Административни услуги

  1. Описание на административните услуги в 95. СУ „Проф. Иван Шишманов“
  2. Издаване на диплома за средно образование 
  3. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

  4. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

  5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен наобразование – удостоверения, свидетелства, дипломи

  6. Издаванена удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

  7. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

  8. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава 

  9. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)