การเผยแพร่วิจัย ปี 2558

ชื่อเรื่องวิจัย

ชื่อนักวิจัย

เผยแพร่ผลงานวิจัย

การนำไปใช้ประโยชน์

คะแนน

(สกอ./สมศ.)

คณะบริหารธุรกิจ


1. วิถีการค้าชายแดน: สู่ประชาคมอาเซียน การควบคุมและการต่อรอง กรณีศึกษาการค้าขายในพื้นที่พรมแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย

ดร.สมชาย พาชอบ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

0.20/0.25

2.การศึกษาความพร้อมกองทุนหมู่บ้านเพื่อเป็นสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

อ.ธีรวัฒน์   หินแก้ว

นำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลส พัทยา จังหวัดชลบุรี

กองทุนหมู่บ้านในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

0.20/0.25

3. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง รูปเราคณิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : กรณีศึกษา โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์

อ.นิโรจน์ วงศ์เมืองแก่น

อ.ศราวุฒิ จำวัน

 

นำเสนอ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7"วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" วันที่ 7 - 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

0.20/0.25

4.ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาสังคมของเทศบาลตำบลหัวนาจังหวัดหนองบัวลำภู

อ.สุจิตรา แสงจันดา

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลหัวนาจังหวัดหนองบัวลำภู

0.20/0.25

5. ความชำนาญในวิชาชีพบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของหัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดหนองบัวลำภู

อ.นุชรี มาสภา

นำเสนอ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7"วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" วันที่ 7 - 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2559

เทศบาลโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู

0.20/0.25

6.ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการห่วงโซอุปทานกลับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประเภทผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

อ.จินตนา  สุริยะศรี

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชุมชนท้องถิ่น ประเภทผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

0.20/0.25

7.การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปลาแปรรูป กลุ่มปลาแปรรูป ตำบลบ้านพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

อ.จินตหรา แสนสามารถ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

กลุ่มปลาแปรรูป ตำบลบ้านพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

0.20/0.25

8.การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของกลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลัง : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลัง ตำบลหนองแซงสร้อย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

อ.พยุงศรี  ดีโคตร

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานีราชธานีครั้งที่ ๑วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

กลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลัง ตำบลหนองแซงสร้อย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

0.20/0.25

9.การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรมจักสานท้องถิ่น กรณีศึกษากลุ่มจักสานไม้ไผ่ ตำบลบ้านพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

อ.ธัญญาภรณ์  ใจปานแก่น

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ตำบลบ้านพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

0.20/0.25

10.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนปลาแปรรูปกลุ่มแม่บ้านหนองแซงสร้อย ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

อ.อนุเทพ  ธนานุกูลสมบัติ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ชุมชนปลาแปรรูปกลุ่มแม่บ้านหนองแซงสร้อย ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

0.20/0.25

11.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การรับรู้สื่อในเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

อ.สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ

อ.ราชสีห์  ศรีเสน่ห์

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานีราชธานีครั้งที่ ๑วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

0.20/0.25

12.ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอเสื่อบ้านหนองแซงสร้อย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

อ.ภาคิน อนันตโสภณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

กลุ่มทอเสื่อบ้านหนองแซงสร้อย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

0.20/0.25

 13. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. 2558 อ.หทัยรัตน์ อนวัชชกุล
 อ.นิติกร ปัญญากุล
 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 

คณะรัฐศาสตร์

 

1. ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ดร.พิชัยรัฐ   หมื่นด้วง

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลหัวนา จังหวัดหนองบัวลำภู

0.20/0.25

2. การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลหัวนา จังหวัดหนองบัวลำภู

ดร.ชาญยุทธ หาญชนะ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลหัวนา จังหวัดหนองบัวลำภู

0.20/0.25

3. บทบาทด้านการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อ.พินันท์ ลาดบัวขาว

นำเสนอ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7"วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" วันที่ 7 - 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลหัวนา จังหวัดหนองบัวลำภู

0.20/0.25

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อ.วัชราภรณ์ พรมพลเมือง

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

0.20/0.25

5. การบริหารจัดการที่ดินตามกฎหมายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

อ.ทักษะ ประแก้ว

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

0.20/0.25

คณะวิทยาศาสตร์

 

1.การสำรวจสารฟอร์มาลินปนเปื้อนในอาหารทะเลจากร้านหมูกระทะ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อ.วิชุตา สมจิตร

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

0.20/0.25

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางหลวงเหนือ ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อ.สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางหลวงเหนือ ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

0.20/0.25

3.การศึกษาความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากแก่นตะวันของประชาชนในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อ.จุฑามาศ เหลาพรม

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

0.20/0.25

4. ผลของสารสกัดจากใบน้อยหน่าต่อเนื้อเยื่อตับอ่อนและระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดของหนูเบาหวาน

อ.จุฑาภรณ์ ทองปน

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

0.20/0.25

5. การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดมะขามป้อม กระเจี้ยบแดงและฝรั่ง

อ.สุพัตรา บุตราช

 

 

0.20/0.25

6.พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าไฮ ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

อ.มนฑิญา กงลา

ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าไฮ ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

0.20/0.25

7.พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรค มือ เท้าปาก ของผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอกุมภาปี จังหวัดอุดรธานี

อ.วัชรีวรรณ  จันทะวงศ์

ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอกุมภาปี จังหวัดอุดรธานี

0.20/0.25

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

1.การเพิ่มประสิทธิภาพสายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานไมโครสริปด้วยสายส่งอิมพีแอนซ์แบบขั้น

อ.สมชาติ โสนะแสง

นำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครั้งที่๙ระหว่างวันที่๑๑-๑๓พฤษภาคม๒๕๕๙ณโรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลส พัทยาจังหวัดชลบุรี

 

0.20/0.25

2.การพัฒนาระบบไฟฟ้าส่องถนนสำหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ด้วยพลังแสงอาทิตย์

อ.เลิศพันธ์ เพียรสร้างสรร

นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 จ.ภูเก็ต 25-27 พฤษภาคม 2559

 

0.20/0.25

3.การปรับปรุงอัตราขยายแรงดันของวงจรควอดเดรติกบูสต์คอนเวอร์เตอร์ด้วยชุดตัวเหนี่ยวนำสวิตซ์
อ.เลิศพันธ์ เพียรสร้างสรรค์
  0.20/0.25
4. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลของไบโอดีเซลจากเมล็ดตะคร้อชัยณรงค์  หล่มช่างคำ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  0.20/0.25
5. ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต อ.สำราญ เลิศคอนสาร การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  0.20/0.25
6. ระดับความเข้าใจทางคณิตเรื่องแกนสมมาตรตามกรอบทฤษฎี APOS : กรณีศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์

อ.ศราวุฒิ จำวัน
อ.นิโรจน์ วงศ์เมืองแก่น

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 0.20/0.25

คณะศึกษาศาสตร์

 

1.การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดโฟร์แม็ทซีสเต็มและการสืบเสาะเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

ดร.ละดา ดอนหงษา

 

 

0.20/0.25

2.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับของนักเรียน ชั้นอนุบาล 3

อ.สุรเดช พรมคำ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

0.20/0.25

3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยตามการรับรู้ของผู้บริหารและผู้ปกครองในอำเภออุบลรัตน์

ดร.อดิศร ศรีเมืองบุญ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

0.20/0.25

4. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู

ร.ท.ดร.ปรีชา หอมประภัทร

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

0.20/0.25

5.กระบวนการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอำเภอเมืองกับเขตอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

อ.สุรชัย  ชูคง

 

 

0.20/0.25

6.การเปรียบเทียบการวัดอุปนิสัยของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง

อ.กัลยารัตน์  หัสโรค์

อ.จินตนา  สุริยะศรี

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1“สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC”ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี“ราชธานีครั้งที่ ๑”วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

0.20/0.25

     
Comments