ความคิดสร้างสรรค์
ห้องสนทนา คลิกที่นี่
http://users.smartgb.com/g/g.php?a=s&i=g18-80711-0b

สวัสดีครับนักศึกษาทุกคน ก่อนอื่นเรามาทราบกันก่อนว่า "ความคิดสร้างสรรค์" คืออะไร 
เพื่อจะได้ออกแบบและผลิตผลงานได้อย่างสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
..........ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการรวบรวมความรู้ ความคิดเดิมแล้วสร้างเป็นความรู้ความคิดใหม่ของตนเอง สามารถคิดนอกกรอบได้ และมีผลงานการคิดหรืองานสร้างสรรค์ที่คิดในแง่บวก คิดในทางที่ดี คิดที่เป็นประโยชน์ คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ดังนั้น ผลงานการคิดสร้างสรรค์ จึงต้องเป็นสิ่งใหม่ๆ เป็นต้นแบบหลุดจากวงล้อมเดิมๆ ไม่เหมือนใคร ใช้การได้ มีความเหมาะสม มีเหตุมีผลที่ยอมรับได้ คุ้มค่า

..........ฉะนั้น ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการจินตนาการและรวบรวมความรู้ความคิดเดิมอย่างหลากหลายและรวดเร็ว แล้วสร้างเป็นความรู้ ความคิดใหม่ของตนเอง สามารถคิดนอกกรอบได้ มีผลงานการคิด สามารถริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานหรือสิ่งใหม่ๆ ได้ เช่น งานเขียน งานศิลปะ งานสร้างสรร์ ผลงานอื่นๆ เป็นต้น (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ 2551:186)

องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
..........ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทาง เรียกว่าเป็น วิธีการคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) นั่นก็คือ เมื่อมีเนื้อหาหรือข้อมูลผ่านเข้ามาในการรับรู้ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะสามารถคิดตอบสนองได้หลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ลักษณะการคิดแบบอเนกนัยนี้เป็นลักษณะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยลักษณะดังนี้ (Guilford, 1968) 

...........1. ความคิดริเริ่ม (Originality) : เป็นลักษณะความคิดแปลกใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ไม่เหมือนใคร ไม่ซ้ำใคร เกิดจากความกล้าคิด กล้าทำ สามารถแสดงออกมาในรูปของผลผลิตหรือกระบวนการคิด ความคิดริเริ่มนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ แต่อาจเกิดจากการสะสม รวบรวมความรู้เดิมมาดัดแปลงหรือประยุกต์ให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความคิดริเริ่มจำเป็นต้องอาศัยความคิดฝันจินตนาการ ไม่ใช่การคิดเพ้อฝันอย่างเดียว แต่ต้องคิดสร้างและหาทางให้เกิดผลงานด้วย เช่น ครูให้นักเรียนวาดภาพผลไม้ชนิดใหม่ เป็นต้น
...........2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) : เป็นความสามารถในการคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หรือสามารถคิดหาคำตอบที่ตรงประเด็นได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ซึ่งเป็นลักษณะการคิดที่แตกต่าง หลากหลาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะนับปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ำกันในเรื่องเดียวกัน เช่น ครูให้นักเรียนบอกชื่ออาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ให้ได้มากที่สุดในเวลา 1 นาที คนที่สามารถคิดชื่ออาหารได้มากที่สุดแสดงว่ามีความคิดคล่องสูง เป็นต้น
...........3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) : หรือเรียกว่าคิดกว้าง หรือความคิดหลากหลาย เป็นการคิดได้ไกล คิดได้หลายทิศทาง หลายแง่มุม หลายรูปแบบ ซึ่งในคำถามเดียวสามารถมีคำตอบหลายอย่าง เน้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของความคิด เป็นพื้นฐานในการได้ความคิดดีๆ มีคุณภาพออกมา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เช่น ครูถามนักเรียนว่า ถ้าคำตอบ คือ ป่าไม้  แล้วคำถามคืออะไรบ้าง บอกว่า 10 ข้อ เป็นต้น
..........4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) : เป็นความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น รวมถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่างมีความหมาย เป็นลักษณะการคิดตกแต่งในรายละเอียดเพื่อขยายความคิดหลักให้สมบูรณ์ ซึ่งความคิดละเอียดลออนี้สัมพันธ์กับความสามารถในการสังเกต การใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อสร้างผลงานให้มีความแปลกใหม่ให้สำเร็จ ทั้งการต่อเติมเสริมแต่งและตัดสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องออกไป เช่น ครูให้นักเรียนต่อเติมเส้นให้เป็นภาพ ต่อเติมวงกลมให้เป็นภาพ ต่อเติมประโยค เป็นต้น

ตัวอย่างไอเดียงานโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์

View and Sign My Guestbook