Aanbieding Manifest en Appèl aan Tweede Kamer

Sinds begin 2013 hebben we overlegd met Tweede Kamer fracties en de organisatie over een happening waarbij we het manifest en appèl konden aanbieden. In eerste instantie hadden wij de voorkeur voor een overhandiging met discussie in de Oude Tweede Kamer. Uiteindelijk hebben we in maart een officieel verzoek hiertoe gedaan via de commissie Infrastructuur & Milieu. Hoewel een meerderheid van de fracties onze aanvraag in beginsel steunde, werd dit begin april afgewezen, vanwege de combinatie van een financieel en formeel bezwaar van de voorzitter van de commissie. Twee maanden inspanning weg!
Wel werd ons een uitweg geboden middels de geboden mogelijkheid van een aanbieding in een commissie-vergadering. Dit bood echter niet de mogelijkheid van interactie met aanwezig publiek. Na opnieuw verzamelen van steun hiervoor bij voldoende fracties werd de aanbieding geregeld op 22 mei.

Op 22 mei nam de werkgroep, gesteund door de aanwezigheid van ca. 40 belangstellenden, plaats in de commissie-vergadering. Nadat manifest en appel waren aangeboden door Niels van der Stappen namens het DoPP aan de voorzitter van de vergadering (Remco Dijkstra, TK-lid voor de VVD), werd door de leden van de DoPP werkgroep een korte inleiding gehouden, waarbij ten eerste werd uitgedragen, dat het DoPP staat voor een kamerbrede dialoog met de politiek en dat het manifest is  voortgekomen uit de bijdragen van 400 mensen, die allen bezig zijn om 'de duurzame economie' dichterbij te brengen of er al in actief zijn.
Inhoudelijk werden de volgende punten aangestipt:
 • het is gemakkelijk uit te rekenen: als je je blijft gedragen alsof de aarde 2x zo groot is, ga je vanzelfsprekend van crisis naar crisis; want dat kan simpelweg niet.
 • deze crises beslaan zowel materiële zaken als immateriële: fysieke ruimte, materialen, klimaat, financiën, sociaal, politiek, moreel en relaties;
 • alleen structurele wijzigingen kunnen zorgen voor een structurele oplossing.
Alles grijpt in elkaar om de 3 'sferen' people, planet en profit in juiste balans te laten floreren.
Hoe kun je een betere toestand bereiken? Door per sfeer de 3 'rollen' in de economie in samenhang in actie te laten komen: producent, consument/gebruiker en overheid.
Brede samenhang moet worden nagestreefd, met gebruik van een breed economie/welvaarts-begrip.
Dit kan worden aangestuurd vanuit het denken in de nieuwe paradigma's:
Vooruitgang naar Beteri.p.v. Méér van hetzelfde
Lange termijn is leidendi.p.v. Korte termijn
Investeren in de toekomsti.p.v. Consumeren ten koste van de toekomst
Diversiteit & Veerkrachti.p.v. Standaardisering & Efficiëntie
Verbinding en Circulaire Systemeni.p.v. Specialisatie in lineaire ketens
              
Dit zijn grote begrippen, voor een lange termijn. Maar ze sluiten ook goed aan bij de trends van nu zoals die nu worden opgeschreven: denk aan het jaarverslag van de Raad van State, de realisatie van een Energie-Akkoord bij de SER, etc.

Vervolgens werden dilemma's geschetst en voorgelegd aan de vertegenwoordigers van onze partijen:
 • hoe gaan we de externe (maatschappelijke) kosten inbrengen in de economie en de indicatoren (zoals het BNP)
  (Simon Kalf aan D66-vertegenwoordiger Stientje van Veldhoven)
 • hoe kunnen we duurzame investeringen en duurzame verdienmodellen stimuleren, zodat een balans in de 3P's ontstaat?
  (Wouter Jongepier aan VVD-vertegenwoordiger Remco Dijkstra)
 • hoe voorkomen we internationale afwenteling zoals problematiek van textiel-arbeiders in Bangladesh, met hun slechte en onveilige arbeidsomstandigheden?
  (Niels van der Stappen aan CDA-vertegenwoordiger Agnes Mulder en ChristenUnie-vertegenwoordiger Carla Dik-Faber)
 • hoe gebruiken we de kansen van de crisis ten behoeve van zuiniger omgaan met materialen, b.v. door versneld inzetten op een circulaire economie?
  (Frans van der Loo aan PvdA-vertegenwoordiger Jan Vos)
 • hoe zorgen we ervoor, dat consumenten echt duurzame keuzes gaan maken?
  (Berend Potjer aan GroenLinks-vertegenwoordiger Liesbeth van Tongeren).
Het was een zeer zinvolle en open discussie.
Natuurlijk werd er ook wel eens gezegd: "We doen al veel...", wat naar onze maatstaven vreemd mag klinken, maar over het algemeen werden onze gedachten in deze commissie positief ontvangen. Daarbij moet natuurlijk worden aangemerkt dat de Commissie Infrastructuur & Milieu, waar b.v. recycling en milieubeleid zijn ondergebracht wat ontvankelijker is dan veel 'harde' financieel en economie woordvoerders.
Een conclusie was dan ook, dat het appèl nu was geland bij de fracties, maar dat verbreding van de discussies naar commissie van EZ een volgende noodzakelijk stap is.
Wij hopen daar aan te kunnen gaan sluiten bij het agendapunt "Groene Groei".