ပင္မစာမ်က္ႏွာ

9 Space Study  တြင္ ၿဂိဳဟ္တုႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီသေလာက္ ေလ့လာတင္ၿပထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿဂိဳဟ္တုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာဟု ဆိုရာတြင္ ၿဂိဳဟ္တုထုတ္လုပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ ဒံုးပ်ံျဖင့္လႊတ္တင္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ အာကာသအတြင္းၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုး၏ ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ၾကမ္းတမ္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ား ၊ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိသင့္သည့္အခ်က္မ်ား ၊ ၿဂိဳဟ္တုအမ်ိဳးအစားမ်ား ၊ လႊတ္တင္ေရးဒံုးပ်ံ အမ်ိဳးအစားမ်ား အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ၾကိဳးစား ေလ့လာထားပါသည္။

    ၿဂိဳဟ္တု၊ အာကာသနည္းပညာမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးလႊင့္တင္ထားေသာ site တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ပထမဦးဆံုး လႊင့္တင္ေသာ site တစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ လုိအပ္မ်ားရွိေနပါေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူ မိတ္ေဆြမ်ားက site အျပင္အဆင္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ျဖစ္ေစ ၊ ပါရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ျဖစ္ေစ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ မိတ္ေဆြတို႔မွတစ္ဆင့္ တျခားသူမ်ားကိုလည္း ဤ site ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ေပးပါ။

ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ email လိပ္စာမွာ 9.space.study@gmail.com ျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြတို႔ေလ့လာထားခဲ့သမွ်ကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ မိမိတို႔ေလ့လာ သိရွိထားခဲ့သမွ်ကိုလည္း မိတ္ေဆြမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေ၀သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အာကာသသိပၸံပညာရပ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတရွာမွီးလိုသူမ်ား ျပည့္ျပည့္စံုစံုသိေစခ်င္သည္မွာ မိမိတို႔၏အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ၿဂိဳဟ္တုႏွင့္ အာကာသဆိုင္ရာ နည္းပညာ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ mail မ်ားကုိ Satellite and  Space Study Mail Group တြင္ ျဖန္႔ေ၀ေပးေနပါသည္။  ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေလ့လာထားရွိေသာ စာတမ္းမ်ားကုိ   ပံုမွန္ျဖန္႔ေ၀သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Mail Group သုိ႔ member အျဖစ္၀င္ေရာက္လုိပါက satellitestudygroup+subscribe@googlegroups.com သုိ႔ mail ပုိ႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။