งานวิจัย


  งานวิจัยของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

      ปีการศึกษา 2555
      
ปีการศึกษา2556


      ผลงานวิจัยนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
    
     ปีการศึกษา 2564


   ผลงานวิจัยนักศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
   
    ปีการศึกษา 2564


 
>> ข่าวการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ คลิกที่นี่ 

 >> ฐานข้อมูลงานวิจัย


https://www.tci-thaijo.org/