Khatam Surah 45‎ > ‎

Al Jathiyah

                                                                 [Previous] [Next] [Home]  
{45}

AL-JATHIYAH
(yang berlutut)
1~37.
Dengan nama Allah, pemurah, penyayang.

1. Haa Miim.

2. Penurunan kitab itu (adalah) dari Allah yang maha  kuasa, yang  bijaksana.

3. Sesungguhnya  dalam (kejadian)  langit-langit dan bumi, (ada) bberapa tanda bagi orang-orang  yang beriman.

4. Dan pada kejadian kamu dan pada apa-apa yang ia tibarkan dari binatang, (ada)  beberapa tanda bagi kaum yang yakin

5. Dan (pada) pergantian malam dan siang dan (pada) apa-apa pemberian yang Allah turunkan dari langit,  lalu ia hidupkan bumi dengan nya, sesudah matinya dan (pada) perubahan angin-angin (ada) beberapa  tanda bagi kaum yang mengerti. 

6. Yang demikian, (adalah) firman-firman Allah yang kami bacakan dia kepada  mu dengan betul. Maka kepada perkataan manakah, selain dari firman Allah dan mukzizat-mukzizat nya, mereka mahu beriman ?

7. Kecelakaan lah bagi tiap-tiap pendusta, yang banyak berdosa.

8. Yang mendengarkan firman-firman Allah yang dibacakan kepadanya, kemudian tetap ia menyombong, seolah-seolah ia tidak medengar nya. Oleh itu,  ancamlah dia dengan azab yang pedih.

9. Dan apabila ia mengetahui sedikit sahaja dari firman-firman kami, ia jadikan nya ejekan, mereka itu (adalah) bagi mereka azab yang menghina.

10. Dihadapan mereka  ada jahanam, dan tidak bisa menolong mereka apa-apa yang mereka telah usahakan, dan tidak apa-apa yang mereka jadikan pengawal, selain Allah, dan bagi mereka (adalah) selain Allah, dan bagi mereka (adalah) azab yang besar. 

 

11. (Quran) ini satu pimpinan, dan orang-orang yang tidak percaya kepada firman-firman Tuhan mereka, (adalah) bagi mereka itu satu seksaan dari azab yang pedih.

12. Allah lah yang telah mudahkan bagi kamu akan laut, supaya bisa berjalan padanya kapal-kapal dengan izin nya, dan supaya kamu bisa mencari (sebahagian) dari kurnia nya, dan supaya kamu berterima kasih.

13. Dan ia telah mudahkan bagi kamu apa-apa yang dilangit-langit dan apa-apa  yang dibumi semuanya (sebagai rahmat) daripadanya, sesungguhnya pada  yang demikian ada beberapa pelajaran bagi kaum yang mahu memikirkan.

14. Katakan lah  kepada orang-orang yang beriman supaya mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada hari-hari (pembalasan) Allah, kerana ia akan membalas (tiap-tiap) satu kaum menurut apa yang pernah mereka usahakan.

15. Barang siapa berbuat baik maka (adalah) untuk (kebaikan) dirinya, dan barang siapa berbuat jahat, maka (untuk kecelakaan) atas dirinya, kemudain kepada Tuhan kamulah kamu akan dikembalikan.

16. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada bani Israel kitab dan hukum-hukum dan kenabian, dan kami berikan kepada mereka sebahagian dari (pemberian-pemberian) yang baik-baik, dan kami muliakan mereka atas umat-umat (yang lain).

17. Dan kami telah berikan kepada mereka keterangan-keerangan tentang urusan itu, tetapi  mereka tidak berselisihan itu, tetapi mereka tidak berselisihan melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan kerana kedengkian diantara mereka, sesungguhnya Tuhan mu  akan memutuskan diantara mreka  pada hari kiamat, tentang apa-apa  yang mereka berselisihan padanya.

18. Kemudian kami jadikan mu menurut satu perjalanan dari urusan (agama), oleh kerana itu, turutlah dia , dan janganlah engkau turut kemahuan-kemahuan orang-orang yang tidak tahu.

19. Sesungguhnya mereka tidak akan bisa melepaskan daripada  mu sesikit pun dari (azab) Allah, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu sebahagian mereka penolong bagi sebahagian teapi Allah penolong  bagi orang-oranng yang berbakti.

20. (Quran) ini (adalah) undang-undang bagi  manusia, dan pimpinan dan rahmat bagi kaum yang yakin.

 

21. Atau apakah orang-orang yang telah berbuat kejahatan, menyangka bahawa kami akan anggap mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan berbuat (amal) yang baik-baik (semasa) hidup mereka dan mati mereka ? jelek apa yang mereka tetapkan itu !

22. Kerana Allah telah jadikan langit-langit dan bumi dengan (berdasar) keadilan, dan untuk dibalas tiap-tiap jiwa menurut apa  yang ia telah usahakan sedangkan mereka tidak dianyanyai.

23. Maka  sudahkah engkau fikirkan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan nya, dan Allah biarkan dia sesat pada hal ia mengetahuinya, dan ia menterai atas pendengaran nya dan hatinya, dan ia adakan atas matanya satu tutupan ? lantaran itu siapakah  yang bisa memimpin dia selain Allah ? maka tidakkah mahu kamu fikirkan ?

24. Dan mereka berkata; “ tidak ada hidup kita melainkan hidup yang dekat (ini), kita tidak ada, dan kita hidup, dan tidak akan membinasakan kita melainkan masa”, pada hal mereka mempunyai pengetahuan ditentang itu, tidak lain melainkan mereka menyangka-nyangka.

25. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata-nyata, tidak ada hujjah mereka, melainkan mereka berkata; “bawalah bapa-bapa kami jika adalah kamu itu orang-orang yang benar”.

26. Katakan lah; “Allah yang menghidupkan kamu, kemudain ia akan matikan kamu, kemudian ia akan kumpulkan kamu dihari kiamat yang tidak ada ragu-ragu  tentang nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. 

27. Dan bagi Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi, dan pada hari terjadinya kiamat, pada hari itu, akan rugi orang-orang yang mendustakan.

28. Dan engkau akan lihat tiap-tiap  umat berlutut, tiap-tiap umat akan dipanggil kepada (memeriksa) kitab (amal)nya, (sambil dikatakan); “hari ini kamu akan dibalas (menurut) apa-apa yang pernah kamu kerjakan”.

29. Ini kitab kami yang mengomongkan terhadap kamu dengan benar, sesungguhnya adalah kami mencatat apa-apa yang pernah kamu kerjakan.

30. Maka ada pun orang-orang yang beriman dan berbuat (amal) yang baik-baik, akan dimasukkan mereka oleh Tuhan mereka dalam rahymatnya, yang demikian itu, ialah kejayaan yang nyata.

31. Dan adapun orang-orang yang tidak percaya (akan dikata); “bukankah ayat-ayat ku telah dibacakan  kepada kamu, tetapi kamu menyombong, kerana adalah kamu satu kaum yang derhaka ?”.

32. Dan apabila dikatakan; “sesungguhnya janji Allah benar, dan hari kiamat , tidak ada ragu-ragu ditentang nya”, kamu berkata; “kami tidak tahu apa (dia)  hari kiamat, tidak lah kami percaya (kepadanya) melainkan dengan agak-agak dan tidaklah kami yakin (kepadanya)”.

33. Dan tentu (akan) nyata bagi mereka kejahatan-kejahatan yang mereka telah kerjakan dan (akan) mengampung mereka apa-apa yang mereka pernah perolok-olok kan nya.

34. Dan akan dikatakan; “hari ini kami tidak hiraukan kamu (tinggal dalam azab) sebagaimana kamu tidak hiraukan pertemuan kamu pada hari ini, dan tempat kembali kamu adalah neraka, dan tidak ada bagi kamu penolong-penolong”.

35. Yang demikian itu, kerana kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai ejekan, dan (kerana)  kamu ditipu oleh penghidupan yang rendah”.  Maka oleh itu, dihari ini, maereka tidak dikeluarkan daripadanya, dan tidak lah akan diminta mereka kembali kepada ketaatan.

36. Maka bagi Allah lah (sekelian)  pujian, pemilihara langit-langit dan pemilihara bumi, pemilihara sekelain makhluk.

37. Dan baginya lah kebesaran (yang ada) dilangit-langit dan bumi, dan ialah yang gagah, yang bijaksana.

 

Sumber dari;
 
[Tw2] https://twitter.com/KaumSyuaib/status/653099157993820164Comments