Прием

За новата 2019-2020 учебна година 
95. СУ обявява следния прием на ученици:

  I. Първи клас - четири паралелки по 24 ученици със засилено изучаване на:
 •  Английски език;
 • Руски език;
 •  Математика ИТ;
Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че всички първокласници 
за новата 2019/2020 учебна година ще бъдат приети в ПИГ (занималня).

Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас -
 
от 15.04.2019 г. 
до 15.05.2019 г. вкл.
в кабинет  
№ 107 от 8:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден.

При подаване на заявлението да се носят следните документи:

        1.  Оригинал на акт за раждане (само за справка)

        2.  Удостоверение за адресна регистрация на детето

        3. ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ СЕ ПРЕДСТАВЯ В УЧИЛИЩЕТО САМО ЗА ДЕЦА,
КОИТО ИМАТ БРАТЯ И/ИЛИ СЕСТРИ:
  •  По водещ критерий 8.1. за деца, които имат братя и/или сестри до 12-годишна възраст и са ученици в същото училище;
  •  По допълнителен критерий 8.7. за други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището.

ОРИГИНАЛИ НА ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В УЧИЛИЩЕТО ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИКА.
СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Списъци на приетите в първи клас - I класиране

Списък на приетите в първи клас -  II класиране II. Обявяваме свободни места в паралелки
 
със засилено изучаване на:
 • Английски език и руски език;
 • Математика и информационни технологии;
 • Български език и литература - творческо писане.
                                                             Учебен план за 5-7 клас_ЧЕ
                                                     Учебен план за 5-7 клас_Математика  
 
 

III. Прием след VІІ клас -  три  профилирани паралелки по 26 ученици:          

 • Профил "Чужди езици" - с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език руски език 
 • Профил "Чужди езици" - с интензивно изучаване на  руски език и втори чужд език английски език
 • Профил "Природни науки" - с интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети - Химия, Биология, Математика и ИТ
Държавен план-прием за 95. СУ

   Учебен план за 8 клас - Профил ЧЕ

Учебен план за 8 клас - Профил Предприемачески