การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

การเขียนบทความรายงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ต้องเริ่มจากการฝึกเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบ ที่กำหนดในวารสารที่ต้องการตีพิมพ์
และต้องผ่านการตรวจสอบจาก Peer Review ของวารสารนั้นๆ หลักการเบื้องต้นมีตามเอกสารแนบ
Č
ć
ď
วุฒิศักดิ์ บุญแน่น,
17 ม.ค. 2555 18:40
ć
ď
วุฒิศักดิ์ บุญแน่น,
17 ม.ค. 2555 18:40
ć
ď
วุฒิศักดิ์ บุญแน่น,
19 ต.ค. 2555 01:25
ĉ
ď
วุฒิศักดิ์ บุญแน่น,
19 ต.ค. 2555 01:23
Ċ
ď
วุฒิศักดิ์ บุญแน่น,
17 ม.ค. 2555 19:01
Ċ
ď
วุฒิศักดิ์ บุญแน่น,
17 ม.ค. 2555 19:01
ĉ
ď
วุฒิศักดิ์ บุญแน่น,
17 ม.ค. 2555 18:43
ć
ď
วุฒิศักดิ์ บุญแน่น,
19 ต.ค. 2555 01:22
ć
ď
วุฒิศักดิ์ บุญแน่น,
19 ต.ค. 2555 01:24
Comments

เจ้าของไซต์

  • วุฒิศักดิ์ บุญแน่น