Проекти

ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ 365“

    Чрез реализацията на проекта „Училище 365“, базирано на облачната услуга Microsoft Office 365, се предлага
съвременно решение за организация, управление и повишаване на качеството на образователния процес, електронно общуване, сътрудничество и обучение, създаване и използване на електронно учебно съдържание, оценка на напредъка на учениците, електронен дневник.


    Предлаганата електронна образователна платформа съдържа множество компоненти и има следните функционалности:
    1. Споделяне – платформата може да бъде предоставена на цялата образователна общност, не само на кандидатстващото училище.
    2. Ползване – платформата се предоставя за ползване за период от 5 години.
    3. Технология – платформата е базирана на облачна технология Office 365 и е глобално достъпна.
    4. Обучение – осигурява се безплатно обучение на педагозите, които ще работят със системата, под формата на подробни ръководства, видео уроци и онлайн консултации.
    5. Учебни материали – ресурсите, предоставяни към платформата могат да се споделят и използват и от други училища.
    6. Упражнения и оценка – в платформата са включени упражнения с възможност за оценяване, има и модул за създаване и споделяне на нови тестове и анкети.
    7. Статистики и отчети – могат да се генерират различни видове статистики и отчети с цел повишаване качеството на образователния процес.


 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Представителни изяви


        

 
 
BG 051РО001 – 4.2.05
        «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА
МЛАДИТЕ ХОРА»

ПРОЕКТ „УСПЕХ“
– Училище за себеутвърждав
ане и подготовка към европейски
хоризонти


 
       
Проект УСПЕХ се осъществява по бюджетна линия „Да направим училището привлекателно за младите хора“, Оперативна програма за развитие на човешките ресурси.
Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности, с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.
При организацията и провеждането на извънкласните и извънучилищни форми и дейности по проекта УСПЕХ по бюджетна линия BG051PO001-4.2.05  «Да направим училището привлекателно за младите хора», се спазват и всички останали нормативни разпоредби, касаещи системата на средното образование и ОПРЧР.

Общата цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавните и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

Броят на учениците в училище участващи в извънкласни дейности не е ограничен и се очаква средно 40% от учениците във всяко училище да бъдат включени в някоя извънкласна дейност.

  Един ученик не може да бъде финансиран в повече от една форма за ИИД и затова не се позволява дублирането на един ученик в две форми ИИД.
Занятията ще се провеждат в учебни дни, и в събота и неделя.

                  Разгледайте снимки на групите от 95 СОУ по проект УСПЕХ за учебната 2014-2015 г.

Предлагаме възможност за участие на учениците в
СЛЕДНИТЕ ФОРМИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
Спечелихме проект за извънкласна дейност "Моето училище в мрежата"- за периода на учебната 2007/2008г. съвместно с фондация „Пайдея” по национална програма на МОН „Училището – територия на учениците” – Модул 2 „Извънкласни дейности”.

     Бяха сформирани 4 групи за клуб на уеб-администраторите.
Заниманията се провеждаха в оборудван с нови компютри кабинет.
Групите бяха сборни - по 10 ученика, които разработваха сайт за съотвения випуск.


Финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници

Програма „Българските библиотеки –

съвременни центрове за четене и информираност” – 2009 г

     В началото на учебната 2008/2009 год. разработихме проект за закупуване на книги за библотеката, съфинансиран от Министерство на културата, който беше одобрен и вече е осъществен. Децата проявяват голям интерес към новите книги. Обособихме помещение за читалня.


 

 95 СОУ спечели проект за рекламна кампания "Нашето училище е уникално" като част от проекта "Заедно за прозрачно училище: инициатива, участие, отговорност". Финансирането е осигурено с подкрепата на фондация Пайдея и Столична община. Предвидени са дейности като: посещения в детски градини и основни училища, организиране на родителски срещи с цел популяризиране на нашето уникално училище. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”

 Модул

„Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” 2010г

 „Заедно е по-весело - Заедно можем повече”  -  2010 Г.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ” 2009/2010г.  2008/2009г.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ИЗОСТАВАЩИ УЧЕНИЦИ"

 


Превенция ХИВ/СПИН

Това е проект за социално-репродуктивно здраве. Работи се по този проект от 2007 година до сега. Сформира се една сборна група от учениците на 95 СОУ  по тяхно желание.

Обучението включва:

  1. Отговорно сексуално поведение
  2. Профилактика на полово предавани инфекции
  3. Ранно забременяване
  4. Предпазване от рискове за запознанства по Интернет.

Избрани ученици от групата се изпращат на лагер в Ковачевци за обучение през лятото.Медии и Графичен дизайн


          От ноември 2008 г. стартира проектът "Междуучилищен център по медии и графичен дизайн - район Подуяне", финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната дейност се състоеше в обучение на учениците по дисциплината „Медии и графичен дизайн”- работа с PHOTOSHOP  и CorelDRAW, което се осъществяваше паралелно в 44 СОУ, 95 СОУ и 42 ОУ. Издадени  бяха 5 броя учебни вестника.