Az egyén felelősségeAz egyén felelőssége
Az egyént saját és környezete egészségi állapotáért felelősség terheli.

A társadalmi kötelezettségek és az egyének felelős magatartása együtt biztosítják a lakosság egészségének védelmét és egészségi állapotának javítását.

Mindenki köteles arra, hogy tiszteletben tartsa mások egészségének megőrzéséhez és védelméhez, valamint a betegségek megelőzéséhez és a gyógyuláshoz való jogait.
Mindenkinek joga van olyan ismeretek megszerzésére, amelyek egészsége megőrzésének és fejlesztésének lehetőségeivel kapcsolatosak.

Az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevők alapvető joga,
hogy tájékoztatást kapjanak az egészségügyi szolgáltattak által nyújtott egészségügyi ellátások jellemzőiről, azok elérhetőségéről és az igénybevétel rendjéről, valamint a betegeket megillető jogokról és azok érvényesíthetőségéről.

Az Amerikai Egyesült Államokban minden évben lista jelenik meg a Több kórházakról, jelölve minősítésüket, rangsorban elfoglalt helyüket. Meg lehel tudni ezekből a listákból, hogy hol végeznek speciális egészségügyi szolgáltatásokkal, hányan haltak meg az adott évben az intézményben, hány szakorvos dolgozik, milyen a felszereltség stb. Ennek alapján ki-ki maga döntheti el, hogy melyik szolgáltatóhoz fordul.

Ma már Magyarországon is van néhány intézmény, kórház amelyik működési rendjét, betegellátó osztályait, felszereltségét tetszetős kiadványokban mutatja be a betegeknek.
Minden személy a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik a saját egészségi állapotáért!
Mindenki köteles tartózkodni olyan magatartástól, amely a társadalmilag elfogadható kockázati szinten felül, köztudottan mások egészségét veszélyezteti.

Emellett mindenki - a tőle elvárható módon - segítségnyújtásra is kötelezett, vagy arra, hogy az illetékes egészségügyi szolgáltatót értesítse, ha sürgős szükség vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli, illetve arról tudomást szerez.
Köztudott, hogy a segítségnyújtás elmulasztását a Büntetőtörvénykönyv büntetni rendeli. Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

Ha a fenti körülmények közötti személy meghal, és életét a segítségnyújtás megmenthette volna, akkor a büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés. Az elvárhatóság megítélése e bűncselekmény esetén bírói feladat. Az, hogy valakitől elvárható-e a segítségnyújtás, szükségessé teszi annak a mérlegelését, hogy a segítségnyújtásra kötelezett képességeinek, szakismereteinek, kulturális és etikai szintjének, a segítségnyújtásra alkalmasságának volta lehetővé tette-e a segítséget.

Senkitől sem várható el azonban, hogy saját vagy más személy élete, testi épsége vagy egészsége kockáztatásával nyújtson segítséget. Aki nem tud úszni, attól nem várható el a fuldokló vízből való kimentése, de az igen, hogy segítséget hívjon. Különös segítségnyújtási kötelezettség terheli azt,
aki arra foglalkozása miatt is köteles, ilyen például az orvos, a mentő, a tűzoltó vagy az ápoló.
Comments