หนังสือขออนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

หนังสือขออนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
 
สำหรับครูคนไทยและครูต่างประเทศ
 
โดยจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามที่คุรุ
 
สภากำหนดภายใน 2 ปี
ĉ
วุฒิศักดิ์ บุญแน่น,
16 ส.ค. 2553 23:35
Comments