Новини


График на поправителната октомврийска сесия

публикувано от Milena Kayakchieva   [ актуализирано ]

ГРАФИК

 

за провеждане на изпитите от октомврийска поправителна сесия на учениците

от прогимназиален и гимназиален етап на обучение


Предмет

Датa, час  и кабинет на провеждане

Английски език

03.10.2018г

от 13.30 ч

404  kабинет 

Биология и здравно образование

04.10.2018г

от 13.30 ч

404  kабинет 

Химия и опазване на околната среда

05.10.2018г

от 13.30 ч

404  kабинет 

 

Български език и литература

08.10.2018г

от 13.30 ч

404  kабинет

Математика

09.10.2018г

от 13.30 ч

404 kабинет

 

 

 

О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

публикувано от Milena Kayakchieva   [ актуализирано ]

О Б Я В А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Във връзка с Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община, приети с Решение №136 на Столичния общински съвет от 06.04.2017г., и с решение на педагогически съвет на 95.СУ „Проф.Иван Шишманов” се обявява конкурс по документи за следните допълнителни педагогически услуги:

 

1.    Шахмат  

2.   Модерни танци    

Допълнителните педагогически услуги се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон и Закона за търговския регистър, или юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  

І. Необходими документи за участие в конкурса:

 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2. Заявление за участие;

3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

4. Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства;

5.Свидетелство за съдимост /за преподавателите/ - в срок на валидност;

6. Документи за квалификация и правоспособност на преподавателите;

7. Референции;

8. Проект на договор Приложение № 1 (попълват данните на кандидата и се подписва от него)

9. Оферта, която да съдържа:

а) документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите;

б) документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

в) програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

г) индивидуална цена за обучение на ученик;

д) социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

е) размер на отстъпката в % от събраните такси, който Изпълнителят ще превежда по банковата сметка на 95.СУ „Проф.Иван Шишманов”

е) срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

  

Срок за подаване на документите за участие в конкурса - от 25.09.2018 г. до 28.09.2018 г.

 

ІІ. Критерии за оценка на офертите:

·                 ниво на квалификация на преподавателите;

·                 професионален опит в предлаганата извънкласна дейност;

·                програма за обучение на децата;

·                цена за обучение на децата за 1 учебен час;

·                размер на отстъпката в % от събраните такси за обогатяване      на материалната и дидактична база;

·                социална отговорност.

 ІІІ. Начин за провеждане на конкурса

 1.       По документи от комисия, определена със заповед на директора на 95.СУ „Проф.Иван Шишманов”  в състав:

-        учители от 95.СУ „Проф.Иван Шишманов”;

-        представител на Обществения съвет към 95.СУ „Проф.Иван Шишманов”

2.       Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора.

3.       Конкурсът се провежда по документи след представяне на минимум две оферти.

4.       Документите за участие в конкурса, с оглед гарантиране на анонимността, се поставят в два плика:

  А/ в плик „А” се поставят документите т.1 до т.7 от раздел І

    Б/ в плик „Б” с надпис „Оферта” се поставя попълнената оферта .

    В/ двата плика се поставят в голям непрозрачен и запечатан плик.

Пликовете се номерират по реда на постъпването със съответния входящ номер от Дневника за входяща кореспонденция с посочена дата.

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, в случай че установи непълнота в представените документи или неспазване на изискванията по точка.

   Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на 95.СУ „Проф.Иван Шишманов”.

   Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по т. 6, няма подадени оферти или има подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със Заповед на директора.

 Конкурсната комисия заседава в едноседмичен срок от изтичане на срока за подаване на документите, като съставя Протокол с класираните, съобразно предварително обявените критерии и методика за оценка.

   В тридневен срок от получаване на протокола, директорът издава Заповед за и определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат, а всички останали участници се уведомяват писмено.

Със спечелилия кандидат/юридическо лице/, избран за извършване на допълнителната педагогическа услуга се сключва договор за една учебна година, съгласно типов образец, предоставен от учебното заведение при подаване на документите за участие в конкурса. Договорът се сключва между директора на 95.СУ „Проф.Иван Шишманов” и фирмата – изпълнител след извършен предварителен контрол за законосъобразност, съгласно чл. 13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС.

Допълнителните педагогически услуги се провеждат във време извън задължителните регламентирани и нерегламентирани педагогически ситуации по образователни направления, съгласно ДОС и следва да бъдат съобразени с възрастовите и индивидуални възможности и потребности на децата.

Преподавателите, осъществяващи ДПУ носят отговорност за живота и здравето на децата по време на образователната дейност, вземат и предават децата лично на учителя/родителя.

ІV.Място за подаване на документите:

 София

ж.к. ”Хаджи Димитър”

ул. ”Ангел войвода” №.66

95.СУ „Проф.Иван Шишманов”

от 25.09.2017 г. до 28.09.2017 г.

от 09:00 до 16:00 часа

телефон за контакт: 02/9450365

  

     Директор:

               / М. РЕЦКОВА /

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

публикувано 19.09.2018 г., 22:57 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 19.09.2018 г., 22:58 ч. ]


Изложба за откриването на учебната година

публикувано 19.09.2018 г., 22:51 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 19.09.2018 г., 22:52 ч. ]

 
 
 


    Във фоайето на първия етаж г-н Иван Димитров, преподавател по изобразително изкуство, 
подготви изложба от подбрани рисунки на своите ученици по случай откриването на новата учебна година.

Откриване на новата 2018-2019 учебна година

публикувано 19.09.2018 г., 22:28 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 20.09.2018 г., 0:37 ч. ]

 
 
 


    Даже слънцето грееше щадящо при откриването на новата учебна година в 95 СУ „Проф. Иван Шишманов”. 
    След вдигането на националния флаг, под звуците на химна и след шумното посрещане на училищното знаме, бе изнесена кратка програма организирана от дългогодишната учителка Илка Черкезова. Водеща бе лъчезарната млада учителка по български език и литература Ася Димитрова. Чуха се стихове за първия учебен ден, училището и просветата. Под звуците на нежната музика на Чайковски от балета „Лебедово езеро” мажоретките за пореден път плениха публиката. 
    В речта си директорката Мими Рецкова пожела на всички вяра, надежда и любов и премъдростта да ги закриля през настоящата година. Нека родителите вярват повече на децата си и на учителите. На малките първокласници успешен старт в 95. СУ. 
    Удари училищното звънче и новата учебна 2018/19 г бе открита. На добър час !

Откриване на новата учебна година

публикувано 6.09.2018 г., 7:32 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 6.09.2018 г., 7:32 ч. ]


Родителска среща

публикувано 6.09.2018 г., 3:15 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 11.09.2018 г., 1:17 ч. ]


График на изпитите за самостоятелна форма на обучение - поправителна септемврийска сесия 2017-2018 учебна година

публикувано 3.09.2018 г., 10:42 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 3.09.2018 г., 10:52 ч. ]

Предмет

Дата и място на провеждане

Български език и литература

 

от 10.00 ч

на 10.09.2018г.

403 кабинет

Английски език

 

от 10.00 ч

на 11.09.2018г.

403 кабинет

Руски език

 

от 10.00 ч

на 12.09.2018г.

403 кабинет

Математика

 

от 10.00 ч

на 13.09.2018г.

403 кабинет

Информатика

 

от 10.00 ч

на 14.09.2018г.

403 кабинет

Информационни технологии

 

от 10.00 ч

на 14.09.2018г.

403 кабинет

История и цивилизация

 

от 13.30 ч

на 18.09.2018г.

403 кабинет

География и икономика

 

от 13.30 ч

на 19.09.2018г.

403 кабинет

Човекът и природата

4,7 клас

Биология и здравно образование

 

от 13.30 ч

на 20.09.2018г.

403 кабинет

Физика и астрономия

 

от 13.30 ч

на 21.09.2018г.

403 кабинет

Химия и опазване на околната среда

 

от 13.30 ч

на 24.09.2018г.

403 кабинет

Етика и право

Философия

Психология и логика

Свят и личност

от 13.30 ч

на 25.09.2018г.

403 кабинет

Музика

 

от 13.30 ч

на 26.09.2018г.

403 кабинет

Изобразително изкуство

 

от 13.30 ч

на 27.09.2018г.

403 кабинет

Физическо възпитание и спорт

 

от 13.30 ч

на 28.09.2018г.

403 кабинет

Бълг.ез. и литер. ЗИП

 

от 13.30 ч

на 27.09.2018г.

403 кабинет

Руски.ез. ЗИП

 

от 13.30 ч

на 01.10.2018г.

403 кабинет

Англ.ез. ЗИП

 

от 13.30 ч

на 02.10.2018г.

403 кабинет

История и цивилизация ЗИП

 

от 13.30 ч

на на 03.10.2018г.

403 кабинет

Основи на пазарната икономика

 

от 13.30 ч

на 01.10.2018г.

403 кабинет

Маркетинг и реклама в туризма

 

от 13.30 ч

на 27.09.2018г.

403 кабинет

География на туризма с културология

 

от 13.30 ч

на 01.10.2018г.

403 кабинет

Мениджмънт  на туризма

 

от 13.30 ч

на 02.10.2018г.

403 кабинет

Основи на туризма

 

от 13.30 ч

на 02.10.2018г.

403 кабинет

95. СУ обявява свободни места за 2018-2019 учебна година

публикувано 3.07.2018 г., 1:30 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 3.07.2018 г., 1:30 ч. ]

95. СУ „Проф. Иван Шишманов“

обявява свободни места

за 2018-2019 учебна година, както следва:

Клас

Брой свободни места

1. клас

16

2. клас

2

3. клас

13

4. клас

17

5. клас

26 нова паралелка

6. клас

2

7. клас

16

8. клас

По план прием

9. клас

12

10. клас

17

11. клас

9

12. клас

2

График за поправителните изпити - септемврийска сесия 2018 г.

публикувано 2.07.2018 г., 3:40 ч. от Milena Kayakchieva   [ актуализирано 3.09.2018 г., 0:07 ч. ]

График за поправителните изпити 

на ученици от прогимназиален и гимназиален етап на обучение 

със слаби оценки или с неоформен успех

                Всички изпити се провеждат от 10 часа в 402 кабинет. 

Предмет

Дата и час на провеждане

Кабинет

Български език и литература

04.09.2018г

от 10.00 ч

402

Руски език

 

05.09.2018г

от 10.00 ч

402

Математика

07.09.2018г

от 10.00 ч

402

Английски език

 

10.09.2018г

от 10.00 ч

402

География и икономика

11.09.2018г

от 10.00 ч

402

Етика и право

11.09.2018г

от 10.00 ч

402

Биология и здравно образование

12.09.2018г

от 10.00 ч

402

История и цивилизация

12.09.2018г

от 10.00 ч

402

Физическо възпитание и спорт

12.09.2018г

от 10.00 ч

 

Химия и опазване на околната среда

13.09.2018г

от 10.00 ч

402

Основи на пазарната икономика

14.09.2018г

от 10.00 ч

402

Маркетинг и реклама в туризма

14.09.2018г

от 10.00 ч

402

Основи на туризма

14.09.2018г

от 10.00 ч

402

 

1-10 of 75