Programma

Wijziging programma
Helaas heeft Peter Bakker (WBCSD) ons gemeld, dat hij ziek op bed ligt en morgen niet kan komen. We hebben overlegd met de twee overige sprekers. Marga Hoek (De Groene Zaak) zal het onderwerp van Peter Bakker erbij trekken. Herman Vollebergh (PBL) zal voor de pauze zijn lezing over de rol van de overheid enigzins verbreden.
De overige informatie (over de oorspronkelijke invulling van de avond) is onderstaand weergegeven.

18.15 uur
Welkom en inleiding door Frans van der Loo (DOPP)
18.30 uur
Herman Vollebergh (Planbureau voor de Leefomgeving) over
● Op welke indicator(en) moet de overheid koersen (beter dan BNP)?
● Welke rol van overheid en beleidsinstrumenten zijn nodig richting duurzame  economie?
Klik hier voor de presentatie van Herman Vollebergh.
19.25 uur
Marga Hoek (De Groene Zaak), korte inleiding over
● Kansen voor duurzame koploper-bedrijven: wat moet de overheid doen?
Klik hier voor de brochure van De Groene Zaak.
19.45 uur
Pauze met koffie
20.00 uur Peter Bakker (World Business Council for Sustainable Development) over
● Een level playing field voor duurzaam ondernemen: rol van de overheid?
20.30 uur
Discussie over beide presentaties (Marga Hoek en Peter Bakker)
21.00 uur
Afsluiting

Sprekers
Herman Vollebergh is senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en onderzoeker bij het Tilburg Sustainability Centre en de CentER onderzoeksschool (Tilburg University). Hij heeft veel gepubliceerd over Milieu-ekonomie, o.a. samen met Rick van der Ploeg en Aart de Zeeuw ‘Milieubeleid vergt sterke rol overheid – crisis of niet’  (november 2011).

Marga Hoek is directeur van De Groene Zaak. Zij heeft een brede bestuurlijke en directie-ervaring in zowel de publieke als private sector. De Groene Zaak formuleert zes business principles voor duurzaam ondernemen en een position paper over een Green level playing field (www.degroenezaak.com).

Peter Bakker is President van de World Business Council on Sustainable Development (WBCSD, Geneve). Daarnaast is hij ambassadeur Tegen Honger van het UN World Food Programme. Voorheen was hij CEO van TNT. De WBCSD heeft recent de ‘Vision 2050: the new agenda for business’ gepubliceerd.

Toelichting programma
Herman Vollebergh zal ingaan op de rol van de overheid vanuit de invalshoek van wetenschap (milieu-economie) en (adviesorgaan van) overheid. Peter Bakker en Marga Hoek zullen de rol van de overheid bespreken vanuit de invalshoek van bedrijven die op duurzaam ondernemen gericht zijn. In de WBCSD Vision 2050 wordt bijv. geconcludeerd: ‘Business will be a key player in this endeavor, yet business by itself, or as we know it today, will not be enough. Government, civil society and the public at large must be equally committed’. 

Herman Vollebergh zal ingaan op:
●  Welke groei willen we? Welke indicator(en) dient de overheid te hanteren om beleid op te baseren?
Wat is een betere sturings-indicator dan het BNP?. Bijvoordbeeld de Human Development Index (UNDP), de Ecologische voetafdruk, of de Living Planet Index (WNF)?
● Wat is een goed lange termijn overheidsbeleid? Welke rol dient de overheid aan te nemen? Welke beleidsinstrumenten moet/kan de overheid daarbij inzetten?
Rollen: een overheid kan verschillende rollen aannemen. Moet de overheid een marktmeester, een bovenmeester of een regisseur zijn? Welke is te prefereren op zoek naar een Duurzame economie?
Beleidsinstrumenten: beleidsinstrumenten zijn te onderscheiden in communicatieve, financiële en regulerende instrumenten. Welke moeten accent krijgen op zoek naar een Duurzame economie? Moet de overheid reguleren of het aan de vrije markt overlaten?

Marga Hoek en Peter Bakker zullen vervolgens ingaan op:
● Wat kan/moet de overheid doen om een level playing field voor koploperbedrijven en duurzaam ondernemen te creëren?
Hoe kan de overheid kostenstructuur transparant maken en externe kosten in de prijs tot uiting te laten komen? Duurzame investeringen geven pas op lange termijn baten, hoe kunnen we die meenemen in investeringsbeslissingen? Kan Nederland of Europa alleen een maatregel nemen, of hoe combineren we een level playing field met daadkracht?

Aan ieder de vraag die uit voorgaande lezingen naar voren kwam:
● Wie is driver naar een Duurzame economie: bedrijven, consumenten of de overheid?
Bij wie ligt het initiatief? Hoe moet het samenspel zijn? Geef bedrijven met Corporate Responsibility de ruimte, dan komt het goed. Bedrijven doen wat consumenten willen, dus als die duurzame producten gaan vragen dan komt het goed. Of is Duurzame economie politiek en ligt het politieke primaat bij de overheid? Die moet richting geven en lange termijn doelen stellen, sturen en handhaven?

Vragen?
Het is mogelijk vooraf al vragen, die je hebt aan (een van) de sprekers, naar ons op te sturen. Wij kunnen die dan doorgeven, zodat ze eventueel in de lezingen meegenomen kunnen worden. Zet dit in je aanmeldingsmail!

Met hartelijke groet,
namens de organisatie,
Niels van der Stappen en Frans van der Loo
Ċ
Jos B. Oude Elferink,
30 mei 2012 12:23
ć
Jos B. Oude Elferink,
30 mei 2012 12:24
Comments