศรษฐกิจสังคม ปัจจัยด้านสุขภาพ และปัจจัยด้าน การสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุ ในตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ฐิรพร ไพศาล 

การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” 21 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  

 

 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ นักศึกษาวิทยาลัยพิชญบัณฑิต อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 นิตยา ศรีวิชา 

การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” 21 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

การทดสอบและประเมินผลเครื่องบีบอัดน้ำมันเมล็ดสำโรงแบบใช้เกลียว

ชัยณรงค์  หล่มช่างคำ, อาทิตย์  แสนนาม, กิตติพล  ขาวงาม, สัจพันธ์  จริงมาก, ศราวุฒิ  จำวัน

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง“The University of Everywhere : International Networking” The 5th CAS National and International Conference 2017 (CASNIC 2017) วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโรงแรม Green Hotel & Resort

0.20/0.25

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวงจรไฟฟ้าโดยใช้ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าแบบ RLC  ของนักศึกษาวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า 

สัจพันธ์  จริงมาก

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง“The University of Everywhere : International Networking” The 5th CAS National and International Conference 2017 (CASNIC 2017) วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโรงแรม Green Hotel & Resort

0.20/0.25

 ผลของการติดตั้งจำนวนวาล์วกันกลับและมุมเอียงที่มีผลต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ

กิตติพล ขาวงาม อภิชาติแสนนาม ยุทธนา นามวงษา จีรศักดิ์ ดงแสน ณรงค์ สีหาจ่อง สัมพันธ์ ฤทธิเดช

 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

 การศึกษาการรัดแหวนแมคคานิคอลซีล

อภิชาติ แสนนาม กิตติพล ขาวงาม ยุทธนา นามวงษา จีรศักดิ์ ดงแสนพิพัฒน์ปราโมทย์เหรียญ ชีวนันท 

 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

 ระบบตรวจสอบพฤติกรรมการเป็นสัดของโคโดยใช้เซนเซอร์ความเร่งและเซนเซอร์วัดความเร็วเชิงมุม

 ธนดล รัตนวงศ์

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ The 2nd National and International Conference on Education and Technology 2018ICET II. Critical Innovationวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

 การทดสอบกาต้มน้ำขนาดเล็กพลังงานแสงอาทิตย์

 อติราช สุขสวัสดิ์

เลิศพันธ์ เพียรสร้างสรร

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14  13-15 มิถุนายน 2561 ณ โนโวเทล ระยอง 

 

 ชุดสาธิตการตกอิสระควบคุมด้วยบอร์ดอาดูโน

 สำราญ เลิศคอนสาร 

การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” 21 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์

 


การพัฒนาศักยภาพเว็บไซต์ชุมชนตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

กัลยารัตน์ หัสโรค์, ยุภาวดี  พรมเสถียร

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง“The University of Everywhere : International Networking” The 5th CAS National and International Conference 2017 (CASNIC 2017) วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโรงแรม Green Hotel & Resort

 

 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนในอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อดิศร  ศรีเมืองบุญ   มีศักดิ์ แสงศิลา   สุรเดช พรมคำ   ยุภาวดี พรมเสถียร

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

 การสร้างเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษในเด็กปฐมวัย โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการแยกความแตกต่างในโรงเรียนบ้านสี่แจ  ตำบลผาสุก อำเภอกุมภาปี จังหวัดอุดรธานี

 สุวิชา  พิมพากุล

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1  17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 

 ประสิทธิผลการให้บริการของศูนย์สารสนเทศและ ห้องสมุด วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

 กัลยารัตน์ หัสโรค์ 

 การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” 21 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย

 

 ความสัมพันธทางสังคมเศรษฐกิจของชุมชนไทย–ลาว บริเวณปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีหลัง เขาสูประชาคมอาเซียน 

 สุปน  สมสาร  ชาญยุทธ  หาญชนะ  ดนัย  ลามคํา  และ  พนิันท  ลาดบัวขาว 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”วันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 กระบวนการปรับตัวของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม กรณีศึกษาอำเภอโขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี

 สุปัน สมสาร์  ชาญยุทธ หาญชนะ  ดนัย ลามคำ  เกรียงศักดิ์ แก้วนาค  และพินันท์ ลาดบัวขาว

 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20


ดร.ธีระเดช จิราธนทัต

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง“The University of Everywhere : International Networking” The 5th CAS National and International Conference 2017 (CASNIC 2017) วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโรงแรม Green Hotel & Resort

 

การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชา ED 201หลักการศึกษาและปรัชญา การศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

ดร.ธีระเดช จิราธนทัต

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีที่  7  ฉบับพิเศษ  (เดือนตุลาคม  2560)

http://www.casjournal.cas.ac.th/admin/filedocuments/1515726767-ED033.pdf

 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลของโรงเรียนยูงทองพิทยาคม

สมาน ประวันโต และธีระเดช จิราธนทัต

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   

 

 การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพโดยใช้ภูมิปัญญาไทยในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัด หนองบัวลำภู 

 สุรพงษ์ โคตรมะ  และพิชัยรัฐ หมื่นด้วง 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  

 

 ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับการจัดการความรู้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู

 ภูรีภัทร เสืออินทร์  และพิชัยรัฐ หมื่นด้วง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  

 

  การศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามตัวแบบ I AM READY ของหนํวยงานบริหาร สํวนภูมิภาคสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดเลย 

  ทิวา ปริญแก้ว และชาญยุทธ หาญชนะ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   

 

 แนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัด หนองบัวลำภู

  โชคอำนวย พลมนตรี  และประกอบ คงยะมาศ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนยูงทองพิทยาคมที่มีประสิทธิผล

 สมาน ประวันโต  และธีระเดช    จิราทัต

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   


 สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียนในอำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัด หนองบัวลำภู อดิศร ศรีเมืองบุญ  มีศักดิ์ แสงศิลา  สุรเดช พรมคำ และยุภาวดี     พรมเสถียร รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
 การพัฒนานวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานการปฏิบัติการนิเทศแบบคลินิกสู่ความเป็นเลิศ  ฉลาด จันทรสมบัติ  และโณทัย อุดมบุญญานุภาพ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
 การพัฒนาศักยภาพการสอนของครูประจำการ:  โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉลาด จันทรสมบัติ  โณทัย อุดมบุญญานุภาพ  และนฤชัย เคนไชยวงศ์  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
 การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติวิชา ED 202 วิชาชีพครูและจริยธรรมใน วิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ธีระเดช    จิราธนทัต  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว เกรียงศักดิ์ แก้วนาค สุปัน สมสาร์  และดนัย ลามคำ  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
 ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ดร.สมชาย พาชอบ
อ.พยุงศรี ดีโคตร
อ.กฤษยา ภู่มงคลสุริยา
 การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1  17 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับผลการ ประเมินคุณภาพภายนอก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบล จังหวัด หนองบัวล้าภู ละดา ดอนหงษา  การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” 21 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 
    
    


Comments