Царенко Олександр Миколайович


    кандидат педагогічних наук,

    доцент кафедри теорії і методики технологічної
    підготовки, охорони праці та безпеки                життєдіяльності Кіровоградського державного

    педагогічного університету імені Володимира Винниченка

У педагогічному університеті працює з 1983 р. (технік, ст. лаборант, інженер, зав. лабораторією ТЗН, асистент, ст.викладач, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, заступник декана фізико-математичного факультету з навчально-методичної роботи, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності).

Науково-педагогічну діяльність розпочав у 1995 р. Із 2001 р. до теперішнього часу працює на посаді доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання (теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності) .

 Викладає такі дисципліни: 

"Інформаційно-технічні засоби навчання"

"Організація та експлуатація автопарку" 

"Теорія та методика профорієнтаційної роботи"

"Методика навчання автосправи"

"Правила дорожнього руху"

"Автосправа"

"Мультимедійні технології в технологічній освіті"

Розробив лекційні курси, лабораторно-практичні роботи та мультимедійне забезпечення з усіх зазначених дисциплін.

Обраний член профспілкового комітету КДПУ імені Володимира Винниченка (голова комісії з охорони праці). Багаторазово нагороджувався грошовими преміями і почесними грамотами ректорату, Кіровоградської облдержадміністрації та Федерації профспілок України.

Автор більше 80 публікацій, з них: навчальних посібників для студентів і вчителів - 21 (в т.ч. виданих під грифом МОН України - 9). Статті зі студентами - 127.

Основні публікації:

1. Практикум з технічних засобів навчання: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / С.П. Величко, О.М. Царенко. – [2-е вид.].– Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. – 124 с. (Гриф МОН України).

2. Спецкурс “Сучасні технології навчання і технічні засоби їх реалізації”: навч. посіб. для студ. пед. вищ. закл. осв. / В.І. Баштовий, С.П. Величко, О.М. Царенко. – К.: РЦ НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2000. – 116 с. (Гриф МОН України).

3. Безпека життєдіяльності. Лабораторно-практичні заняття: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / [Завітренко Д.Ж., Царенко О.М., Царенко І.Л. та ін.]; за ред. С.П. Величка. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. –140 с. (Гриф МОН України).

4. Методика викладання безпеки життєдіяльності: навч. посібн. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Величко С.П., Царенко І.Л., Царенко О.М. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – 276 с. (Гриф МОН України).

5. Перші кроки до професії: метод. посіб. з пед. практ. для студ. фіз.-мат. / [М.М. Дубінка, І.В. Сальник, О.М. Царенко та ін.]; за ред. Л.І. Лутченко. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2006. – 164 с.

6. Педагогічна практика: навч.-метод. посіб. з пед. практ. для студ. вищ. пед. навч. закл. хім. спец. / [О.В. Іващенко, С.І. Лялюхіна, О.М. Царенко та ін.]. – Кіровоград: "Імекс-ЛТД", 2007. – 137 с.

7. Методика викладання безпеки життєдіяльності: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Величко С.П., Царенко І.Л., Царенко О.М. – [Вид. перероб. і доп.]. – К.: КНТ, 2009. – 318 с. (Гриф МОН України).

8. Царенко О.М. Модульна технологія навчання у формуванні методичних компетентностей майбутніх учителів. – Наукові записки. Сер. Пед. науки / КДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С.266-271.

9. Царенко О.М. Дидактичні засади формування методологічної культури майбутніх учителів / О.М. Царенко // Наукові записки. Сер. Пед. науки: [зб. наук. праць] / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 88-91.

10. Царенко О.М. Технологія підготовки майбутніх учителів до викладання автосправи в середній школі / О.М. Царенко // Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; гол. ред. М.Т. Мартинюк. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2009. – Ч. 3. – С. 191-199.

11Царенко О.М. Хмарні технології навчання у професійній підготовці майбутніх учителів / Олександр Царенко // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти: [зб. наук. праць] / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім.  В. Винниченка. – Вип. 5. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Ч. 2 – С. 58-62.

12.  Царенко О.М. Удосконалення змістового наповнення курсу «Інформаційно-технічні засоби навчання» / Олександр Царенко // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти: [зб. наук. праць] / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім.  В. Винниченка. – Вип. 8 – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015.– Ч. 2 – С. 171-176.

13. Безпека життєдіяльності. Практикум з безпеки життєдіяльності та основ охорони праці : навчальний посібник / С.П. Величко, О. М. Царенко, І. Л. Царенко. – Кропивницький: ФО-П Александрова М. В., 2018. – 164  с. (Рекомендовано Вченою радою ЦДПУ ім. В.Винниченка).
Підсторінки (1): ВАЖЛИВІ ОГОЛОШЕННЯ