O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2555 (สอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556)

โพสต์20 ต.ค. 2555 22:07โดยSanti Khurimon

สมัครสอบเทียบเท่า ป.6 คลิกที่นี่ 

สมัครสอบเทียบเท่า ม.3 คลิกที่นี่ 

ตารางสอบ O-NET ป.6 , ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2555 (สอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ2556) 

จำนวนข้อสอบ รูปแบบ
(1) จำนวนข้อสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554 
(2) 
จำนวนข้อสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554 
(3) 
จำนวนข้อสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจะปีการศึกษา 2554 

(4) รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ O-NET 
(5) 
กระดาษคำตอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) ประจำปีการศึกษา 2554 
(6) กระดาษคำตอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ประจำปีการศึกษา 2554 
(7) กระดาษคำตอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2554 

เอกสารการจัดสอบ
(1) คู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2555 สำหรับศูนย์สอบ และสนามสอบ 

(2) เอกสารการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ 
(3) การนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ 
(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
(2) บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ
(3) บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย (บัตรยังไม่หมดอายุ)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
(1) ดินสอดำ 2B
(2) ยางลบ
(3) ปากกา

ประกาศ เรื่อง O-NET เกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลนักเรียน

1. กรณี ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ไม่ถูกต้อง สทศ. มีแบบคำขอแก้ไขข้อมูล 
(สทศ. 6) โดยสามารถ Download แบบฟอร์ม (คลิกที่นี้) ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนมาด้วย แล้วนำเอกสารมายื่นได้ที่สนามสอบ โดย สทศ. ทำการแก้ไขให้ถูกต้องในวันประกาศผลสอบ 

2. ห้ามแจ้งลดข้อมูลเด็กนักเรียนที่ข้อมูลผิด (ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขนักเรียน) เข้ามาในระบบ แล้วทำการแจ้งเพิ่มข้อมูลเด็กที่ถูกต้องเข้ามา เพราะจะทำให้ข้อมูลซ้ำซ้อนและเด็กไม่มีเลขที่นั่งสอบ ให้ใช้วิธีการแก้ไขดังข้อ 1· เข้าระบบ O-NET คลิกที่นี่ แนะนำให้ใช้ Internet Explorer เท่านั้นในการเปิดเข้าระบบ
ขยายระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลนักเรียนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
· เข้าระบบประกาศผล O-NET รายโรงเรียน คลิกที่นี่ 
· 
เข้าระบบประกาศผล O-NET รายบุคคล คลิกที่นี่ 

Comments