Voortgang en Agenda

15 januari 2015
Discussieavond: TTIP - doorzetten of opnieuw beginnen?


Inleiding: Waarom het TTIP belangrijk is in kader van verduurzaming van de economie

Economische afspraken geven richting aan hoe de deelnemers aan de economie, aanbieders en afnemers, opereren. Ze bepalen mede de prijzen van producten, omgaan met mens en natuur, de mate van informatie over producten, de vrijheid van overheden om duurzaam in te kopen, etc., etc.
Veranderingen in regelgeving t.b.v. verduurzaming, ook in Nederland, zijn slechts mogelijk binnen de internationale afspraken. Dat betekent dat internationale afspraken in het TTIP jarenlang de kaders bepalen. Op dit moment zijn handelsakkoorden, zoals we ook op onze lezingenavond in 2012 hebben gezien, vaak obstakels voor verduurzaming (denk b.v. maar aan de luchtvaart; zo zijn er talloze voorbeelden).
Ook ondernemers, zoals Feike Sijbesma van DSM, geven aan dat ze tegen de grenzen van de huidige regels aanlopen, waardoor verdere verduurzaming met winst voor people en planet teveel ten koste gaat van de profit.
Daarom is de vraag gerechtvaardigd of het tot stand brengen van een TTIP  bijdraagt aan verduurzaming of eerder een groot blok aan het been zal zijn. Daar komt ook bij dat het TTIP waarschijnlijk een voorbeeld zal zijn voor andere, wereldwijde handelsakkoorden. Het TTIP zal dan de komende decennia bepalend zijn voor afspraken over financiën, maar indirect ook over zaken als grondstoffen- en natuurgebruik en arbeidsrechten en vrijheden voor mensen.
Het TTIP zoals dat nu bekend is ontbeert echter duidelijke paragrafen over verbeteringen voor mens en milieu. Belangrijkste doel is harmonisering van regels, o.a. door erkenning van elkaars standaarden. Maar daarmee ontstaat de mogelijkheid, dat door Europese landen als essentieel geziene voorschriften worden uitgehold. Daarnaast hecht het bedrijfsleven veel belang aan de mogelijkheid om schade door (nieuw) overheidsbeleid te kunnen claimen bij een internationaal arbitrage-orgaan. Naast hoge kosten voor landen kan dat ook leiden tot het bemoeilijken van nieuw beleid.

Daar zijn in de opstellingsfase van het TTIP nog bij gekomen, dat stakeholders buiten het bedrijfsleven, zowel overheden/politiek als vakorganisaties en NGO's niet of nauwelijks betrokken zijn bij het proces en de inhoud. Dit betekent dat ook vanuit democratisch oogpunt extra inspanningen nodig zijn.

Kortom: zowel de inhoud als invloed in het proces vragen om onze inzet: laten we gezamenlijk bepalen of dit een juiste ontwikkeling is en vervolgens de Nederlandse politieke partijen beïnvloeden in de door ons gewenste richting!

Zie de bijlagen voor enkele bijdragen over de voordelen en nadelen van het TTIP.
Verder heeft de Tweede Kamer in mei een zeer interessant rondetafel-gesprek over het TTIP gehad met verschillende vertegenwoordigers uit de samenleving; een verslag hiervan is te downloaden vanaf:
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2014A01789

Plaats

Donderdag 15 januari 2015, 18.15 – 21.30u op de Uithof te Utrecht,
Collegezaal 040 in het Marinus Ruppertgebouw.

Programma (voorlopig)


18.20u: Roeline Knottnerus (SOMO): Doelen en proces van TTIP: wat wordt besproken en wat kan wanneer worden ingebracht?
18.45u: rondje met de zaal: vragen over het proces: wanneer en hoe kan de politiek insteken in het proces?
19.00u: Winand Quaedvlieg (VNO-NCW):  doelstellingen voor het TTIP (vanuit bedrijfsleven), ruimte voor people & planet?
19.20u: Geert Ritsema (Milieudefensie): wat zijn de belangrijkste nadelen en gevaren van het TTIP?
19.40u: pauze
20.00u: Bas Eickhout (Europees Parlement, GroenLinks): hoe kijkt hij vanuit het EP naar het TTIP; kansen voor people/planet/profit?
20.15u: discussie met de zaal
21.15u: conclusies en afsluiting

Wil je je aanmelden, heb je suggesties, heb je vragen, wil je op de hoogte gehouden worden - reageer dan dan naar  ttip@ziggo.nl onder vermelding van aanmelding, suggestie, vraag, respectievelijk mailing in het onderwerpvenster, eventueel aangevuld met onderwerp van vraag en/of suggestie. Degenen die zich aanmelden worden verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in programmering en TTIP-informatie.

Klik hier voor het verslag van de discussieavond.

2014: Plannen voor vervolg

Er is binnen de DoPP werkgroep begin dit jaar overlegd over het vervolg en ook hebben Feike en zijn duurzame medestanders nagedacht over de beste volgende stappen.

Hieruit is naar voren gekomen:
we willen de bijdrage van bedrijfsleven verbreden, b.v. door inschakelen van de Dutch Sustainable Growth Coalition.
Voorlopig is afgesproken, dat we proberen een gesprek te arrangeren met de duurzaamheidsmanagers van de bedrijven in de DSGC; een ontmoeting is aangevraagd.
Hierover is  vanuit het DoPP en ook vanuit de omgeving van Feike Sijbesma persoonlijk contact geweest met de voorzitter van het DSGC, Jan Peter Balkenende.
Ten eerste reageerde hij op ons manifest 'Nederland verdient beter: naar een duurzame economie'. Zijn woorden:
"Het stuk biedt veel aanknopingspunten en handvatten. Het is prijzenswaardig dat het pleidooi voor een duurzame economie wordt gedragen door een breed spectrum van politieke partijen, althans van hun duurzaamheidsberaden. Ik ben benieuwd hoe er op dit document is gereageerd en hoop op verdere stappen of activiteiten."
Hij staat open voor een rol van het DSGC. Details zullen nu moeten worden ingevuld, in contact met meerdere bedrijven die qua duurzaamheid vooroplopen.
Een ambitie is om een keer een topgesprek met de partijleiders van Nederland en meerdere CEO's te arrangeren.

Daarnaast zien we als belangrijke punten voor dit jaar:
- de onderhandelingen over het handelsakkoord EU-VS (TTIP); we willen proberen duurzaamheidsaspecten op de agenda te zetten;
- publiciteit en steun genereren voor een breder economisch dashboard dan het getal BNP als 'economische groei; gedacht kan worden aan drie getallen; een (aangepast?) BNP voor de profit-component en daarnaast een 'cijfer' voor planet en een voor 'people'. We zoeken naar een mogelijkheid om dit te doen in relatie tot prinsjesdag 2014.

Mede door de spannende politieke tijden van de afgelopen tijd, met een zich in 2013 nog verdiepende crisis in Nederland, heeft de impact op de politiek van onze lange-termijn agenda wat vertraging opgelopen. Voorzichtig valt te voorspellen, dat de Nederlandse politiek de komende tijd in rustiger vaarwater zal komen. Dit najaar moet er zeker ruimte zijn voor vervolgstappen en is de kans groter dat de lange termijn weer op de politieke agenda komt.
ĉ
Jos B. Oude Elferink,
5 jan. 2015 08:08
Ċ
Jos B. Oude Elferink,
5 feb. 2015 02:06
ĉ
Jos B. Oude Elferink,
5 jan. 2015 08:08
Ċ
Jos B. Oude Elferink,
6 jan. 2015 04:51