Home / Cartref

The 25 April 2020 concert has been cancelled owing to the Coronavirus (Covid-19) outbreak. There will be no more rehearsals until further notice.

Mae’r cyngerdd oedd i’w gynnal ar 25 Ebrill 2020 wedi ei ganslo oherwydd lledaeniad y Coronafeirws (Covid-19). Ni chynhelir rhagor o ymarferion am y tro.

WELCOME to Aberystwyth Choral Society!

Registered Charity 500518

Come and join us!

We rehearse on Tuesday evenings, 7.30–9.30 pm in the Old Hall in Old College, King Street, Aberystwyth. Either contact June Wilson (mobile 07852 188184) or just come along.

Rehearsals run from early September through to our concert in mid-December, then from early January to the concert in late April/early May. New members are always welcome - no auditions.

Despite the good audiences that the choir's performances attract, ticket sales do not cover the considerable costs of mounting concerts with professional soloists and a full orchestra. Like other similar choirs, therefore, the Choral Society has to charge its members a subscription, currently £75 per year, as well as running various fund-raising events.

The choir is grateful for the financial support that it receives from its patrons, individuals who choose to make a regular donation to the choir. If you would like to become a patron of Aberystwyth Choral Society, please contact Sarah Rees.

CROESO i Gymdeithas Gorawl Aberystwyth!

Elusen Gofrestredig 500518

Dewch i ganu!

Rydym yn ymarfer ar nos Fawrth, 7.30–9.30 pm yn yr Hen Neuadd, yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth. Cysylltwch â June Wilson (ffôn symudol 07852 188184) neu dewch beth bynnag.

Cynhelir ymarferion o ddechrau Medi hyd at ein cyngerdd ganol Rhagfyr, ac yna o ddechrau Ionawr hyd at ein cyngerdd ddiwedd Ebrill/dechrau Mai. Croesewir aelodau newydd – dim clyweliadau.

Er bod perfformiadau’r côr yn denu cynulleidfaoedd da, nid yw gwerthiant tocynnau yn ddigon i gwrdd â chostau sylweddol trefnu cyngherddau gydag unawdwyr proffesiynol a cherddorfa lawn. Felly, fel corau eraill, mae aelodau’r Gymdeithas Gorawl yn gorfod talu cyfraniad, £75 y flwyddyn ar hyn y bryd, yn ogystal â threfnu digwyddiadau amrywiol i godi arian.

Mae'r côr yn ddiolchgar am y gefnogaeth ariannol y mae'n ei derbyn gan ei noddwyr, pobl sy'n dewis rhoi anrheg reolaidd i'r côr. Os hoffech ddod yn noddwr i Gymdeithas Gorawl Aberystwyth, cysylltwch â: Sarah Rees.


Picture of choir performing

[Photo by Jem Rowland]