การเผยแพร่วิจัย ปี 2559

ชื่อเรื่องวิจัย

ชื่อนักวิจัย

เผยแพร่ผลงานวิจัย

การนำไปใช้ประโยชน์

คะแนน

(สกอ./สมศ.)

คณะบริหารธุรกิจ

 

การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

นิโรจน์ วงศ์เมืองแก่น,

ชฎารัฐ ขวัญนาค,

สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ,

เนารุ่ง  วิชาราช,

ราชสีห์ ศรีเสน่ห์

การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

นำไปใช้ในหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2561

0.20/0.25

การปฏิบัติทางการบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการนำเสนองบการเงินของนักบัญชีสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุดรธานี

มินท์ธิตา  ถึงฝั่ง,

มณีวรรณ ศรีปาน

และนริศรา ไชยรถ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0 " วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

 

0.20/0.25

การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนย์อุดรธานี

ภมร บุตรสีทัด

และรัชนี  ศิริประพิมพ์

การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 17  "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

 

0.20/0.25

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเวลาของบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ธีรวัฒน์ หินแก้ว

ชาญยุทธ หาญชนะ

และพิชัย ขวัญทอง

การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 17  "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

 

0.20/0.25

ปัจจัยลักษณะธุรกิจผ่านเอสคอมเมิร์ซที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค

เนารุ่ง วิชาราช

ภาคิน อนันตโสภณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0 " วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

 

0.20/0.25

การศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ที่มีต่อวัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย

ภาคิน อนันตโสภณ

น้าเพชร บานชื่น

ชิตพล วิไลงาม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0 " วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

 

0.20/0.25

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง

หนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. 2559

นิติกรณ์ จันทรสุริยะศักดิ์, มณีวรรณ ศรีปาน และสมเกียรติ วงษ์สิงห์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0 " วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

 

0.20/0.25

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของ ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ศรายุทธ อินตะนัย

การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 “บูรณาการงานวิจัยสู่ไทยแลนด์ 4.0” วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

 

0.20/0.25

การจัดการห่วงโซ่อุปทานสาหรับผลิตภัณฑ์ประเภทไม้ไผ่ของวิสาหกิจชุมชนจักสาน บ้านหนองแซงสร้อย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

จินตนา สุริยะศรี ธัญญาภรณ์ ใจปานแก่น และ ณัฐรดี ภู่มงคลสุริยา

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23-24 มีนาคม 2560

 

0.20/0.25

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปลาแปรรูปบ้านหนองบัวบาน

ตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

พยุงศรี ดีโคตร และ สมชาย พาชอบ

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23-24 มีนาคม 2560

 

0.20/0.25

การพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปโดยใช้วิธีการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์

แปรรูปปลาหนองหาน อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

อนุเทพ ธนานุกูลสมบัติ และ สมชาย พาชอบ

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23-24 มีนาคม 2560

 

0.20/0.25

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การรับรู้สื่อในเครือข่าย

สังคมออนไลน์ โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย จังหวัดอุดรธานี

ราชสีห์ ศรีเสน่ห์ และ สุวิชา พิมพากุล

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23-24 มีนาคม 2560

 

0.20/0.25

การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์และการเจริญเติบโตของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน

ในจังหวัดหนองบัวลำภู

สุจิตรา แสงจันดา,

นิโรจน์ วงศ์เมืองแก่น,

นุชรี มาสภา, มิรัญตรี คำมา

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0” ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ตามทัศนะของลูกค้าธุรกิจลานอ้อย

อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

มิรัญตรี คำมา, พยุงศรี ดีโคตร, นุชรี มาสภา,

สุจิตรา แสงจันดา

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0” ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

 

The results of Instructional Management Using Case Studies for

Undergraduates of Institute of Physical Education Udonthani Campus

Jirawan Pachob, Somchai Pachob, and Anuthep Thananuskusombat

7th Institute of Physical Education International Conference 2017 Theme : Sports Health Recreation and Tourism : The Added Economic Value 28 - 30 June 2017 At Town in Town Hotel Bangkok, Thailand  Institute of Physical Education  Ministry of Tourism and Sports

 

 0.40

Development of a participatory product model to value added local basketry

handicrafts. Case study of Community wickerwork enterprise, Tambon

Chiangyeon, Amphoe Muang,Udonthani Province

Thanyaporn Jaipankaen, Jintana Suriyasri, Jirawan Pachob

7th Institute of Physical Education International Conference 2017 Theme : Sports Health Recreation and Tourism : The Added Economic Value 28 - 30 June 2017 At Town in Town Hotel Bangkok, Thailand Institute of Physical Education Ministry of Tourism and Sports

 

 0.40

 

 

 

 

 

คณะรัฐศาสตร์

 

การวิเคราะห์ทัศนคติของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อ

กองทุนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

พิชัย ขวัญทอง

ชาญยุทธ หาญชนะ

 และธีรวัฒน์ หินแก้ว

การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 17  "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

 

0.20/0.25

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี

ทักษะ ปาระแก้ว

บุญเหลือ บุบผามาลา

การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 17  "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

 

0.20/0.25

แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของชุมชนบ้านห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ชาญยุทธ หาญชนะ

 พินันท์ ลาดบัวขาว

 และวัชราภรณ์ พรมพลเมือง

การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 “บูรณาการงานวิจัยสู่ไทยแลนด์ 4.0” วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

 

0.20/0.25

การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือนในองค์การบริหารส่วน

ตาบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ชาญยุทธ หาญชนะ, แสงอุษา ภู่มงคลสุริยา, พินันท์ ลาดบัวขาว, และ สุรเดช พรมคำ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

0.20/0.25

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโพธิ์ค้ำ ตำบลกุดแห่

อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

พิชัยรัฐ หมื่นด้วง, เกรียงศักดิ์ แก้วนาค, และ ดนัย ลามคำ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

0.20/0.25

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

บุญเหลือ บุบผามาลา, ทักษะ ปาระแก้ว, และพีระยุทธ ศิลาคม

การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 “บูรณาการงานวิจัยสู่ไทยแลนด์ 4.0” วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

 

 0.20/0.25

 กระบวนการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอำเภอเมืองกับเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 สุรชัย  ชูคง

การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 "ท้องถิ่นภิวัฒน์" ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์  

 

 0.20/0.25

 

แนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในจังหวัดหนองบัวลำภู

พิชัย ขวัญทอง วารสารการบริหารท้องถิ่น (Local Administration Journal)วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol 10, No 3 (2017) July - September  

คณะวิทยาศาสตร์

 

การเปรียบเทียบผลของสารสกัดจาก

มะขามป้อม กระเจี๊ยบแดง และฝรั่งต่อ

การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เอสเชอริเชีย โคไล และสแตฟิโลคอกคัส ออเรียส

สุพัตรา บุตราช

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง : การปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจทางสังคมและการเมือง ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น 7 ตุลาคม 2559

 

0.20/0.25

 

 

 

 

0.20/0.25

 

 

 

 

0.20/0.25

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

ความเชื่อทางคณิตศาสตร์ที่เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนและการสอนคณิตศาสตร์

กรณีศึกษา : นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

ศราวุฒิ จำวัน

พิชัยรัฐ หมื่นด้วง

ณัฐรดี ภู่มงคลสุริยา

นิโรจน์ วงศ์เมืองแก่น

การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

 

0.20/0.25

การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดสำโรง

และการทดสอบสมรรถนะที่มีต่อเครื่องยนต์ดีเซล

ชัยณรงค์ หล่มช่างคำ และ ชัยยันต์ จันทร์ศิริ

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23-24 มีนาคม 2560

 

0.20/0.25

วงจรอินเตอร์ลีฟคอนเวอร์เตอร์ที่มีการพัฒนาอัตราการขยายแรงดัน

อติราช สุขสวัสดิ์ และ เลิศพันธ์ เพียรสร้างสรร

การประชุมวิชาการ เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13  31 พ.ค.- 2 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

 

 

การเปรียบเทียบรูปแบบการขับหลอดแอลอีดีด้วยสัญญาณพัลส์และพัลส์ซ้อน

ธนดล รัตนวงศ์,สำราญ เลิศคอนสาร,เลิศพันธ์ เพียรสร้างสรร

การประชุมวิชาการ เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13  31 พ.ค.- 2 มิ.ย. 2560  ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

 

 

Dual Charge-Pump DC-DC Multilevel Boost Converter

Leardpan Piansangsan, Chonlatee Photong

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2559โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

 

 

การทดสอบและประเมินผลเครื่องบีบอัดน้ำมันเมล็ดตะคร้อแบบใช้เกลียว

ชัยณรงค์ หล่มช่างคำ

การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

ความคิดเห็นต่อการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ของนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ และบุคคลทั่วไปในจังหวัดหนองบัวลาภู

ชัยณรงค์ หล่มช่างคำ, ศิริจันทร์ ผ่องใส

การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

Two Level DC to DC Boost Converter with Improved Voltage Gain

Leardpan Piansangsan and Singthong Pattanasethanon

 Mahasarakham International Journal of EngineeringTechnology Volume 3, Number 1, January – June 2017

 

 

 การวัดอัตราการกัดกร่อนด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้ารบกวน สมชาติ โสนะแสง  งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ เชียงคาน จ.เลย  

คณะศึกษาศาสตร์

 

การสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดโฟร์แม็ทซีสเต็มเน้นการสืบเสาะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

ดร.ละดา ดอนหงษา,กนกอร ทองศรี,แสงดาว คงนาวัง

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

0.20/0.25

การบริหารจัดการแนวใหม่โดยใช้วิจัยเป็นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 อุดรธานี

กนกอร ทองศรี,ละดา ดอนหงษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

 

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านตำแย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

อดิศร ศรีเมืองบุญ

สุรเดช พรมคำ

และสุรินยา ศรีขวาชัย

การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 “บูรณาการงานวิจัยสู่ไทยแลนด์ 4.0” วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

 

0.20/0.25
 


กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ที่มีประสิทธิผล

ธีระเดช จิราธนทัต

การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 “บูรณาการงานวิจัยสู่ไทยแลนด์ 4.0” วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

 

0.20/0.25

รูปแบบการบริหารโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ที่มีประสิทธิผล

ธีระเดช จิราธนทัต

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง “พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย”

 

 

กลยุทธ์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี

ประสิทธิผลในโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ จังหวัดอุดรธาน

ธีระเดช จิราธนทัต

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง “พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย”

 

 

การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาวิทยาลัยพิชญบัณฑิต โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง

กัลยารัตน์ หัสโรค์ และ กิ่งกมล นุ้ยห้วยแก้ว

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23-24 มีนาคม 2560

 

 

Enhancing Listening Comprehension Skills through Focus Group Discussion

as a Pre-Listening Activity

Suvicha Pimpakun, Ratchasee Srisane, Wassana Loasoongnern

7th Institute of Physical Education International Conference 2017 Theme : Sports Health Recreation and Tourism : The Added Economic Value       28 - 30 June 2017 At Town in Town Hotel Bangkok, Thailand  Institute of Physical Education  Ministry of Tourism and Sports

 

0.40 

 

 

 

 

 

     
Comments